Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo pripravili Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti MSUK 1, ki od revizijskih družb zahteva bolj individualen pristop kot prejšnji MSOK 1.

Glede na ugotovitve Agencije v okviru nadzora pregledanih registrov tveganj posameznih revizijskih družb ter vprašanja revizijskih družb, ki se nanašajo na to področje, je Agencija to področje ocenila kot najpomembnejše, ter se pri pripravi tematskega pregleda osredotočila predvsem na pregled registrov tveganja, in sicer pregled določanja ciljev kakovosti, ustreznosti opredelitve tveganj in odzivov na opredeljena tveganja.

V okviru tematskega pregleda je Agencija pregledala registre tveganj 18 revizijskih družb, ki so bile razdeljene v štiri skupine glede na število zaposlenih, število zaposlenih pooblaščenih revizorjev in prihodke iz naslova revidiranja računovodskih izkazov. BIG 4 revizijske družbe niso bile predmet tematskega pregleda in jih bo Agencija obravnavala ločeno.

Glavni cilj Agencije pri izvedbi tematskega pregleda je bila torej analiza določanja ciljev kakovosti, prepoznavanja in ocenjevanja tveganj za kakovost ter načrtovanje in izvajanje odzivov na tveganja za kakovost, ki so jo izvedle revizijske družbe, ki so bile vključene v vzorec za tematski nadzor, in s tem med drugim pomagati revizijskim družbam pri letnem ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti., pri čemer smo na podlagi primerjave registrov tveganj med revizijskimi družbami, skušali podati mnenje o ustreznosti ali neustreznosti posameznih opisov tveganj in ukrepov zanje kot tudi ovrednotenje ciljev kakovosti v luči ugotovitev Agencije, ki izhajajo iz analize trga ter rednih nadzorov nad revizijskimi družbami.

Agencija pričakuje, da boste revizijske družbe skrbno pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema kakovosti ter k ponovni presoji svojih registrov tveganj, ter jih glede na ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju, ustrezno dopolnile.

Agencija, bo ustreznost sistema upravljanja kakovosti v skladu z MSUK 1 preverjala v okviru rednih nadzorov, kjer bo posebno pozornost namenila registrom tveganj, predvsem z vidika ovrednotenja in opisa tveganj,  odzivov na ta tveganja, ter prilagojenosti le teh posamezni revizijski družbi.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Agencije: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Scroll to Top
Scroll to Top