Agencija enkrat letno sestavi in objavi poročilo o pregledu kakovosti revidiranja, ki vsebuje glavne ugotovitve pregleda.

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja je namenjeno predstavitvi ugotovitev in sklepov Agencije v zvezi z opravljenimi nadzori nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. V poročilu so obravnavane najpomembnejše ugotovitve nadzora, v zvezi s katerimi so bila revizijskim družbam podana priporočila za izboljšanje vzpostavljenih sistemov notranjega obvladovanja kakovosti, ter področja, v zvezi s katerimi lahko revizijske družbe izboljšajo obstoječe postopke izvajanja revizij. Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb in pooblaščenimi revizorji Agencija opravlja z namenom preverjanja, če revizijske družbe in pooblaščeni revizorji pri svojem delu ravnajo v skladu s pravili revidiranja. Cilj Agencije je s tem predvsem v izboljšanju integritete, neodvisnosti, nepristranskosti, odgovornosti, preglednosti in zanesljivosti delovanja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v javnem interesu.

Letna poročila o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti:

Agencija enkrat letno sestavi poročilo o vseh upravnih ukrepih in vseh izrečenih sankcijah pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam v zbirni obliki. Informacije o upravnih ukrepih in izrečenih sankcijah posreduje Odboru evropskih organov za nadzor revizorjev.

Letno poročilo o ukrepih in izrečenih sankcijah revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem:

Scroll to Top