Agencija kot nadzorni organ opravljala nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb z namenom preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna v skladu z Zakonom o revidiranju, Uredbo 537/2014/EU, pravili revidiranja ter drugimi zakoni.

Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb Agencija izvaja zlasti z naslednjimi aktivnostmi:

 • opravljanje rednega nadzora na podlagi Uredbe in Zakona o revidiranju
 • spremljanje letnih in mesečnih poročil revizijskih družb
 • spremljanje izvajanja priporočil
 • tematski pregledi posameznih področij Uredbe in ZRev-2

Agencija na podlagi opravljenega nadzora nad posamezno revizijsko družbo pripravi poročilo o nadzoru nad zakonitostjo in kakovostjo dela revizijske družb, ki vključuje ugotovitve v zvezi z revizijsko družbo.

Poročilo o nadzoru vsebuje opis ugotovitev o dejanskem stanju zagotavljanja kakovosti dela revizijske družbe in ključnih revizijskih partnerjev, s pojasnili glede zahtev in pravil, ki so jih revizijska družba in njeni ključni revizijski partnerji dolžni spoštovati. Poročilo vsebuje tudi oceno Agencije o skladnosti dela revizijske družbe z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami. 

Agencija v vseh primerih, ko ugotovi kršitve pravil revidiranja, začne postopke za izrek ukrepa nadzora. Ukrepi nadzora nad revizijskimi družbami so:

 • Odredba o odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov
 • Odredba o dodatnem ukrepu
 • Začasna prepoved opravljanja obveznih revizij ali podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno revizijo
 • Odvzem dovoljenja
 • Odredba o prepovedi opravljanja revizijske dejavnosti
 • Odredba o prepovedi oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja v zvezi z opravljanjem revizijske dejavnosti.

Pravnomočne odločbe o ukrepih nadzora ter ostale izrečene sankcije, razen odredb, se vpišejo v poslovni del registra za pet let, v poslovni del registra pa se vpišejo vsi izrečeni ukrepi nadzora za obdobje 25 let. Trajanje objave v zvezi z objavo pravnomočne sankcije je v javnem delu registra pet let.

Agencija opravlja nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev. Nadzor dela pooblaščenih revizorjev opravlja z namenom preverjanja, ali pooblaščeni revizorji ravnajo v skladu Zakonom o revidiranju, Uredbo 537/2014/EU, pravili revidiranja ter drugimi zakoni.

Nadzor je zasnovan in opravljen tako, da zagotavlja podlage za oceno skladnosti opravljanja nalog pooblaščenega revizorja z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami. Opravi se s pregledom izbranega/-ih revizijskega/ih spisa/-ov.

Agencija na podlagi opravljenega nadzora pooblaščenim revizorjem predstavi svoje ugotovitve v poročilu o nadzoru nad kakovostjo in zakonitostjo dela pooblaščenega revizorja, pri čemer vsako poročilo vsebuje tudi oceno skladnosti dela pooblaščenega revizorja z veljavnimi zahtevami in zakonskimi podlagami. Navedena poročila so podlaga za kasnejša morebitne uvedbe postopkov ukrepa nadzora, ob zaznanih kršitvah pravil revidiranja.

Agencija v vseh primerih, ko ugotovi kršitve pravil revidiranja, začne postopke za izrek ukrepa nadzora. Ukrepi nadzora nad pooblaščenimi revizorji so:

 • Opomin
 • Začasna prepoved opravljanja obveznih revizij ali podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno revizijo
 • Začasna prepoved opravljanja nekaterih nalog fizičnih oseb v revizijski družbi ter v subjektih javnega interesa
 • Odvzem dovoljenja
 • Odredba o prepovedi oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja v zvezi z opravljanjem revizijske dejavnosti

Pravnomočne odločbe o ukrepih nadzora ter ostale izrečene sankcije, razen odredb, se vpišejo v poslovni del registra za pet let, v poslovni del registra pa se vpišejo vsi izrečeni ukrepi nadzora za obdobje 25 let. Trajanje objave v zvezi z objavo pravnomočne sankcije je v javnem delu registra pet let.

Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravljata Agencija in Slovenski inštitut za revizijo z namenom preverjanja, če pooblaščeni ocenjevalci pri opravljanju ocenjevanja vrednosti ravnajo v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti.

Agencija opravlja javni nadzor nad delom pooblaščenih ocenjevalcev, kadar ti izvajajo naloge ocenjevanja vrednosti pri subjektih, zavezanih obvezni reviziji. Agencija opravlja javni nadzor s smiselno uporabo določb Zakona o revidiranju, ki urejajo nadzor nad revidiranjem.

Nadzorni organ opravlja nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci:

 • s sprotnim preverjanjem, ali ocenjevalci vrednosti izpolnjujejo pogoje za vpis v ustrezne registre;
 • s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil pooblaščenih ocenjevalcev, ki so po določbah Zakona o revidiranju dolžni poročati Slovenskemu inštitutu za revizijo oziroma ga obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
 • z opravljanjem pregledov dela pooblaščenih ocenjevalcev;
 • z izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.

Agencija prouči vso dokumentacijo, ki jo prejeme s strani Slovenskega inštituta za revizijo v okviru nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, skupaj z zapisniki, pripombami na zapisnike in strokovnimi mnenji revizijskega in strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ne glede na to, ali je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo ugotovil pomembne nepravilnosti ali ne. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma kršitev pravil ocenjevanja vrednosti s strani strokovnih služb Agencije, strokovni svet Agencije prične postopek za izrek ukrepa nadzora.

Agencija lahko pooblaščenim ocenjevalcem izreče naslednje ukrepe:

 • odreditev odprave kršitev
 • opomin
 • pogojni odvzem dovoljenja
 • odvzem dovoljenja

Povezava na register pooblaščenih ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Agencija je skladno s 27. členom Uredbe (EU) 537/2014 v okviru spremljanja kakovosti trga in konkurenčnosti med drugim pristojna tudi za oceno učinkovitosti delovanja revizijskih komisij.

Učinkovitost revizijskih komisij ocenjuje na podlagi usmeritev CEAOB in domačih zakonskih zahtev ter sprejetih smernic za delovanje revizijskih komisij v subjektih javnega interesa.

V skladu z ZRev-2 je Agencija pristojna za izrek začasne prepovedi opravljanja nekaterih nalog fizičnih oseb v revizijski družbi ter v subjektih javnega interesa. Agencija z odredbo kršitelju – fizični osebi, ki pri subjektu javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje nalog, če pride do kršitev, zlasti povezanih z imenovanjem in delovanjem revizijskih komisij, ki so navedene v tretjem odstavku 81.č člena ZRev-2.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju članov revizijskih komisij, glede na naravo kršitve, lahko Agencija skladno z 81.č členom ZRev-2, začasno prepove opravljanje nalog člana revizijske komisije, če:

 • je imenovanje revizijskih družb v neskladju s 16. členom Uredbe (EU) 537/2014
 • revizijska komisija ne pregleduje in ne spremlja neodvisnosti revizijske družbe, ki izvaja obvezno revizijo, ali katerega koli člana mreže, ki ji revizijska družba pripada, zlasti glede zagotavljanja nerevizijskih storitev
 • revizijska komisija ne spremlja uspešnosti obvezne revizije ter ne upošteva ugotovitev in zaključkov Agencije o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela
 • revizijska komisija ne sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja
 • revizijska komisija ne sodeluje s ključnim revizijskim partnerjem pri opravljanju obvezne revizije
 • revizijska komisija ne spremlja postopka računovodskega poročanja ter če ne pripravlja priporočil in predlogov za zagotovitev njene celovitosti
 • revizijska komisija ne spremlja učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganj, ali
 • revizijska komisija ne nadzoruje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba, ali ne opravi ocene sestave letnega poročila

Agencija opravlja nadzor nad nastopanjem tretjih oseb na trgu revizijskih storitev.

Scroll to Top