Naziv organa:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

Odgovorna uradna oseba:

Mateja Cimerman, direktorica

Datum prve objave kataloga:

31. 7. 2009

Datum zadnje spremembe:

12. 12. 2023

2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je bila ustanovljena z Zakonom o revidiranju, z delovanjem je začela 1. 3. 2009. Agencija je pri izvrševanju svojih nalog neodvisna in samostojna. Organa Agencije sta strokovni svet in direktor, ki ju imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za finance. Glavna naloga Agencije je izvrševanje javnega nadzora nad revidiranjem, poleg tega pa opravlja druge naloge, določene z Zakonom o revidiranju, Uredbo (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa ter drugimi zakoni in podzakonskimi akti, to je predvsem:

 • sprejemanje pravil revidiranja, zagotavljanje prevodov Mednarodnih standardov revidiranja in določanje hierarhije pravil revidiranja, ki niso predpisi;
 • zagotavlja izobraževanja za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in dodatno izobraževanje za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja;
 • izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja in dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter registracijo revizijskih podjetij, zakonitih revizorjev in revizorjev ter revizijskih subjektov tretjih držav;
 • zagotavljanjem kakovosti revizijskega dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot

 • Sektor za nadzor in regulativo
 • Sektor za pravne in splošne zadeve

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mateja Cimerman,  direktorica

Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana

telefon:    01 620 85 50

e-naslov:  info@anr.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Celotna zakonodaja v zvezi z delovnim področjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je dostopna na spletni strani: http://www.anr.si/predpisi/revidiranje/hierarhija-pravil-revidiranja/

Predpisi EU

Mednarodni predpisi v zvezi z delovnim področjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem so dostopni na spletni strani: http://www.anr.si/predpisi/revidiranje/evropska-regulativa/

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

E-demokracija

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Agencija v skladu z Zakonom o revidiranju  na svojih spletnih straneh javno objavlja letni načrt dela in letno poročilo, ki ga mora obravnavati vsako leto tudi Državni zbor Republike Slovenije. Omenjena poročila so na voljo na spletni strani: http://www.anr.si/o-agenciji/predstavitev-agencije/letna-porocila-in-nacrti/

Strokovni svet Agencije je 31. 8. 2021 sprejel Strategijo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za obdobje 2022-2027, ki je dostopna na spletni strani:
https://www.anr.si/wp-content/uploads/datoteke/O%20Agenciji/ostale%20objave/Strategija_ANR_2022-2027.pdf

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Agencija skladno z Zakonom o revidiranju vodi naslednje postopke:

 • postopki nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in postopki preiskav za odkrivanje neustreznega opravljanja revidiranja;
 • postopek nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev in postopki preiskav za odkrivanje neustreznega opravljanja revidiranja;
 • postopek nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev in postopek preiskav za odkrivanje neustreznega opravljanja ocenjevanja vrednosti;
 • postopek za izdajo dovoljenj za opravljanje storitev revidiranja in izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter registracijo revizijskih podjetij, zakonitih revizorjev in revizorjev ter revizijskih subjektov tretjih držav;
 • sprejem in izdaja splošnih aktov za izvrševanje nalog iz pristojnosti Agencije ter sprejem pravil revidiranje, ki niso predpisi.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Agencija skladno z Zakonom o revidiranju vodi:

 • Register revizijskih družb;
 • Register revizijskih podjetij;
 • Register revizijskih subjektov tretjih držav;
 • Register pooblaščenih revizorjev.

Dostop do javnega dela registrov je mogoč na spletni strani: http://www.anr.si/registri/

Skladno z Zakonom o revidiranju in Zakonom o prekrških vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Dostop do evidence je omogočen le v primerih določenih za zakonom.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem poleg navedenih registrov ne vodi informatiziranih zbirk podatkov.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je omogočen prek spleta na spletni strani www.anr.si

Dostop prek spleta je prost za vse uporabnike.

Dostop do informacij javnega značaja Agencije je mogoč tudi v prostorih Agencije, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana in sicer vsak dan med 9.00 in 14.00, kjer je mogoč vpogled ali seznanitev s posameznimi informacijami javnega značaja. 

Navedba pogojev za zaračunavanje stroškov:

Če je dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, lahko Agencija za javni nadzor nad revidiranjem zaračuna le-te skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Navedba stroškovnika, cenika in drugih pogojev::

Taksa za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 29,25 EUR.

Taksa za izdajo izpisa javnih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, znaša 58,50 EUR.

Taksa za izdajo dvojnikov fotokopij listin ali odločb, ki jih je izdala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, znaša 5.85 EUR za vsako stran dvojnika.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Najpogostejše zahteve, ki jih prejema Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, se nanašajo na informacije o:

– nadzorih v teku ter

– dokončnih in izvršljivih odločbah zoper revizijske družbe oziroma pooblaščene revizorje, ki pa še niso vpisane v register.

Scroll to Top
Scroll to Top