Na podlagi 30. člena Uredbe (EU) št. 537/2014 je bil dne 12. 7. 2016 ustanovljen CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), kot okvir za sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi nadzora nad revidiranjem na ravni Evropske unije, katerega članica je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. CEAOB temelji na sodelovanju, ki izhaja iz nekdanjega evropskega združenja nadzornih institucij, pooblaščenih za nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami EGAOB (European Group of Auditor’s Oversight Bodies) in evropske inšpekcijske skupine za revizijo EAIG (European Audit Inspection Group), katere dejavnosti so tudi bile vključene v okvir CEAOB.

Namen in naloge CEAOB so zagotavljanje lažje izmenjave informacij, strokovnih znanj in najboljših praks za izvajanje Uredbe (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in Direktive 2014/56/EU o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, zagotavljanje strokovnih nasvetov Evropski komisiji in pristojnim organom, prispevanje k tehnični oceni sistemov javnega nadzora v tretjih državah in mednarodnemu sodelovanju držav članic in tretjih držav, prispevanje k tehničnemu pregledu MSR v postopkih njihove priprave zaradi sprejetja na ravni EU in prispevanje k izboljšanju mehanizmov sodelovanja za nadzor zakonitih revizorjev, revizijskih podjetij, ki revidirajo subjekte javnega interesa ali mrež.

V okviru CEAOB deluje pet podskupin (Inšpekcije, Ocena skladnosti in enakovrednosti tretjih držav, Mednarodni standardi revidiranja, Spremljanje kakovosti trga in konkurenčnosti ter Preiskave in sankcije).

Agencija je aktivno udeležena v treh izmed navedenih skupin:

  1. Inšpekcije (Inspection Subgroup): Agencija sodeluje pri obravnavi vseh tematik in oblikovanju delovnega programa. Znotraj te skupine Agencija aktivno sodeluje v delovnih skupinah CAIM group (Common Audit Inspection Methodology Group; zadolžena za pripravo skupne evropske inšpekcijske metodologije) in v skupini majhnih evropskih regulatorjev, katere namen je zagotavljanje usposabljanj, izmenjavo strokovnjakov za posebna strokovna področja in podobno;
  2. Ocena skladnosti in enakovrednosti tretjih držav (Equivalence and Adequacy Subgroup): Agencija aktivno sodeluje pri izvedbi posameznih tehničnih ocen sistemov javnega nadzora v tretjih državah in mednarodnem sodelovanju držav članic EU in tretjih držav;
  3. Preiskave in sankcije (Enforcement Subgroup): Agencija je aktivno udeležena pri kreiranju delovnega programa in spremljavi aktivnosti na področju preiskav in sankcij.

Agencija, kot zunanji opazovalec spremlja aktivnosti v skupinah Spremljanje kakovosti trga in konkurenčnosti (Market Monitoring) in Mednarodni standardi revidiranja (International Auditing Standards).

short summary.pdf

Scroll to Top
Scroll to Top