Sodelovanje Agencije na 24. letni konferenci revizorjev

7. in 8. septembra 2023 je v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo potekala 24. letna konferenca revizorjev.

Kot predstavnika Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sta na konferenci sodelovala Mateja Cimerman, namestnica direktorja in Mitja Skitek, pomočnik direktorja.

Mateja Cimerman je na konferenci predstavila aktualnosti s področja revidiranja in bistvene ugotovitve iz opravljenih nazorov Agencije (stanje revizijskega trga, trenutne aktivnosti na področju revizijske regulative – spremembe hierarhije pravil revidiranja, prenovljena stališča zaradi sprememb MSS 4400, ostala pravila in predpisi v zvezi z opravljanjem revidiranja, predvidene spremembe ZRev-2 in ZGD-1 zaradi sprejete CSRD direktive, tematski pregledi Agencije, nadzorniške ugotovitve na podlagi opravljanih nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji v zadnji nadzorniški sezoni 2022/23 …). Prosojnice so dostopne tukaj

Mitja Skitek je predstavil revizorjeve naloge po prenovljenem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (razlogi za prenovo zakona, pomembne spremembe za revizorje, aktivnosti revizijskih družb, izdane smernice Agencije za pomoč pri izvajanju zakonskih obveznosti, nacionalna ocena tveganja …). Prosojnice so dostopne tukaj

13. sestanek podskupine ISG organizacije CEAOB

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 21. in 22. junija 2023 v Ljubljani gostila 13. sestanek podskupine ISG (Inspection Subgroup) organizacije CEAOB. Sestanek je vodil nemški nadzorni organ AOB, udeležili pa so se ga predstavniki iz 29 držav (države EU in EGP).

O CEAOB:

Odbor evropskih organov za nadzor revizije (CEAOB) je okvir za sodelovanje med nacionalnimi organi za nadzor revizije na ravni EU. Njegova vloga je okrepiti revizijski nadzor po vsej EU. S pospeševanjem zbliževanja nadzora CEAOB prispeva k učinkoviti in dosledni uporabi revizijske zakonodaje EU po vsej EU. CEAOB sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za revizijski nadzor EU in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Glavne obravnavane teme:

Dialog z vodstvom revizijskih družb Deloitte in Mazars

V okviru stalnega dialoga revizijskih regulatorjev o izboljšavah kakovosti revizije z velikimi evropskimi revizijskimi mrežami so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Deloitte, z namenom razprave o načrtih in dejavnostih revizijskih družb v mreži za izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale zadeve, povezane z uporabo orodij za analizo podatkov, izvajanjem Mednarodnih standardov upravljanja kakovosti (MSUK) in odzivom revizijskih družb na raziskavo CEAOB o določanju pomembnosti.

Z istim ciljem so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Mazars, da bi razpravljali o rezultatih kakovosti ter o načrtih in dejavnostih revizijske družbe za nadaljnje izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale strukturo upravljanja podjetja, nedavni razvoj v zvezi z uporabo orodij za analizo podatkov in revizijo, izvajanje MSUK ter rezultate notranjega spremljanja in zunanjih regulatornih pregledov.

Skupne ugotovitve pregledov

ISG vzdržuje zbirko podatkov o ugotovitvah pregledov za svoje člane, da lahko izmenjujejo znanje in ugotavljajo morebitne ponavljajoče se ugotovitve pregledov, ki zahtevajo nadaljnjo razpravo s podjetji in/ali postavljavci standardov. Člani ISG so na podlagi analize vnosov v podatkovno bazo obravnavali naravo ugotovitev v zvezi z revizijami finančnih institucij (bank in zavarovalnic) ter možne vzročne dejavnike za te ugotovitve.

Priprava na Direktivo o poročanju o trajnostnem razvoju

Člani ISG iz šestih držav (Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Slovaška) so razpravljali o izvajanju direktive o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij v svojih državah in vplivu na nadzor nad revidiranjem.

Dialog z ESMA

ISG je s predstavnikom ESMA razpravljal o stališču računovodskih strokovnjakov glede razkritij in uporabi koncepta pomembnosti pri razkritjih.

Poleg tega so člani ISG prejeli posodobljene informacije o delu različnih delovnih skupin in o spremembah inšpekcijske podatkovne baze CEAOB ter delili svoje izkušnje o sodelovanju z revizijskimi regulatorji tretjih držav.

Opozorilo Agencije glede razrešitev revizijskih družb od revidiranja računovodskih izkazov in odstopov revizijskih družb od revidiranja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem opaža, da se je od sprejetja novele Zakona o revidiranju (ZRev-2A) povečalo število razrešitev revizijskih družb od revidiranja posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter odstopov revizijskih družb od revidiranja le-teh. V zvezi z navedenim objavljamo opozorilo iz katerega izhaja, da zgolj navajanje sporazumne prekinitve pogodbe kot razlog za odstop oz. razrešitev revizijske družbe ni zadostno. Celotno vsebino opozorila si ga lahko preberete tukaj.

Letno plenarno zasedanje organizacije IFIAR 2023

Letošnje plenarno zasedanje svetovnega združenja nadzornikov IFIAR, katerega članica je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, je po štirih letih zopet potekalo v živo, od 25. do 27. aprila 2023, v Washingtonu, D.C.

Poleg seznanitve z delom organizacije v preteklem letu, skupščine in sprejetja letnega poročila so potekale tudi volitve za novega predsednika organizacije. Novi predsednik je postal dosedanji podpredsednik Takashi Nagaoka, predstavnik japonskega revizijskega regulatorja, za podpredsednika pa je bil izvoljen Kevin Prendergast, predstavnik irskega revizijskega regulatorja.

Predstavnikom revizijskih regulatorjev iz 44 držav so globalni direktorji šestih največjih revizijskih mrež predstavili svoje videnje razvoja revizijske stroke v prihodnosti, udeleženci pa so jim zastavljali vprašanja glede razvoja njihovih družb in soočanja s trenutnimi izzivi.

V delovnih skupinah so se udeleženci ukvarjali z vprašanji privlačnosti poklica revizorja, razvoju poročanja in revidiranja področja ESG ter o trenutni problematiki stanja revizijskega trga, zlasti na področju revidiranja subjektov javnega interesa. Potekala je tudi razprava s postavljavci standardov (IAASB in IESBA).

Sporočilo za javnost s plenarnega zasedanja je na voljo na spletni strani organizacije IFIAR, na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2023-plenary-meeting/

Scroll to Top