Agencija na podlagi 48. člena Zakona o revidiranju izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
  • da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja v zadnjem šestletnem obdobju pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja, pri revizijski družbi oziroma zakonitem revizorju ali revizijskim podjetju z dovoljenjem katerekoli države članice,
  • je opravila praktično usposabljanje in preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, določenih s pravilnikom o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih in vsebini ter preizkusu strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter pravilnikom o obvezni vsebini praktičnega usposabljanja,
  • ji v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ali da je od pravnomočnega odvzema dovoljenja preteklo vsaj pet let,
  • ni bila obsojena na nepogojno kazen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
  • ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.

Praktično usposabljanje kandidata mora biti vsebinsko ustrezno in mora večinoma zajemati revidiranje posamičnih in konsolidiranih računovodskih izrazov. Praktično usposabljanje je treba izvajati in dokumentirati v skladu s pravili, ki so določeni v Pravilniku o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju. Več informacij v zvezi s praktičnim usposabljanjem kandidatov na povezavi: https://www.anr.si/izobrazevanje/pridobitev-naziva/prakticno-usposabljanje/

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja tri leta od izdaje. Veljavnost dovoljenja se na zahtevo imetnika podaljša vsakič za tri leta, če opravi izobraževanje po programu stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja v skladu s pravili določenimi v Pravilniku o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev. Pooblaščeni revizor, ki izpolnjuje pogoje za podaljšanje dovoljenja izpolnjeno zahtevo za podaljšanje dovoljenja skupaj s prilogami pošlje prek elektronskega naslova info@anr.si ali po navadni pošti na naslov Agencije.

Če imetnik dovoljenja ne opravi izobraževanja po programu stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma ne vloži zahteve za podaljšanje dovoljenja, dovoljenje preneha veljati. Ob zahtevi za ponovno izdajo dovoljenja mora oseba izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 48. člena ZRev-2 in imeti opravljeno izobraževanje po programu stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega odstavka.

Osebi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, se omogoči ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja po preteku petih let od odvzema. Ponovna pridobitev dovoljenja, ki je bilo odvzeto je možno samo enkrat. Pred ponovno pridobitvijo dovoljenja, oseba, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za pooblaščenega revizorja, ponovno opravi praktično usposabljanje in preizkus strokovnih znanj.

Scroll to Top
Scroll to Top