Arhiv splošnih obvestil in objav

Številka: 478-1/2021-1

Datum: 5. 7. 2021

Agencija  za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN

1. Predmet prodaje

Predmeta prodaje sta naslednja:

a.) Alarmni sistem v sestavi alarmne centrale Visonic PM Express in 5 kosov IR senzorjev K9. Alarmni sistem je demontiran in je pred demontažo deloval brezhibno. Predmet prodaje so izključno centrala in senzorji, brez kablov oziroma drugih dodatkov.

b.) Digitalni kopirni stroj (multifunkcijska naprava) Utax CD 1325 MP. Kopirni stroj deluje, celotno število natisnjenih strani znaša 435.442 strani, celotno število skeniranih strani pa znaša 143.465 strani. Tako tiskalnik kot optični čitalec delujeta brezhibno, priložena je še dodatna kartuša.

Premičnine imajo znake običajne rabe. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premičnin, ki so predmet prodaje.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje

V kolikor bo za posamezno premičnino ponujena prenizka cena, si prodajalec pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne proda. Predmeta prodaje se prodajata po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

Prodajalec lahko predmetni postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Ogled predmetov je možen v poslovnih prostorih prodajalca, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, izključno po predhodni najavi prek elektronske pošte info@anr.si, s pripisom zadeve »Ogled – prodaja premičnin«, in sicer najmanj 3 delovne dni pred želenim datumom ogleda. Točen termin bo zainteresiranemu ponudniku sporočen prek e-pošte, najmanj 2 dni pred dnevom ogleda.

Morebitna dodatna pojasnila o predmetih prodaje podaja Luka Strehovec, in sicer prek elektronske pošte luka.strehovec@anr.si ali po telefonu, na 01 620 85 50 .

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) je med ogledom obvezna uporaba zaščitne maske ter obvezno razkuževanje rok oziroma drugi ukrepi, predpisani s strani pristojnih organov.

3.Način in rok za oddajo ponudb

Ponudniki naj ponudbe posredujejo pisno, v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za nakup – ne odpiraj« in sicer na naslov »Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana«.

Ponudnik naj v ponudbi navede predmet, za katerega podaja ponudbo, ceno, ki jo je pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko)  

Osebni podatki ponudnikov bodo uporabljeni izključno za izvedbo postopka sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnin. Ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral prodajalcu pred podpisom pogodbe posredovati tudi svojo davčno številko.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Tomo Sbrizaj, tomo.sbrizaj@anr.si.

Rok za predložitev ponudb je 15. 9. 2021. Obravnavane bodo le ponudbe, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe

V primeru, da bo za isto premičnino oddanih več ponudb, bo prodajalec s temi ponudniki opravil pogajanja o ceni, ki bodo potekala prek elektronske pošte. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh po sklenitvi pogodbe, z nakazilom na bančni račun prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, številka računa: SI56 0110 0600 0027 765. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta v posest kupca. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu celotne kupnine. Za odvoz kupljenih premičnin poskrbi kupec na lastne stroške.

mag. Peter Zmagaj

direktor

Objava: spletna stran Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Datum objave: 5. 7. 2021

Iztek roka za oddajo ponudb za nakup: 15. 9. 2021

Priloge:

Objava prostega delovnega mesta: Področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo

13.12.2021

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem vabi k sodelovanju novega sodelavca (m/ž) za sklenitev zaposlitve za nedoločen čas na delovnem mestu Področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo.

Prijave kandidatov sprejemamo do vključno 10. 1. 2022.

Več informacij si lahko preberete tukaj.

Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: revizijska družba) je bila dne 18. 3. 2019 uvrščena na Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami Direktorata za javno naročanje. Revizijski družbi je bila s sodbo Okrajnega in Višjega sodišča izrečena globa in obligatorna stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za dobo treh let.

Navedena uvrstitev je posledica kršitev Zakona o javnem naročanju, in sicer zaradi predložitve izjave z neresnično vsebino v postopku javnega naročanja v letu 2015. V izjavi je bilo navedeno, da revizijska družba v času oddaje ponudbe ni bila v postopku pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ter da ji s strani Agencije ni bil izrečen ukrep, čeprav je revizijska družba v tem obdobju bila v postopku Agencije za izrek ukrepa nadzora.

Agencija ocenjuje, da konkretna kršitev v postopku javnega naročanja v letu 2015 ne vpliva na sedanjo zmožnost revizijske družbe za zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev revidiranja.

Številka: 478-2/2023-1

Datum: 6. 3. 2023

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS. Št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN

 1. Predmet prodaje

Predmeti prodaje so sledeči:

 1. Mobilni telefon Samsung SG A71 black, inv. Št. 122
 2. Mobilni aparat Samsung SG A71 haze silver, inv. Št. 123
 3. Mobilni aparat Samsung SG A71 black, inv. Št. 124
 4. Mobilni aparat Samsung SG A71 black, inv. Št. 125
 5. Mobilni aparat Samsung SG A71 haze silver, inv. Št. 126
 6. Mobilni aparat Samsung SG S20 + blue, inv. Št. 128
 7. Mobilni aparat Samsung Galaxy A53 5G light Bl, inv. Št. 147

Premičnine imajo znake običajne rabe. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premičnin, ki so predmet prodaje.

