Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sestavlja 9 članov oziroma članic, direktor Agencije je po funkciji tudi predsednik sveta. Člane strokovnega sveta Agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za finance. Člane strokovnega sveta predlagajo naslednje institucije: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljanska borza, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Univerza v Ljubljani ali v Mariboru.

Člani strokovnega sveta Agencije so imenovani za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pristojnosti strokovnega sveta Agencije so:

 • odločanje o soglasjih, ukrepih nadzora in drugih posamičnih zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija;
 • sprejemanje predpisov, kadar zakon določa, da tak akt sprejme Agencija;
 • sprejemanje poslovnika Agencije;
 • sprejemanje strateškega in letnega načrta dela Agencije;
 • sprejemanje letnega poročila Agencije;
 • dajanje načelnih mnenj k posameznim zadevam, o katerih odloča direktor;
 • obravnavanje splošnih vprašanj kakovosti revidiranja;
 • proučevanje pobud drugih nadzornih organov in zainteresiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti računovodskega poročanja in revidiranja;
 • obravnavanje drugih strokovnih vprašanj s področja pristojnosti dela Agencije.

Seje strokovnega sveta Agencije, so praviloma mesečne, po potrebi pa se skliče tudi korespondenčna seja.

Člani strokovnega sveta

 1. Mateja Cimerman, predsednica, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 2. Mihael Kranjc, namestnik predsednice, na predlog Slovenskega inštituta za revizijo,
 3. Tanja Lovka, na predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev,
 4. dr. Barbara Mörec, na predlog Univerze v Ljubljani,
 5. Renata Martinčič, na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 6. mag. Mojca Majič, na predlog Agencije za zavarovalni nadzor,
 7. mag. Tatjana Možek, na predlog Banke Slovenije,
 8. Mojca Jovičevič, na predlog Ljubljanske borze,
 9. Ana Rep, na predlog Ministrstva za finance.

Scroll to Top
Scroll to Top