Nadzor na ravni revizijske družbe in na ravni posameznih revizijskih spisov je zasnovan in opravljen tako, da zagotavlja podlage za oceno skladnosti dela revizijske družbe z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami.

Nadzor nad kakovostjo revidiranja je na ravni revizijske družbe usmerjen predvsem na naslednja področja:

 • ocena zasnove sistema notranjega obvladovanja kakovosti
 • ustreznost spoštovanja etičnih zahtev
 • ocenjevanje kakovosti poslov
 • sprejem in ohranjanje razmerij z naročniki
 • zagotavljanje skladnosti z zahtevami o stalnem izobraževanju
 • izvajanje poslov
 • skladnost z zahtevami o zaračunanih plačilih za revizijske storitve (samo za revizorje SJI)
 • postopki revizijske družbe v zvezi z obveznostmi glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
 • pregled preglednega poročila (samo za revizorje SJI)

Ugotovitve iz opravljenega nadzora so na splošno pomembne pomanjkljivosti subjekta nadzora pri izpolnjevanju zahtev Zakona o revidiranju, Uredbe 537/2014/EU, Mednarodnih standardov revidiranja oziroma drugih predpisov.

Razdeljene so na pomembne ugotovitve in ugotovitve.

Kot pomembne ugotovitve na ravni obvladovanja kakovosti revizijske družbe so opredeljene naslednje ugotovitve:

 • nespoštovanje določenih zahtev Mednarodnih standardov revidiranja, kontrole kakovosti ali etičnih standardov oziroma nespoštovanja internih pravilnikov na teh področjih;
 • ugotovljene pomanjkljivosti, ki so sistemske narave;
 • velika verjetnost, da bi pomanjkljivosti lahko vplivale na neodvisnost revizijske družbe ali na kakovost revizij, ki jih opravlja revizijska družba.

Kot ugotovitev na ravni obvladovanja kakovosti revizijske družbe je opredeljena ugotovljena pomanjkljivost, ki ne vpliva na neodvisnost revizijske družbe in ne vpliva pomembno na kakovost revizije ter je posledica enkratnega dogodka.

Vse ugotovitve se štejejo kot priporočila, ki morajo biti upoštevana za zagotavljanje kakovosti dela revizijske družbe in pooblaščenega revizorja.

Scroll to Top
Scroll to Top