Revizijska družba mora imeti dovoljenje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za opravljanje storitev revidiranja.

Na podlagi izdanega dovoljenja se vpiše revizijsko družbo v register revizijskih družb.

Zahtevi za izdajo dovoljenja priloži revizijska družba:

 1. statut revizijske družbe,
 2. seznam delničarjev z navedbo osebnega imena ter naslova oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe,
 3. za delničarje – pravne osebe, če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; za delničarje, ki so tuje pravne osebe, je treba listine predložiti v overjenem prevodu,
 4. za delničarje – revizijska podjetja držav članic oziroma revizijske subjekte tretjih držav: mnenje pristojnega nadzornega organa države članice oziroma tretje države, ki obsega:
  • vsebino predpisov države članice oziroma tretje države, ki urejajo pogoje za opravljanje storitev revidiranja in nadzor nad opravljanjem teh storitev,
  • izjavo pristojnega nadzornega organa, da je revizijsko podjetje v državi članici upravičeno oziroma revizijski subjekt tretje države upravičen opravljati storitve revidiranja in morebitne omejitve revizijskega podjetja oziroma revizijskega subjekta tretje države pri opravljanju teh storitev, in
  • izjavo pristojnega nadzornega organa, da bo Agencijo obveščal o vseh ukrepih nadzora, izrečenih revizijskemu podjetju države članice oziroma revizijskemu subjektu tretje države,
 5. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom načina povezav,
 6. dokazila o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi uprave revizijske družbe,
 7. izpisek iz delniške knjige,
 8. dokazila o zavarovanju odgovornosti in plačilu zavarovalne premije,
 9. pravilnik o varovanju revizijske dokumentacije,
 10. pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti,
 11. če gre za revizijsko družbo, v kateri bo zaposlen en sam pooblaščeni revizor, pogodbo o sodelovanju z drugo revizijsko družbo iz 47. člena tega zakona,
 12. dokazila o zaposlitvi za vse pooblaščene revizorje,
 13. izjavo o naložbah, na podlagi katerih je družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi,
 14. usmeritve in postopke revizijske družbe, povezane z ureditvijo obvladovanja kakovosti in izvajanjem poslov v skladu s pravili revidiranja, in
 15. drugo dokumentacijo, ki jo določi Agencija in na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je revizijska družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve revidiranja.

Izpisek iz sodnega registra in druge podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, ki so potrebni za odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev revidiranja, pridobi Agencija po uradni dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Scroll to Top
Scroll to Top