Revizor tretje države je fizična oseba, ki izvaja revizije posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov družbe iz tretje države, razen oseb, ki so registrirane kot zakoniti revizorji v eni od držav članic, za kar imajo dovoljenje pristojnega organa v državi članici gostiteljici.

Revizijski subjekt tretje države je subjekt, ki ne glede na svojo pravno obliko izvaja revizije posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov družbe iz tretje države, razen subjekta, ki je registriran kot revizijsko podjetje v eni od držav članic, za kar ima dovoljenje pristojnega organa v državi članici gostiteljici.

Agencija pod pogojem vzajemnosti izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v Republiki Sloveniji revizorju iz tretje države, če ta Agenciji dokaže, da izpolnjuje zahteve, enakovredne tistim iz prvega odstavka 48. člena ZRev-2, in da je opravil preizkus strokovnih znanj kot določa ZRev-2.

Agencija pod pogojem vzajemnosti registrira revizijski subjekt iz tretjih držav, če:

  • večina članov upravnega ali poslovodnega telesa revizijskega subjekta tretje države izpolnjuje pogoje, ki so enakovredni tistim iz 65. člena ZRev-2;
  • revizor tretje države, ki izvaja revizijo v imenu revizijskega subjekta tretje države, izpolnjuje pogoje, ki so enakovredni tistim iz prejšnjega odstavka;
  • se revizije letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov izvajajo v skladu s pravili revidiranja, in
  • na svojem spletni strani objavi letno poročilo o preglednosti, ki vključuje podatke iz 13. člena Uredbe 537/2014/EU, ali izpolnjujejo enakovredne zahteve po razkritju.
Scroll to Top
Scroll to Top