Vodstvo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Mateja Cimerman je na podlagi imenovanja Vlade RS z dnem 13.6.2024 postala direktorica Agencije na javni nadzor nad revidiranjem. Pred tem je opravljala naloge vršilke dolžnosti direktorja, namestnice direktorja in vodje Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del pristojnosti Agencije (pripravo pravil revidiranja, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njihove podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb. Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Mitja Skitek, pooblaščeni revizor, je namestnik direktorja Agencije na javni nadzor nad revidiranjem in hkrati vodja Sektorja za nadzor in regulativo, ter s tem odgovoren za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji in za izvajanje regulatornih pristojnosti Agencije. V revizijski stroki deluje že od zaključka študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistriral. Pred zaposlitvijo na Agenciji je vrsto let kot nadzornik deloval pri Slovenskem inštitutu za revizijo, pred tem pa tudi v eni od revizijskih družb. Kot predavatelj sodeluje v okviru osnovnega izobraževanja bodočih pooblaščenih revizorjev, ter na raznih konferencah in seminarjih. Je tudi član izpitne komisije pri izobraževanju za pridobitev licence stečajnega in likvidacijskega upravitelja, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje.

Ker je Agencija članica Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), je aktiven tudi na področju mednarodnega sodelovanja z drugimi regulatorji v EU in drugod po svetu na področju revidiranja ter pri pridobivanju znanj in izkušenj.

Sektorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Sektor za nadzor in regulativo

Sektor za nadzor in regulativo opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom nad kakovostjo revidiranja, nadzorom nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira, ter v ta namen pregleduje in analizira poslovno dokumentacijo, poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora in sodeluje pri pripravi ukrepov v zvezi z ugotovitvami nadzora. Dela in naloge sektorja za nadzor in regulativo so spremljanje in nadzorovanje subjektov ali ti delujejo skladno z zakoni, ki jih Agencija nadzira, dobro prakso in mednarodnimi pravili ter pri tem poroča o ugotovitvah nadzora in predlaga ukrepe. V sektorju se opravljajo tudi regulatorne naloge na področju revidiranja in obravnava prijav zoper nadzorovane subjekte.

Sektor za pravne in splošne zadeve

Sektor za pravne in splošne zadeve opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo in pregled odločb, odredb in drugih ukrepov Agencije s področja nadzora, izdelavo pravnih mnenj oziroma stališč, za rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev in na izvrševanje pristojnosti Agencije kot prekrškovnega organa, opravlja vsa druga pravna dela ter dela in naloge, povezane z organizacijskimi, finančno-računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in podobnimi zadevami, skrbi za vsebine na spletni strani, vodenje registra revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter licenciranje revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Opravlja vse naloge v zvezi z izobraževanjem, ki jih določa Zakon o revidiranju ter druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije pri delu Agencije, oziroma opravlja druge splošne naloge, potrebne za delovanje Agencije.

 

Scroll to Top
Scroll to Top