Poleg rednih nadzorov Agencija izvaja tudi tematske preglede posameznih področij Uredbe 537/2014/EU in Zakona o revidiranju, katerih namen je sistematično preveriti ravnanja vseh revizijskih družb z namenom identifikacije morebitnih sistemskih pomanjkljivosti njihovih ravnanj oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju njihovih nalog ter identificiranja dobrih praks ter področij za izboljšavo.

V letu 2020 je Agencija opravila tematski pregled o izvajanju 10. člena Uredbe 537/2014/EU v zvezi s posebnimi zahtevami glede revizorjevega poročila. Zaradi prenosa zahtev Direktive glede notranje organizacije revizijskih družb v 45.a člen Zakona o revidiranju, je Agencija v letu 2019 pri izbranih revizijskih družbah preverila vzpostavljene usmeritve in postopke revizijskih družb, s katerimi morajo biti zagotovljeni ustrezni mehanizmi notranjega obvladovanja kakovosti.

Prav tako je v skladu s sprejetim letnim načrtom Agencija tudi v letu 2020 izvedla tematski pregled ključnih revizijskih zadev (KAM), v okviru katerega je analizirala ključne revizijske zadeve v izdanih revizorjevih poročilih subjektov javnega interesa za leto 2019. V analizo je bilo vključenih 10 revizijskih družb, ki so v letu 2019 revidirale subjekte javnega interesa, ter 63 revizorjevih poročil o ločenih računovodskih izkazih in 32 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki so bila javno objavljena do datuma priprave poročila.

Poročila o pregledih ključnih revizijskih zadev so na voljo tukaj:

Scroll to Top