Letno plenarno zasedanje IFIAR 2024

Med 15. in 18. aprilom 2024 sta japonska regulatorja revizijskega trga FSA/CPAAOB gostila plenarno srečanje svetovnega združenja revizijskih nadzornikov – 2024 IFIAR Plenary Meeting, na katerem so sodelovali predstavniki 48 držav članic organizacije IFIAR.

Uvodoma so bili predstavljeni rezultati vsakoletne raziskave, ki zajema rezultate nadzora nad t.i. BIG6 mrežami revizijskih podjetij, ko ti revidirajo subjekte javnega interesa. Letošnja raziskava je pokazala nesprejemljivo poslabšanje kvalitete dela revizorjev v letu 2023. Delež pregledanih revizijskih spisov z vsaj eno pomembno ugotovitvijo se je glede na predhodno raziskavo povečal iz 26 % na 32 %, posledično tudi cilj »Iniciative minus 25 % števila ugotovitev v obdobju 2019 – 2023« ni bil dosežen.

V delovnih skupinah so člani, opazovalci in drugi predstavniki ključnih zainteresiranih strani (investitorji) obravnavali več pomembnih aktualnih tem, vključno z:

  • upravljanjem revizijskih podjetij
  • poročanjem o trajnostnem razvoju
  • zagotavljanjem ter povečano uporabo tehnologije v revizijskih podjetjih

Direktorja IAASB in IESBA sta predstavila dosežke pri razvoju standardov revidiranja v zadnjem letu in predstavila dejavnost njunih svetov pri določanju standardov, s poudarkom na pripravi standardov revidiranja v zvezi s trajnostjo in prenovi obstoječih pravil revidiranja zaradi uporabe novih tehnologij.

Že tradicionalno so udeležencem plenarnega zasedanja globalni direktorji šestih največjih revizijskih mrež (KPMG, BDO, EY, GT, Deloitte, PwC) predstavili svoje videnje razvoja revizijske stroke v prihodnosti, pojasnili izzive s katerimi se srečujejo, povzeli napredek in realizacijo napovedi, ki so jih podali na prejšnjem plenarnem zasedanju, udeleženci pa so jim zastavljali vprašanja glede razvoja njihovih družb in soočanja s trenutnimi izzivi. Pomemben del predstavitev je bil namenjen izzivom, priložnostim in tveganjem, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Sporočilo za javnost iz plenarnega zasedanja je na voljo na spletni strani organizacije IFIAR, na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2024-plenary-meeting/

Na povezavi https://www.ifiar.org/latest-news/ifiar-2023-annual-report/ je pa na razpolago Letno poročilo organizacije IFIAR za leto 2023.

Objava prostega delovnega mesta v Sektorju za nadzor in regulativo

Pridružite se ekipi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki v svoje vrste vabi novega sodelavca, in sicer pooblaščenega revizorja, ki bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo.

Zainteresirane kandidate vljudno vabimo, da nam pošljete prijavo z življenjepisom do vključno 5. junija 2024 na e-naslov: info@anr.si.

Več o informacij o razpisu si lahko preberete tukaj: https://www.anr.si/o-agenciji/obvestila-ostale-objave/

Seznam revizijskih družb, ki so v zadnjem poslovnem letu izvajale revizije SJI

Agencija skladno s 16. členom Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES objavlja seznam revizijskih družb, ki so v preteklem poslovnem letu izvajale revizije subjektov javnega interesa.

Dne 7.6.2024 smo objavili dopolnjen seznam revizijskih družb, ki so v preteklem poslovnem letu izvajale revizije subjektov javnega interesa.

Imenovanje direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi predloga ministra za finance je Vlada RS na 101. redni seji dne 24. 4. 2024 za direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenovala Matejo Cimerman. Imenovana je za mandatno dobo 6 let, in sicer od 13. 6. 2024 do 12. 6. 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mateja Cimerman je pooblaščena revizorka, ki je na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem zaposlena vse od ustanovitve Agencije leta 2009 in trenutno opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja. Pred imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja je opravljala naloge namestnice direktorja in vodje Sektorja za nadzor in regulativo, kjer je bila odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del iz pristojnosti Agencije.

Mnenje Agencije: razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb, pripravljenih v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje glede razkrivanja pravnih poslov v Poročilu o odnosih do povezanih družb (Poročilo), ki ga v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1 pripravi poslovodstvo družbe in odgovornosti revizorja glede pregleda pravnih poslov v Poročilu, kot to določa 546. člen ZGD-1. Agencija je navedeno mnenje pripravila zaradi v praksi zaznane problematike različnega navajanja oziroma razkrivanja pravnih poslov v Poročilu, s strani pripravljavcev Poročil (poslovodstvo družb), kot tudi obravnave v Poročilu razkritih pravnih poslov s strani pooblaščenih revizorjev pri pregledu teh poročil.

Celotno mnenje Agencije je dostopno tukaj

Scroll to Top
Scroll to Top