Mnenje Agencije: dajanje zagotovil o trajnostnosti za leto 2023

Agencija meni, da posli dajanja zagotovil o trajnostnosti za poslovno leto 2023 predstavljajo dobršno mero tveganja za kakovost, saj gre za novo vrsto storitev tako za naročnika kot za revizijsko družbo. Če se revizijska družba vseeno odloči, da bo sprejela posel dajanja zagotovila o trajnostnosti že za poslovno leto 2023, Agencija opozarja, da je treba veliko pozornost nameniti predvsem postopkom sprejema posla, v okviru katerih mora pridobiti zadostne in ustrezne informacije za sestavitev pogodbe ter o okoliščinah posla. Ti posli se bodo v skladu z ZRev-2 obravnavali kot posli revidiranja, ki morajo biti izvedeni upoštevajoč vsa relevantna pravila revidiranja.

Celotno mnenje Agencije glede dajanja zagotovil o trajnostnosti za leto 2023 si lahko preberete na tej povezavi

Vplivi sprememb MRS 1 na nekatere MSR-je

IFAC je v novem Priročniku mednarodnih objav s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike (2022), ki ga je objavil oktobra 2023, predstavil tudi določene uredniške in druge spremembe v priročniku.

Med drugim so spremembe posledica učinka spremembe MRS 1. Kot je opisano v IAASB-jevi publikaciji Amendments to IAS 1 and the Impact on the ISAs: Disclosure of Material Accounting Policy Information (november 2022), spremembe MRS 1 vplivajo tudi na MSR-je. V MRS 1 se je pojem “povzetki pomembnih računovodskih usmeritev”, zamenjal s “pomembne informacije o računovodskih usmeritvah”. Ta sprememba zahteva popravke primerov revizorjevih poročil in druge popravke v naslednjih MSR-jih:

MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle 

MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja 

MSR 570 (prenovljen): Delujoče podjetje 

MSR 600 (prenovljen): Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov) 

MSR 700 (prenovljen): Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih 

MSR 705 (prenovljen): Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja 

MSR 706 (prenovljen): Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah 

MSR 710: Primerjalne informacije 

MSR 720 (prenovljen): Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze 

MSP 2400 (prenovljen): Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti 

Pri tem bi radi poudarili, da sprememba vpliva na tiste zglede revizorjevih poročil v MSRjih, pri katerih je se kot računovodski okvir uporabljajo MSRPji. Agencija meni, da revizorji lahko pri pripravi revizorjevih poročil nov pojem uporabljajo tudi v povezavi s SRSji kot okvirom računovodskega poročanja. To velja, ne glede na to, da Stališče 1 v tem delu še ni bilo spremenjeno.

Prav tako so bile decembra 2023 opravljene nekatere terminološke uskladitve zgledov revizorjevih poročil v MSR 700 s tistimi iz Stališča 1, zato predlagamo, da ste pri ogledu sprememb zgledov pozorni tudi nanje.

Mnenje Agencije – spremljanje kakovosti zunanjega revizorja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje o načinu poročanja o kazalnikih kakovosti revidiranja, ki so predstavljeni v Smernicah za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja, objavljenih oktobra 2018. Mnenje Agencije je, da se morajo revizijske družbe pri poročanju revizijskim komisijam o porabi časa na tveganih področjih z njimi dogovoriti za natančen pomen pojma tveganih področij, ter revizijskim komisijam jasno predstaviti, ali evidenco porabe časa vodijo na način, da podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja lahko zagotovijo.

Celotno besedilo je dostopno Tukaj

Obvestilo o začetku veljavnosti določb direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti

Z letom 2024 bodo stopile v veljavo določene novosti, ki jih določa CSRD. S področja revidiranja je najpomembnejša določitev prehodnega obdobja, ko pooblaščeni revizorji z veljavnim dovoljenjem na dan 1. 1. 2024, za izvajanje dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, v prehodnem obdobju ne bodo potrebovali posebnega dovoljenja ali izobraževanja.

Navedena določba bo morala biti prenesena v naš pravni red, pri tem pa CSRD določa, da je potrebna implementacija direktive v pravni red držav članic do 6. 7. 2024, kar pomeni, da že sama direktiva predvideva retroaktivno uporabo določb.

CSRD torej omogoča pooblaščenim revizorjem, da lahko od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 opravljajo naloge dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti brez posebnih, dodatnih izobraževanj, morajo pa se v tem vmesnem obdobju, če bodo želeli take naloge opravljati tudi po 1. 1. 2026, dodatno izobraziti.

