A) Naziv pridobljen v državi članici EU

Agencija zakonitemu revizorju z dovoljenjem druge države članice izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji, če ta opravi preizkus strokovnih znanj, ki poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja s področij slovenskega prava ter slovenskih računovodskih standardov. Način in vsebino preizkusa strokovnih znanj podrobneje določi Agencija.

Preverjanje znanja s področij slovenskega prava obsega:

  • pravnih zahtev in standardov v zvezi s pripravo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
  • pravnih zahtev in strokovnih standardov v zvezi z obvezno revizijo in zakonitimi revizorji;
  • prava družb in upravljanja podjetij;
  • stečajnega prava in postopkov zaradi insolventnosti;
  • davčnega prava;
  • civilnega in gospodarskega prava; ter
  • delovnega in socialnega prava.

B) Naziv pridobljen v tretji državi

Agencija pod pogojem vzajemnosti izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji revizorju iz tretje države, če ta Agenciji dokaže, da izpolnjuje zahteve, enakovredne tistim iz prvega odstavka 48. člena ZRev-2, in da je opravil preizkus strokovnih znanj iz 49. člena ZRev-2.

Strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na seji dne 31. 8. 2021 sprejela dokument “Stališče za odločanje o oprostitvi opravljanja izpitov na izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih kandidatom, ki so uspešno zaključili izobraževanje ACCA”. Stališče se nanaša na kandidate, ki so zaključili izobraževanje ACCA po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Scroll to Top