Poleg rednih nadzorov Agencija izvaja tudi tematske preglede posameznih področij Uredbe 537/2014/EU in Zakona o revidiranju, katerih namen je sistematično preveriti ravnanja vseh revizijskih družb z namenom identifikacije morebitnih sistemskih pomanjkljivosti njihovih ravnanj oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju njihovih nalog ter identificiranja dobrih praks ter področij za izboljšavo.

V letu 2023 je Agencija izvedla tematski pregled spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki ter na njegovi podlagi pripravila poročilo:

Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki

V letu 2023 je Agencija izvedla tematski pregled uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe ter na njegovi podlagi pripravila poročilo:

Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe

V letu 2021 je Agencija opravila tematski pregled o izvajanju 10. člena Uredbe 537/2014/EU v zvezi s posebnimi zahtevami glede revizorjevega poročila. Zaradi prenosa zahtev Direktive glede notranje organizacije revizijskih družb v 45.a člen Zakona o revidiranju, je Agencija v letu 2020 pri izbranih revizijskih družbah preverila vzpostavljene usmeritve in postopke revizijskih družb, s katerimi morajo biti zagotovljeni ustrezni mehanizmi notranjega obvladovanja kakovosti.

Prav tako je v skladu s sprejetim letnim načrtom Agencija tudi v letu 2021 izvedla tematski pregled ključnih revizijskih zadev (KAM), v okviru katerega je analizirala ključne revizijske zadeve v izdanih revizorjevih poročilih subjektov javnega interesa za leto 2020. V analizo KAM so bila vključena revizorjeva poročila sedemnajstih revizijskih družb, ki so opravile revizijo računovodskih izkazov 168 SJI, od skupaj 170 SJI na dan 31. 12. 2020. Poleg tega je bilo v analizo vključenih tudi 57 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2020.

Poročila o pregledih ključnih revizijskih zadev so na voljo tukaj:

V letu 2022 je Agencija opravila pregled vseh objavljenih poročil o preglednosti revizijskih družb za leto 2021 ter na podlagi pregleda pripravila analizo v kateri so predstavljene ugotovitve in priporočila Agencije.

Seznam revizijskih družb, ki so izvajale revidiranje računovodskih izkazov subjektov javnega interesa in njihova poročila o preglednosti:

Scroll to Top
Scroll to Top