PRIJAVA KRŠITEV REVIZIJSKIH DRUŽB IN POOBLAŠČENIH REVIZORJEV

IZHODIŠČE

Fizična ali pravna oseba, ki je zaradi domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela utrpela moralno ali materialno škodo, pogosto želi, da njeno domnevo potrdi tudi institucija, ki je zakonsko pooblaščena za opravljanje nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami. Prav je, da tisti, ki prijavlja domnevne kršitve, svojo prijavo ustrezno formalizira in domneve utemelji.

NAVODILO ZA PRIJAVO KRŠITEV

Kadar želi posamezna fizična ali pravna oseba oziroma zastopnik javnega interesa prijaviti domnevne kršitve, ki jih je zagrešil revizor pri revidiranju računovodskih izkazov, mora:

  • prijavo nasloviti na Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana;
  • prijavo poslati s priporočeno pošto in jo podpisati, razen če je prijava anonimna; prijavo je ustrezno formalizirano mogoče poslati tudi preko elektronskih medijev, če pošiljatelj izpolni vse pogoje, povezane z varnim in zanesljivim prenosom, ter prijavo ustrezno formalizira v dopisu elektronskega sporočila ali jo oddati preko spletne strani agencije.

Prijava mora vsebovati:

  • podatke o prijavitelju (ime, priimek in točen naslov, če gre za fizično osebo, ali firmo, sedež in osebo, pooblaščeno za zastopanje, če gre za pravno osebo);
  • navedbo, da gre za anonimno prijavo, če je prijava anonimna;
  • natančen opis domnevno napačnega ravnanja pooblaščenega revizorja oziroma revizijske družbe v zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov;
  • utemeljitev domnevnih napačnih obravnav pravil revidiranja z navedbo ustrezne pravne podlage;
  • utemeljitev, zakaj je domnevna napačna obravnava oziroma seštevek domnevnih napačnih obravnav pomemben za računovodske izkaze kot celoto, zaradi česar prijavitelj ocenjuje, da je bilo revizorjevo ravnanje strokovno neustrezno (podlaga za okvirno oceno pomembnosti je na voljo na spletni strani Agencije na tretji ravni pravil revidiranja);
  • morebitne priloge, ki so po oceni prijavitelja bistvene za presojo morebitnih kršitev pravil revidiranja.

Na osnovi opravljene prijave Agencija lahko pozove pooblaščenega revizorja oziroma revizijsko družbo, da ji posreduje pojasnilo za navedbe v prijavi in v nadaljevanju ravna v skladu z zakonskimi pooblastili, povezanimi z opravljanjem nadzora.

V postopku nadzora, kot ga opredeljuje Zakon o revidiranju (Zrev-2), Agencija preverja raven kakovosti revizorjevega dela v skladu z ZRev-2, Mednarodnimi standardi revidiranja in drugimi pravili revidiranja tako, da ugotavlja, ali revizorjevi postopki podpirajo izraženo revizorjevo mnenje. Agencija ne presoja o ravnanju poslovodstva v zvezi s sestavljanjem revidiranih računovodskih izkazov, saj je revizorjeva odgovornost izraziti na reviziji zasnovano mnenje o računovodskih izkazih.

Vnos prijave na internetni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Scroll to Top