Revizijska družba vzpostavi in vzdržuje ureditev obvladovanja kakovosti, ki zajema usmeritve in postopke, ki obravnavajo vsako od naslednjih sestavin:

  • odgovornost vodstva za kakovost v podjetju
  • ustrezne etične zahteve
  • sprejem in ohranjanje razmerij z naročniki in posebne posle
  • človeške vire
  • izvajanje posla
  • spremljanje

Revizijska družba dokumentira svoje usmeritve in postopke obvladovanja kakovosti in jih sporoča osebju v revizijski družbi.

Revizijska družba sprejme pravilnik o obvladovanju kakovosti, ki določa standarde in usmeritve, povezane z odgovornostjo družbe za obvladovanje kakovosti pri izvajanju revizij in preiskav računovodskih informacij iz preteklosti ter drugih poslov dajanja zagotovil in sorodnih storitev.

Revizijska družba dolžna je vzpostaviti ureditev obvladovanja kakovosti, ki daje sprejemljivo zagotovilo, da družba in njeno osebje delujeta v skladu s strokovnimi standardi ter zakoni in drugimi predpisi, poročila, ki jih družba izdaja, pa so ustrezna okoliščinam.

Dodatni standardi in usmeritve o odgovornosti osebja družbe za obvladovanje kakovosti pri posamezni vrsti poslov so določeni v objavah Odbora za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil.

Pregled sistema obvladovanja kakovosti znotraj revizijske družbe vključuje ugotavljanje, ali ima revizijska družba vzpostavljene ustrezne usmeritve in postopke za prevzemanje odgovornosti, povezane s kakovostjo opravljenega dela, spoštovanje etičnih zahtev, sprejem in ohranjanje razmerij z naročniki ter za posebne revizijske posle, oblikovanje revizijskih skupin, izvajanje poslov v skladu s pravili revidiranja, zagotavljanje, da so usmeritve in postopki, povezani z ureditvijo obvladovanja kakovosti, ustrezni, primerni, da delujejo uspešno in da so v praksi upoštevani.

Scroll to Top
Scroll to Top