Obvestilo o rednih nadzorih

Skladno s 74. členom Zakona o revidiranju Agencija trenutno opravlja nadzore nad zakonitostjo in kakovostjo dela naslednjih revizijskih družb:

  • VALUTA d.o.o,
  • BDO Revizija d.o.o.,
  • AUDIT & Co d.o.o.

V sklopu nadzorov Agencija opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v navedenih revizijskih družbah.

Obvestilo o nepravnomočnih ukrepih Agencije

Agencija je revizijski družbi STONIK d.o.o. izrekla ukrep nadzora začasne prepovedi opravljanja obveznih revizij, in sicer za obdobje enega leta. Navedeni ukrep skladno z 81.c členom Zakona o revidiranju velja od dokončnosti odločbe, v konkretnem primeru od 12. 10. 2020.

Agencija je pooblaščenemu revizorju Stojanu Nikoliču izrekla ukrep nadzora začasne prepovedi opravljanja obveznih revizij, in sicer za obdobje treh let.  Navedeni ukrep skladno z 81.c členom Zakona o revidiranju velja od dokončnosti odločbe, v konkretnem primeru od 8. 3. 2021.

Agencija je v obdobju od septembra 2019 do februarja 2021 trem pooblaščenim revizorjem izrekla ukrep nadzora opomina in enemu pooblaščenemu revizorju ukrep nadzora odvzema dovoljenja. Prav tako je Agencija izrekla en ukrep nadzora opomina pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti nepremičnin. Ker navedeni postopki še niso pravnomočno zaključeni in ker ukrepi veljajo od pravnomočnosti dalje, Agencija ne objavlja podrobnejših podatkov o teh subjektih nadzora. 

Odvzemi dovoljenj

Agencija je odvzela dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenim revizorjem:

Drugi ukrepi nadzora

Agencija na tej spletni strani objavlja tudi anonimizirane povzetke izrečenih ukrepov nadzora v skladu z ZRev-2. 

Ukrepi se objavljajo ločeno za pooblaščene revizorje, revizijske družbe in pooblaščene ocenjevalce vrednosti. 

Pravnomočne sankcije in akti o ukrepih nadzora, ki niso odredbe in so mlajši od 5 let se vodijo ter so vidni v javnem delu registrov, ki jih vodi Agencija, pri posameznem pooblaščenem revizorju ali revizijski družbi.

Scroll to Top