Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je s sprejemom novele Zakona o revidiranju, postala nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja, nadzorni organ na področju ocenjevanja vrednosti ter edini pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

Agencija je pravna oseba javnega prava in pri izvrševanju svojih nalog neodvisna in samostojna. Organa Agencije sta strokovni svet in direktor, ki ju imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za finance.

Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti Agencija sodeluje z Odborom evropskih organov za nadzor revizorjev ter pristojnimi organi iz držav članic Evropske unije po načelu enakovrednosti in vzajemnosti ter mednarodnimi organizacijami na področjih pristojnosti Agencije.

Osnovno poslanstvo Agencije je opravljanje učinkovitega javnega nadzora nad zakonitostjo in kakovostjo revidiranja ter ocenjevanja vrednosti in izvrševanje drugih nalog in pristojnosti, določenih z Zakonom o revidiranju, Uredbo ter drugimi zakoni in podzakonskimi akti. Agencija opravlja nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb z namenom preverjanja, ali pooblaščeni revizorji in revizijske družbe ravnajo v skladu z Zakonom o revidiranju, Uredbo, pravili revidiranja ter drugimi zakoni.

Kadar ni podana izključna pristojnost drugega organa, Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem določil Zakona o revidiranju, Uredbe in drugih zakonov, ki se neposredno nanašajo na opravljanje revizijske dejavnosti ali posamezne revizijske storitve, tudi pri drugih deležnikih obvezne revizije, če njihova ravnanja vplivajo na zakonitost in kakovost opravljanja obveznih revizij. Drugi deležniki so zlasti člani organov vodenja in nadzora naročnika ter člani revizijske komisije. Prav tako Agencija opravlja nadzor nad nastopanjem tretjih oseb na trgu revizijskih storitev.

Naloge Agencije ne zajemajo samo nalog, povezanih z javnim nadzorom, temveč je kot regulator končno odgovorna za podelitev dovoljenj in licenciranje pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, sprejem Mednarodnih standardov revidiranja, standardov o poklicni etiki in ostalih pravil revidiranja, organizira osnovno in nadaljnje strokovno usposabljanje pooblaščenih revizorjev, kakor tudi za preiskovalne in administrativne disciplinske sisteme.

Strokovni svet Agencije je dne 31. 8. 2021 sprejel Strategijo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za obdobje med letoma 2022 in 2027

Scroll to Top
Scroll to Top