Premičnina z inventarno številko 126 je v okvari – počen ekran.

 1. Dodatne informacije o predmetu prodaje

V kolikor bo za posamezno premičnino ponujena prenizka cena, si prodajalec pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne proda. Predmeta prodaje se prodajata po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

Ogled predmetov je možen na sedežu prodajalca, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, izključno po predhodni najavi prek elektronske pošte info@anr.si, s pripisom zadeve »Ogled – prodaja premičnin«, in sicer najmanj 3 delovne dni pred željenim datumom ogleda. Točen termin bo zainteresiranemu ponudniku sporočen prek e-pošte, najmanj 2 dni pred dnevom ogleda.

Morebitna dodatna pojasnila o predmetih prodaje podaja Luka Strehovec, in sicer prek elektronske pošte luka.strehovec@anr.si ali po telefonu, na 031 741 213.

 1. Način in rok za oddajo ponudb

Ponudniki naj ponudbe posredujejo pisno, v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za nakup – ne odpiraj« in sicer na naslov »Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana«.

Ponudnik naj v ponudbi navede predmet, za katerega podaja ponudbo, ceno, ki jo je pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko)  

Osebni podatki ponudnikov bodo uporabljeni izključno za izvedbo postopka sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnin. Ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba bo moral prodajalcu pred podpisom pogodbe posredovati tudi svojo davčno številko.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Tomo Sbrizaj, tomo.sbrizaj@anr.si.

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh prodajalca. Obravnavane bodo le ponudbe, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

 1. Sklenitev pogodbe

V primeru, da bo za isto premičnino oddanih več ponudb, bo prodajalec s temi ponudniki opravil pogajanja o ceni. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ko bo ponudil najvišjo ceno.

Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh po sklenitvi pogodbe, z nakazilom na bančni račun prodajalca, odprt  Banki Slovenije, številka računa: SI56 0110 0600 0027 765. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta v posest kupca, Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu celotne kupnine. Za odvoz kupljenih premičnin poskrbi kupec na lastne stroške.

mag. Peter Zmagaj

direktor

zanj: Luka Strehovec l.r.

Objava: spletna stran Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Datum objave: 6. 3. 2023

Iztek roka za oddajo ponudb za nakup: 27. 3. 2023

 

 

 

 

 

Številka: 478-3/2023-1 

Datum: 11. 5. 2023 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS. Št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN 

Predmet prodaje 

Predmeti prodaje so sledeči: 

 1. Mobilni aparat Samsung SG A71 black, inv. Št. 124 
 2. Mobilni aparat Samsung SG S20 + blue, inv. Št. 129 
 3. SpinaliS pisarniški stol Ergonomic, inv. Št. 110 

Premičnine imajo znake običajne rabe. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premičnin, ki so predmet prodaje.  

Dodatne informacije o predmetu prodaje 

V kolikor bo za posamezno premičnino ponujena prenizka cena, si prodajalec pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne proda. Predmeta prodaje se prodajata po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.  

Ogled predmetov je možen na sedežu prodajalca, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, izključno po predhodni najavi prek elektronske pošte info@anr.si, s pripisom zadeve »Ogled – prodaja premičnin«, in sicer najmanj 3 delovne dni pred željenim datumom ogleda. Točen termin bo zainteresiranemu ponudniku sporočen prek e-pošte, najmanj 2 dni pred dnevom ogleda.  

Morebitna dodatna pojasnila o predmetih prodaje podaja Tina Mlakar, in sicer prek elektronske pošte tina.mlakar@anr.si ali po telefonu, na 01 620 85 50. 

Način in rok za oddajo ponudb 

Ponudniki naj ponudbe posredujejo pisno, v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za nakup – ne odpiraj« in sicer na naslov »Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana«. 

Ponudnik naj v ponudbi navede predmet, za katerega podaja ponudbo, ceno, ki jo je pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko)   

Osebni podatki ponudnikov bodo uporabljeni izključno za izvedbo postopka sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnin. Ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba bo moral prodajalcu pred podpisom pogodbe posredovati tudi svojo davčno številko.  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Tomo Sbrizaj, tomo.sbrizaj@anr.si. 

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh prodajalca. Obravnavane bodo le ponudbe, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.  

Sklenitev pogodbe 

V primeru, da bo za isto premičnino oddanih več ponudb, bo prodajalec s temi ponudniki opravil pogajanja o ceni. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ko bo ponudil najvišjo ceno.  

Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh po sklenitvi pogodbe, z nakazilom na bančni račun prodajalca, odprt  Banki Slovenije, številka računa: SI56 0110 0600 0027 765. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta v posest kupca, Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu celotne kupnine. Za odvoz kupljenih premičnin poskrbi kupec na lastne stroške. 

 

 

    mag. Peter Zmagaj, 

             direktor 

               zanj: 

 

Objava: spletna stran Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

Datum objave: 11. 5. 2023 

Iztek roka za oddajo ponudb za nakup: 31. 5. 2023 

 

Scroll to Top