Nadzori so zasnovani na podlagi analize tveganj revizijskih družb, pri čemer izbor revizijskih spisov in revizijskih področij ne predstavlja reprezentativnega vzorca celotnega delovanja revizijskih družb, temveč je usmerjen na tista področja, kjer obstaja večje tveganje neskladnosti s pravili revidiranja. Obseg in kompleksnost nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki poteka na osnovi analize tveganj, mora biti v sorazmerju z obsegom in kompleksnostjo dejavnosti revizijske družbe in pooblaščenih revizorjev.

Agencija na podlagi opravljenega nadzora revizijski družbi in pooblaščenim revizorjem predstavi svoje ugotovitve v osnutku Poročila o nadzoru nad kakovostjo in zakonitostjo dela revizijske družbe in pooblaščenega revizorja.

Subjekti nadzora podajo pripombe na osnutek poročila v določenem roku.

Agencija posredovane pripombe prouči in upošteva pri pripravi končnega poročila o nadzoru, ki ga obravnava tudi strokovni svet Agencije, pri čemer vsako poročilo vsebuje tudi oceno skladnosti dela revizijske družbe oziroma pooblaščenega revizorja z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami. Navedena poročila so podlaga za kasnejša morebitne uvedbe postopkov ukrepa nadzora, ob zaznanih kršitvah pravil revidiranja.

Ugotovitve v poročilih o nadzoru so na splošno pomembne pomanjkljivosti subjekta nadzora pri izpolnjevanju zahtev Zakona o revidiranju, Uredbe 537/2014/EU, Mednarodnih standardov revidiranja oziroma drugih predpisov.

Razdeljene so na pomembne ugotovitve in ugotovitve.

Vse ugotovitve se štejejo kot priporočila, ki morajo biti upoštevana za zagotavljanje kakovosti dela revizijske družbe in pooblaščenega revizorja.

Subjekt nadzora, na katerega se nanaša priporočilo iz poročila o nadzoru, posreduje Agenciji v roku, ki ga določi Agencija, poročilo o upoštevanju priporočil iz poročila o nadzoru. Agencija pri določitvi roka za posredovanje poročila o upoštevanju priporočil upošteva obseg sprememb, ki jih mora naslovnik izvesti zaradi uresničitve priporočil. Rok za izpolnitev priporočil, ki se nanašajo na sistem notranjega obvladovanja in zagotavljanja kakovosti, ne sme biti daljši od 12 mesecev.

Revizijske družbe in pooblaščeni revizorji morajo v določenem roku izdelati in poslati Agenciji akcijski načrt izvedbe priporočil iz poročil o nadzoru z opisom in terminom izvedbe ukrepov in v postavljenem roku končno poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov.

Ugotovitve spremljanja izvajanja priporočil Agencija predstavi v poročilu o pregledu spremljanja izvajanja priporočil. Revizijske družbe pa obvesti o zaključku nadzora.

Scroll to Top
Scroll to Top