Arhiv splošnih obvestil in objav

Številka: 478-1/2021-1

Datum: 5. 7. 2021

Agencija  za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN

1. Predmet prodaje

Predmeta prodaje sta naslednja:

a.) Alarmni sistem v sestavi alarmne centrale Visonic PM Express in 5 kosov IR senzorjev K9. Alarmni sistem je demontiran in je pred demontažo deloval brezhibno. Predmet prodaje so izključno centrala in senzorji, brez kablov oziroma drugih dodatkov.

b.) Digitalni kopirni stroj (multifunkcijska naprava) Utax CD 1325 MP. Kopirni stroj deluje, celotno število natisnjenih strani znaša 435.442 strani, celotno število skeniranih strani pa znaša 143.465 strani. Tako tiskalnik kot optični čitalec delujeta brezhibno, priložena je še dodatna kartuša.

Premičnine imajo znake običajne rabe. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premičnin, ki so predmet prodaje.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje

V kolikor bo za posamezno premičnino ponujena prenizka cena, si prodajalec pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne proda. Predmeta prodaje se prodajata po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

Prodajalec lahko predmetni postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Ogled predmetov je možen v poslovnih prostorih prodajalca, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, izključno po predhodni najavi prek elektronske pošte info@anr.si, s pripisom zadeve »Ogled – prodaja premičnin«, in sicer najmanj 3 delovne dni pred želenim datumom ogleda. Točen termin bo zainteresiranemu ponudniku sporočen prek e-pošte, najmanj 2 dni pred dnevom ogleda.

Morebitna dodatna pojasnila o predmetih prodaje podaja Luka Strehovec, in sicer prek elektronske pošte luka.strehovec@anr.si ali po telefonu, na 01 620 85 50 .

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) je med ogledom obvezna uporaba zaščitne maske ter obvezno razkuževanje rok oziroma drugi ukrepi, predpisani s strani pristojnih organov.

3.Način in rok za oddajo ponudb

Ponudniki naj ponudbe posredujejo pisno, v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za nakup – ne odpiraj« in sicer na naslov »Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana«.

Ponudnik naj v ponudbi navede predmet, za katerega podaja ponudbo, ceno, ki jo je pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko)  

Osebni podatki ponudnikov bodo uporabljeni izključno za izvedbo postopka sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnin. Ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral prodajalcu pred podpisom pogodbe posredovati tudi svojo davčno številko.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Tomo Sbrizaj, tomo.sbrizaj@anr.si.

Rok za predložitev ponudb je 15. 9. 2021. Obravnavane bodo le ponudbe, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe

V primeru, da bo za isto premičnino oddanih več ponudb, bo prodajalec s temi ponudniki opravil pogajanja o ceni, ki bodo potekala prek elektronske pošte. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh po sklenitvi pogodbe, z nakazilom na bančni račun prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, številka računa: SI56 0110 0600 0027 765. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta v posest kupca. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu celotne kupnine. Za odvoz kupljenih premičnin poskrbi kupec na lastne stroške.

mag. Peter Zmagaj

direktor

Objava: spletna stran Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Datum objave: 5. 7. 2021

Iztek roka za oddajo ponudb za nakup: 15. 9. 2021

Priloge:

Scroll to Top