Agencija enkrat letno sestavi in objavi poročilo o pregledu kakovosti revidiranja, ki vsebuje glavne ugotovitve pregleda.

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja je namenjeno predstavitvi ugotovitev in sklepov Agencije v zvezi z opravljenimi nadzori nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. V poročilu so obravnavane najpomembnejše ugotovitve nadzora, v zvezi s katerimi so bila revizijskim družbam podana priporočila za izboljšanje vzpostavljenih sistemov notranjega obvladovanja kakovosti, ter področja, v zvezi s katerimi lahko revizijske družbe izboljšajo obstoječe postopke izvajanja revizij. Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb in pooblaščenimi revizorji Agencija opravlja z namenom preverjanja, če revizijske družbe in pooblaščeni revizorji pri svojem delu ravnajo v skladu s pravili revidiranja. Cilj Agencije je s tem predvsem v izboljšanju integritete, neodvisnosti, nepristranskosti, odgovornosti, preglednosti in zanesljivosti delovanja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v javnem interesu.

Letna poročila o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti:

Agencija enkrat letno sestavi poročilo o vseh upravnih ukrepih in vseh izrečenih sankcijah pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam v zbirni obliki. Informacije o upravnih ukrepih in izrečenih sankcijah posreduje Odboru evropskih organov za nadzor revizorjev.

Letno poročilo o ukrepih in izrečenih sankcijah revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem:

Agencija je opravila statistično analizo povezave med obsegom porabljenih ur za posamezno revizijo računovodskih izkazov na eni strani ter izrečenimi ukrepi pooblaščenim revizorjem, pomembnimi ugotovitvami in ugotovitvami, ki izhajajo iz poročil o nadzoru.

 

Scroll to Top
Scroll to Top