Mednarodni standard revidiranja 600 (prenovljen)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen) – Posebne presoje – revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov). Standard se začne uporabljati za revizije računovodskih izkazov, ki se začnejo 15. decembra 2023 ali kasneje.

Standard vključuje nove in spremenjene zahteve ter spremljajoče gradivo za uporabo, usklajene z ostalimi nedavno prenovljenimi standardi, kot so MSUK 1, MSR 220 (prenovljen) in MSR 315 (prenovljen 2019). Nove in spremenjene zahteve tudi povečujejo:

  • revizorjevo odgovornost v zvezi s poklicno nezaupljivostjo;
  • obseg postopkov načrtovanja in izvajanja revizije skupine;
  • zahteve v zvezi s komuniciranjem med revizorjem skupine in revizorji sestavnih delov; in
  • zahteve po dokumentiranju.

Celotno besedilo Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen)  je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/datoteke/standardi/3254/msr-600-pren-2023-12.pdf

Javna razprava: Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posreduje v javno razpravo predlog Stališča 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih.

Javna razprava bo potekala do vključno ponedeljka, 4. 12. 2023.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani, ki je namenjena javni razpravi: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/javna-razprava/

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti – izdaja 2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

Priročnik nadomešča Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) iz leta 2021 in vključuje spremembe, ki so začele veljati decembra 2022 in se nanašajo na:

– storitve, ki ne dajejo zagotovil (NAS) in določbe v zvezi s honorarji,

– spremembe, ki obravnavajo nepristranskost ocenjevalca kakovosti posla (EQR) in drugih ustreznih ocenjevalcev,

– usklajevalne spremembe kodeksa, povezane z upravljanjem kakovosti, ki so bile izdane zaradi dokončanja svežnja standardov upravljanja kakovosti Odbora za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB).

Izdaja priročnika iz leta 2022 vsebuje tudi spremenjeno opredelitev subjekta javnega interesa (SJI), ki med drugim določa širši seznam kategorij SJI-ja, vključno z novo kategorijo »organizacije, s katero se javno trguje«, ki nadomešča kategorijo »kotirajoča organizacija«. Spremenjena opredelitev SJI-ja in z njo povezane določbe bodo začele veljati za revizije računovodskih izkazov za obdobja, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali pozneje. Predčasna uporaba bo dovoljena.

Celotno besedilo Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: kodeks-racunovodski-strokovnjaki-2022.pdf (si-revizija.si)

Predlog novele ZGD-1M v javni obravnavi

Do 31. oktobra 2023 je v javni obravnavi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M): povezava. S tem se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov. Na podlagi direktive s področja poročanja podjetij o trajnostnosti se med drugim posodabljajo obstoječa pravila glede nefinančnega poročanja, in sicer s širitvijo zavezancev za poročanje (na vse velike družbe ter na vse srednje in majhne družbe, ki kotirajo na borzi – razen mikro družb), s širitvijo obsega in vsebine informacij, o katerih se mora poročati ter tudi z večjim nadzorom nad vsebino poročanja s strani revizorjev, s čimer vsebina novele pomembno posega tudi na področje revidiranja.

Mnenje Agencije o vplivu prostovoljnih razkritij v računovodskem poročilu na revizorjevo poročilo

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje o vplivu prostovoljnih razkritij v računovodskih izkazih, na resničnost in poštenost računovodskih izkazov ter na revizorjevo odločanje o vsebini revizorjevega poročila. Mnenje Agencije je, da mora revizijska družba oziroma pooblaščeni revizor, ki kot ključni revizijski partner podpiše revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, prostovoljna razkritja v revidiranih računovodskih izkazih obravnavati kot sestavino resničnosti in poštenosti teh računovodskih izkazov, ne glede na to, da sprejeti okvir računovodskega poročanja teh razkritij ne zahteva.

Celotno besedilo je dostopno tukaj

Opozorilo Agencije glede razrešitev revizijskih družb od revidiranja računovodskih izkazov in odstopov revizijskih družb od revidiranja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem opaža, da se je od sprejetja novele Zakona o revidiranju (ZRev-2A) povečalo število razrešitev revizijskih družb od revidiranja posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter odstopov revizijskih družb od revidiranja le-teh. V zvezi z navedenim objavljamo opozorilo iz katerega izhaja, da zgolj navajanje sporazumne prekinitve pogodbe kot razlog za odstop oz. razrešitev revizijske družbe ni zadostno. Celotno vsebino opozorila si ga lahko preberete tukaj.

Smernice za izvajanje ZPPDFT-2

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na svoji seji, dne 28. 3. 2023, sprejel Smernice za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v skladu s prenovljeno zakonodajo revizijskim družbam daje usmeritve glede izvajanja ocenjevanja tveganja naročnikov njenih storitev.

Smernice predstavljajo pripomoček, ki na osnovni ravni daje usmeritve revizijskim družbam pri presoji stopnje tveganja vpletenosti naročnika (stranke) v pranje denarja in financiranje terorizma, kar pomeni, da jih revizijska družba lahko nadgradi s svojimi dodatnimi znanji in informacijami.

Smernice so uvrščene v tretjo raven hierarhije pravil revidiranja, revizijske družbe pa morajo svoje postopke analize tveganj uskladiti s smernicami do 1. 10. 2023.

Mnenje Agencije o revizorjevem poročanju po ZPFOLERD-1

Na podlagi vprašanj revizijskih družb in dilem, ki se v praksi kažejo glede izvajanja revizorjevih obveznosti po ZPFOLERD-1, je Agencija pripravila mnenje o revizorjevem poročanju v skladu z omenjenim zakonom. Agencija revizijskim družbam priporoča, da se mnenje v čim večji meri upošteva že pri revidiranju računovodskih izkazov poslovnega leta 2022 naročnikov, ki so dolžni spoštovati določbe ZPFOLERD-1. Agencija revizijske družbe tudi obvešča, da pripravlja predlog stališča, ki bo podrobneje obravnaval in urejal problematiko revidiranja s tega področja.

Mnenje Agencije si lahko ogledate na tej povezavi.

Sprejem posla revidiranja računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov

Agencija je sprejela pojasnilo glede pozivov k oddaji ponudb za revidiranje javnih zdravstvenih zavodov, ki so v zadnjem času vedno bolj pogosti in pri katerih se pojavlja zahteva naročnikov po izvajanju revidiranja računovodskih izkazov v skladu z MSS 4400. Agencija meni, da je omenjena zahteva v nasprotju z ZRev-2, več o tem pa si lahko preberete v priloženem dokumentu: pojasnilo

Scroll to Top
Scroll to Top