Obvestilo o rednih nadzorih

Skladno s 74. členom Zakona o revidiranju Agencija trenutno opravlja nadzore nad zakonitostjo in kakovostjo dela naslednjih revizijskih družb:

  • DELOITTE REVIZIJA d.o.o.
  • BDO REVIZIJA d.o.o.
  • PRIME AUDIT d.o.o.
  • AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

V sklopu nadzorov Agencija opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v navedenih revizijskih družbah.

Obvestilo o nepravnomočnih ukrepih Agencije

Agencija je pooblaščenemu revizorju Darku Braniloviču izrekla ukrep nadzora začasne prepovedi podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno revizijo za obdobje treh let. Navedeni ukrep skladno z 81.c členom Zakona o revidiranju velja od dokončnosti odločbe, v konkretnem primeru od 19. 9. 2022.

Odvzemi dovoljenj

Agencija je odvzela dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenim revizorjem:

Drugi ukrepi nadzora

Agencija na tej spletni strani objavlja tudi anonimizirane povzetke izrečenih ukrepov nadzora v skladu z ZRev-2. 

Ukrepi se objavljajo ločeno za pooblaščene revizorje, revizijske družbe in pooblaščene ocenjevalce vrednosti. 

Pravnomočne sankcije in akti o ukrepih nadzora, ki niso odredbe in so mlajši od 5 let se vodijo ter so vidni v javnem delu registrov, ki jih vodi Agencija, pri posameznem pooblaščenem revizorju ali revizijski družbi.

Scroll to Top
Scroll to Top