A) Naziv pridobljen v državi članici EU

Agencija zakonitemu revizorju z dovoljenjem druge države članice izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji, če ta opravi preizkus strokovnih znanj, ki poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja s področij slovenskega prava ter slovenskih računovodskih standardov. Način in vsebino preizkusa strokovnih znanj podrobneje določi Agencija.

Preverjanje znanja s področij slovenskega prava obsega:

  • pravnih zahtev in standardov v zvezi s pripravo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
  • pravnih zahtev in strokovnih standardov v zvezi z obvezno revizijo in zakonitimi revizorji;
  • prava družb in upravljanja podjetij;
  • stečajnega prava in postopkov zaradi insolventnosti;
  • davčnega prava;
  • civilnega in gospodarskega prava; ter
  • delovnega in socialnega prava.

B) Naziv pridobljen v tretji državi

Agencija pod pogojem vzajemnosti izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji revizorju iz tretje države, če ta Agenciji dokaže, da izpolnjuje zahteve, enakovredne tistim iz prvega odstavka 48. člena ZRev-2, in da je opravil preizkus strokovnih znanj iz 49. člena ZRev-2.

Strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na seji dne 31. 8. 2021 sprejela dokument “Stališče za odločanje o oprostitvi opravljanja izpitov na izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih kandidatom, ki so uspešno zaključili izobraževanje ACCA”. Stališče se nanaša na kandidate, ki so zaključili izobraževanje ACCA po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Scroll to Top
Scroll to Top