Vodstvo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

mag. Peter Zmagaj, direktor Agencije, je magister pravnih znanosti (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) s pridobljenima strokovnima nazivoma preizkušeni državni revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Direktor Agencije je po svoji funkciji tudi predsednik strokovnega sveta Agencije. Svoj šestletni mandat je pričel 1. 1. 2021.

Kot revizor je pričel z delom leta 2007 na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je sodeloval pri več desetih revizijah in predrevizijskih poizvedbah, večinoma kot vodja revizijske ekipe. Od januarja 2015 je kot svetovalec predsednika sodeloval v postopkih zagotavljanja kakovosti revizijskih poročil, pripravljal razna gradiva za Računsko sodišče Republike Slovenije, kot vodja predmeta sodeloval pri izobraževanjih za pridobitev naziva državni revizor, skrbel za stike z mediji, pripravljal pravna mnenja in pripombe na predloge predpisov, vodil postopke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, opravljal naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov in pristojne osebe za stike s policijo in drugimi sorodnimi organi ter pogosto predstavljal stališča računskega sodišča na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije. Pred tem je med letoma 2000 in 2007 deloval kot novinar in urednik poslovnega dnevnika Finance.

 

Mateja Cimerman je namestnica direktorja Agencije na javni nadzor nad revidiranjem, kjer je kot vodja Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del pristojnosti Agencije (pripravo pravil revidiranja, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njihove podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb. Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Sektorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Sektor za nadzor in regulativo

Sektor za nadzor in regulativo opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom nad kakovostjo revidiranja, nadzorom nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira, ter v ta namen pregleduje in analizira poslovno dokumentacijo, poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora in sodeluje pri pripravi ukrepov v zvezi z ugotovitvami nadzora. Dela in naloge sektorja za nadzor in regulativo so spremljanje in nadzorovanje subjektov ali ti delujejo skladno z zakoni, ki jih Agencija nadzira, dobro prakso in mednarodnimi pravili ter pri tem poroča o ugotovitvah nadzora in predlaga ukrepe. V sektorju se opravljajo tudi regulatorne naloge na področju revidiranja in obravnava prijav zoper nadzorovane subjekte.

Sektor za pravne in splošne zadeve

Sektor za pravne in splošne zadeve opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo in pregled odločb, odredb in drugih ukrepov Agencije s področja nadzora, izdelavo pravnih mnenj oziroma stališč, za rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev in na izvrševanje pristojnosti Agencije kot prekrškovnega organa, opravlja vsa druga pravna dela ter dela in naloge, povezane z organizacijskimi, finančno-računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in podobnimi zadevami, skrbi za vsebine na spletni strani, vodenje registra revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter licenciranje revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Opravlja vse naloge v zvezi z izobraževanjem, ki jih določa Zakon o revidiranju ter druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije pri delu Agencije, oziroma opravlja druge splošne naloge, potrebne za delovanje Agencije.

 

Scroll to Top