Na ravni posameznih revizijskih poslov je nadzor usmerjen predvsem na naslednja področja:

  • določanje pomembnosti
  • prepoznavanje in ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe
  • revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja
  • pregled in preverjanje skladnosti postopkov revidiranja s pravili revidiranja
  • presoja primernosti in zadostnosti izvedenih revizorjevih postopkov ter njihovo dokumentiranje, na določenih postavkah računovodskih izkazov, ki so izbrane na podlagi analize tveganj pomembnosti ter z upoštevanjem elementa nepredvidljivosti
  • revidiranje računovodskih ocen v povezavi z uporabo dela revizorjevega veščaka
  • revizorjeva obravnava razkritij v letnem poročilu revidirane družbe
  • vsebina revizorjevega poročila in skladnost z zakonodajo

Ugotovitve iz opravljenega nadzora so na splošno pomembne pomanjkljivosti subjekta nadzora pri izpolnjevanju zahtev Zakona o revidiranju, Uredbe 537/2014/EU, Mednarodnih standardov revidiranja oziroma drugih predpisov.

Razdeljene so na pomembne ugotovitve in ugotovitve.

Kot pomembna ugotovitev na ravni revizijskega spisa je opredeljena tista ugotovitev, ki vključuje ugotovitev v zvezi z neizvedbo revizijskih postopkov, ki jih predvidevajo Mednarodni standardi revidiranja in so povezani s pomembno postavko računovodskih izkazov, pomembno transakcijo ali pomembnim razkritjem in pooblaščeni revizor zaradi neizvedenih revizijskih postopkov ni pridobil zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov za pomembno trditev v računovodskih izkazih.

Kot ugotovitev na ravni posameznega revizijskega spisa pa je opredeljena tista ugotovitev, ki pomeni, da pooblaščeni revizor ni izvedel revizijskega postopka, ki je predviden v določenem Mednarodnem standardu revidiranja, vendar pa je vseeno pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze za posamezno trditev. Kot ugotovitev so opredeljene tudi manjše pomanjkljivosti pri dokumentiranju izvedenih revizorjevih postopkov.

Vse ugotovitve se štejejo kot priporočila, ki morajo biti upoštevana za zagotavljanje kakovosti dela revizijske družbe in pooblaščenega revizorja.

Scroll to Top
Scroll to Top