Revizijsko podjetje je pravna oseba ali katerikoli drugi subjekt, ne glede na svojo pravno obliko, ki ima dovoljenje pristojnega organa države članice za opravljanje obveznih revizij.

Zakoniti revizor ali revizorka (v nadaljnjem besedilu: zakoniti revizor) je fizična oseba, ki ima veljavno dovoljenje pristojnega organa države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) za opravljanje obveznih revizij.

Agencija zakonitemu revizorju z dovoljenjem druge države članice izda dovoljenje za čezmejno opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ali začasno opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji, če ta opravi preizkus strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja s področij slovenskega prava ter slovenskih računovodskih standardov. Način in vsebino preizkusa strokovnih znanj podrobneje določi Agencija.

Revizijsko podjetje lahko opravlja obvezne revizije, če ključni revizijski partner, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja, izpolnjuje pogoje iz prejšnjih dveh odstavkov.

Revizijsko podjetje, ki želi izvajati obvezne revizije v Republiki Sloveniji, ki ni njegova matična država članica, se mora registrirati pri Agenciji.

Agencija registrira revizijsko podjetje, če je registrirano pri pristojnem organu njegove matične države članice. Revizijsko podjetje mora Agenciji predložiti potrdilo, ki dokazuje njegovo registracijo v matični državi članici, ki ne sme biti starejše od treh mesecev. Agencija obvesti pristojni organ v matični državi članici o registraciji revizijskega podjetja države članice.

Agencija obvesti pristojni organ matične države članice, v katerih je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje tudi registrirano, v primeru odvzema dovoljenja in razlogih zanj.

Scroll to Top
Scroll to Top