Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja lahko pridobi kandidat, ki:

  • ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
  • da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja v zadnjem šestletnem obdobju pri revizijski družbi oziroma zakonitem revizorju ali revizijskim podjetjem z dovoljenjem katere koli države članice,
  • je opravila praktično usposabljanje;
  • je opravil preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,
  • ji v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ali da je od pravnomočnega odvzema dovoljenja preteklo vsaj pet let,
  • ni bila obsojena na nepogojno kazen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
  • ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.

Izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni revizor na podlagi opravljenega razpisa izvaja Slovenski inštitut za revizijo.

Scroll to Top