Agencija je nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja in nadzorni organ na področju ocenjevanja vrednosti. Agencija je pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 537/2014/EU.

Nadzor nad kakovostjo revidiranja Agencija opravlja v skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o revidiranju.

Agencija izvaja nadzor z izvajanjem aktivnosti na naslednjih področjih:

 • opravljanje nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev,
 • spremljanje poročanja revizijskih družb,
 • nadzor nad Slovenskim inštitutom za revizijo pri izvajanju nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
 • preiskave,
 • sankcioniranje,
 • presoja učinkovitosti delovanja revizijskih komisij,
 • nadzor nad kakovostjo osnovnega izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor,
 • nadzor nad kakovostjo stalnega dodatnega izobraževanja. pooblaščenih revizorjev

Nadzor je zasnovan in opravljen tako, da zagotavlja podlage za oceno skladnosti revizijske družbe/nalog pooblaščenega revizorja z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami. Nadzori vključujejo pregled postopkov notranjega nadzora kakovosti revizijskih družb in pregled izbranih revizijskih poslov za preverjanje skladnosti s pravili revidiranja.

Agencija opravlja preiskave prijav zoper subjekte nadzora s strani tretjih oseb.

V okviru nadzorne funkcije opravlja tudi sankcioniranje oz. izrekanje ukrepov nadzora ter javno objavlja sankcije revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, nadzornim svetom ter revizijskim komisijam in drugim subjektom, ki s svojo dejavnostjo posegajo na področje revidiranja.

Ukrepi nadzora so opredeljeni v 80. členu Zakona o revidiranju. Ob zaznanih kršitvah pravil revidiranja Agencija lahko izreče naslednje ukrepe nadzora:

 • izda odredbo o odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov;
 • izda odredbo o dodatnem ukrepu;
 • izda opomin;
 • začasno prepove opravljanje obveznih revizij ali podpisovanje revizorjevih poročil;
 • odvzame dovoljenje, ki ga je oseba pridobila na podlagi tega zakona;
 • z odredbo začasno prepove izvajanje funkcij in lastniške udeležbe v revizijskih družbah ter funkcij v subjektih javnega interesa;
 • z odredbo prepove opravljanja revizijske dejavnosti;
 • z odredbo prepove oglaševanje ali zavajajoče oglaševanje v zvezi z opravljanjem revizijske dejavnosti; ali
 • z odredbo prepove osebi, da se predstavlja za pooblaščenega revizorja ali revizijsko družbo.

Agencija pri izbiri vrste posameznih ukrepov ali kombinacij ukrepov upošteva težo kršitve, vse druge okoliščine kršitve, načelo sorazmernosti ukrepov in kršitve, načelo stopnjevanja ukrepov ter načelo zagotavljanja in ohranitve zaupanja v kakovost in zakonitost opravljanja storitev revidiranja.

Agencija zagotovi, da je trajanje objave v zvezi z objavo pravnomočne sankcije v javnem delu registra revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev pet let.

Agencija na spletni strani tudi javno objavi obvestilo o ugotovitvi, če revizorjevo poročilo ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev o revizijskem poročanju.

Scroll to Top
Scroll to Top