Uvrščeni na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

11.4.2019

Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: revizijska družba) je bila dne 18. 3. 2019 uvrščena na Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami Direktorata za javno naročanje. Revizijski družbi je bila s sodbo Okrajnega in Višjega sodišča izrečena globa in obligatorna stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za dobo treh let.

Navedena uvrstitev je posledica kršitev Zakona o javnem naročanju, in sicer zaradi predložitve izjave z neresnično vsebino v postopku javnega naročanja v letu 2015. V izjavi je bilo navedeno, da revizijska družba v času oddaje ponudbe ni bila v postopku pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ter da ji s strani Agencije ni bil izrečen ukrep, čeprav je revizijska družba v tem obdobju bila v postopku Agencije za izrek ukrepa nadzora.

Agencija ocenjuje, da konkretna kršitev v postopku javnega naročanja v letu 2015 ne vpliva na sedanjo zmožnost revizijske družbe za zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev revidiranja.

Revizije, ki niso skladne z Zakonom o revidiranju

11.7.2016

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v nekaj primerih ugotovila, da so naročnikom storitev revizije računovodskih izkazov le-to opravile družbe, ki so navedene v registru izvajalcev notranjega revidiranja, istočasno pa niso revizijske družbe oziroma v njihovem imenu osebe z nazivom državni notranji revizor, ki pa istočasno niso pooblaščeni revizorji.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem opozarja, da take revizije računovodskih izkazov niso skladne z Zakonom o revidiranju in ne izpolnjujejo zahtev zakonov, ki za določene subjekte predpisujejo obvezno revizijo računovodskih izkazov (npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o društvih).

Glede na navedeno vse subjekte, zavezane k obvezni reviziji računovodskih izkazov opozarjamo, da naj za opravljanje teh storitev sklepajo pogodbe izključno z revizijskimi družbami, ki so navedene v registru revizijskih družb.

Scroll to Top