Agencija se že dogovarja s Slovenskim inštitutom za revizijo glede priprave izobraževanj pooblaščenih revizorjev, ki se bodo nanašala na naslednja področja:

  • pravne zahteve in standardi v zvezi s pripravo letnega in konsolidiranega poročanja o trajnostnosti,
  • analiza trajnostnosti,
  • postopki skrbnega pregleda glede zahtev v zvezi s trajnostnostjo,
  • pravne zahteve in standardi dajanja zagotovil za poročanje o trajnostnosti.

Prva predavanja se bodo začela predvidoma že v drugem četrtletju leta 2024. Vsem pooblaščenim revizorjem, ki želijo pridobiti dodatno dovoljenje za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, torej da bodo to dejavnost opravljali tudi po 1. 1. 2026, predlagamo udeležbo na izobraževanjih že pred zakonsko ureditvijo tega področja.

Obveščamo vas še, da postopek prenosa CSRD v slovensko zakonodajo že poteka in sta v pripravi tako novela Zakona o revidiranju, kot tudi novela Zakona o gospodarskih družbah.

O vseh novostih bo Agencija sproti obveščala na spletni strani, pooblaščene revizorje pa tudi po elektronski pošti.

Objavljeno je Stališče 10

Obveščamo vas, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 130/2023 objavljeno Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih.

Stališče Agencije o poslih dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih ureja izvajanje poslov dajanja zagotovil o primernosti sodil za delitev posrednih stroškov (oziroma tistih gospodarskih kategorij, ki jih naročnik ne more neposredno razporejati na različne dejavnosti) po različnih dejavnostih naročnika in pravilnosti njihove uporabe.

Celoten tekst Stališča 10 je objavljen v okviru druge ravni Hierarhije pravil revidiranja (Tukaj)

Mednarodni standard revidiranja 600 (prenovljen)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen) – Posebne presoje – revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov). Standard se začne uporabljati za revizije računovodskih izkazov, ki se začnejo 15. decembra 2023 ali kasneje.

Standard vključuje nove in spremenjene zahteve ter spremljajoče gradivo za uporabo, usklajene z ostalimi nedavno prenovljenimi standardi, kot so MSUK 1, MSR 220 (prenovljen) in MSR 315 (prenovljen 2019). Nove in spremenjene zahteve tudi povečujejo:

  • revizorjevo odgovornost v zvezi s poklicno nezaupljivostjo;
  • obseg postopkov načrtovanja in izvajanja revizije skupine;
  • zahteve v zvezi s komuniciranjem med revizorjem skupine in revizorji sestavnih delov; in
  • zahteve po dokumentiranju.

Celotno besedilo Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen)  je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/datoteke/standardi/3254/msr-600-pren-2023-12.pdf

Javna razprava: Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posreduje v javno razpravo predlog Stališča 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih.

Javna razprava bo potekala do vključno ponedeljka, 4. 12. 2023.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani, ki je namenjena javni razpravi: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/javna-razprava/

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti – izdaja 2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

Priročnik nadomešča Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) iz leta 2021 in vključuje spremembe, ki so začele veljati decembra 2022 in se nanašajo na:

– storitve, ki ne dajejo zagotovil (NAS) in določbe v zvezi s honorarji,

– spremembe, ki obravnavajo nepristranskost ocenjevalca kakovosti posla (EQR) in drugih ustreznih ocenjevalcev,

– usklajevalne spremembe kodeksa, povezane z upravljanjem kakovosti, ki so bile izdane zaradi dokončanja svežnja standardov upravljanja kakovosti Odbora za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB).

Izdaja priročnika iz leta 2022 vsebuje tudi spremenjeno opredelitev subjekta javnega interesa (SJI), ki med drugim določa širši seznam kategorij SJI-ja, vključno z novo kategorijo »organizacije, s katero se javno trguje«, ki nadomešča kategorijo »kotirajoča organizacija«. Spremenjena opredelitev SJI-ja in z njo povezane določbe bodo začele veljati za revizije računovodskih izkazov za obdobja, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali pozneje. Predčasna uporaba bo dovoljena.

Celotno besedilo Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: kodeks-racunovodski-strokovnjaki-2022.pdf (si-revizija.si)

Predlog novele ZGD-1M v javni obravnavi

Do 31. oktobra 2023 je v javni obravnavi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M): povezava. S tem se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov. Na podlagi direktive s področja poročanja podjetij o trajnostnosti se med drugim posodabljajo obstoječa pravila glede nefinančnega poročanja, in sicer s širitvijo zavezancev za poročanje (na vse velike družbe ter na vse srednje in majhne družbe, ki kotirajo na borzi – razen mikro družb), s širitvijo obsega in vsebine informacij, o katerih se mora poročati ter tudi z večjim nadzorom nad vsebino poročanja s strani revizorjev, s čimer vsebina novele pomembno posega tudi na področje revidiranja.

Scroll to Top
Scroll to Top