Vodstvo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

mag. Peter Zmagaj, direktor Agencije, je magister pravnih znanosti (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) s pridobljenima strokovnima nazivoma preizkušeni državni revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Direktor Agencije je po svoji funkciji tudi predsednik strokovnega sveta Agencije. Svoj šestletni mandat je pričel 1. 1. 2021.

Kot revizor je pričel z delom leta 2007 na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je sodeloval pri več desetih revizijah in predrevizijskih poizvedbah, večinoma kot vodja revizijske ekipe. Od januarja 2015 je kot svetovalec predsednika sodeloval v postopkih zagotavljanja kakovosti revizijskih poročil, pripravljal razna gradiva za Računsko sodišče Republike Slovenije, kot vodja predmeta sodeloval pri izobraževanjih za pridobitev naziva državni revizor, skrbel za stike z mediji, pripravljal pravna mnenja in pripombe na predloge predpisov, vodil postopke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, opravljal naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov in pristojne osebe za stike s policijo in drugimi sorodnimi organi ter pogosto predstavljal stališča računskega sodišča na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije. Pred tem je med letoma 2000 in 2007 deloval kot novinar in urednik poslovnega dnevnika Finance.

 

Mateja Cimerman, namestnica direktorja Agencije, je kot vodja Sektorja za nadzor odgovorna tudi za opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji, pokriva pa tudi področja licenciranja, poročanja in sistema izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega vodi tudi finančni in splošni sektor Agencije. Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), na področjih nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev ter CEAOB Inspection Subgroup, kjer kot predstavnica Agencije deluje na področju poenotenja sistema nadzora na ravni Evropske unije ter uvajanju dobrih praks nadzorov na revizijskem trgu.

 Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb.

Sektorji Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Sektor za nadzor

Sektor za nadzor opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom nad kakovostjo revidiranja, nadzorom nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira, ter v ta namen pregleduje in analizira poslovno dokumentacijo, poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora in izvaja ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. Dela in naloge Sektorja za nadzor so spremljanje in nadzorovanje subjektov, ali ti delujejo skladno z zakoni, ki jih Agencija nadzira, dobro prakso in mednarodnimi pravili ter pri tem poroča o ugotovitvah nadzora in predlaga ukrepe.

Pravni sektor

Pravni sektor opravlja pravno strokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo odločb, odredb in drugih ukrepov Agencije s področja nadzora, izdelavo pravnih mnenj oziroma stališč, na rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev in na izvrševanje pristojnosti Agencije kot prekrškovnega organa. Opravlja tudi vsa druga pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije.

Splošni sektor

Splošni sektor opravlja dela in naloge, povezane z organizacijskimi, finančno- računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in podobnimi zadevami ter skrbi za računalniško podporo predstavitve Agencije na internetu, opravlja druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije pri delu Agencije ter opravlja druge splošne naloge, potrebne za delovanje Agencije.

Scroll to Top