Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja tri leta od izdaje in se lahko podaljša za tri leta, če imetnik opravi izobraževanje po programu stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja.

Dodatno izobraževanje zajemati 120 ur v obdobju veljavnosti dovoljenja, vendar najmanj v naslednjem obsegu:

WordPress Responsive Table

Pooblaščeni revizor mora podatke o opravljenem izobraževanju vnesti v register pooblaščenih revizorjev najkasneje do izdaje zahtevka za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Primernost opravljenega izobraževanja preveri Agencija.

Vstop v register

Scroll to Top
Scroll to Top