Mesečno poročanje

V tabeli za mesečno poročanje revizijskih družb se poroča samo pogodbe o reviziji računovodskih izkazov in reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov. Glede pošiljanja poročila je v trenutno veljavnem Pravilniku o poročanju navedeno, da revizijske družbe poročajo najkasneje do zadnjega dne v mesecu za preteklo poročevalsko obdobje na elektronski naslov info@anr.si (v Excel obliki).

Letno poročanje

Želeli bi poudariti, da gre v Uredbi za minimalne zahteve po razkritij, pri čemer je skladno z Uredbo (EU) 537/2014 potrebno razkriti naslednje prihodke:

(i)           prihodke od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa in subjektov, ki pripadajo skupini podjetij, katerih nadrejena podjetja so subjekti javnega interesa;

(ii)          prihodke od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov;

(iii)         prihodke od dovoljenih nerevizijskih storitev za subjekte, ki jih revidira zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, in

(iv)         prihodke od nerevizijskih storitev, opravljene za druge subjekte.

Glede ostalih prihodkov, katerih razkritja v preglednem poročilu 13. člen Uredbe ne zahteva, bi želeli poudariti, da gre v Uredbi za minimalne zahteve po razkritjih. Seveda je poslovna odločitev revizijske družbe, ali bo v preglednem poročilu dodala podatek tudi o npr. skupnih realiziranih prihodkih revizijske družbe oziroma bolj podrobno zapisala strukturo realiziranih prihodkov, iz katere bodo razvidni tudi prihodki iz poslov dajanja zagotovil in dogovorjenih postopkov.

Vsekakor mora biti v preglednem poročilu razkrito vse, kar je zahtevano s 13. členom Uredbe, kaj več od tega pa je lahko le dobra poslovna praksa transparentnosti poslovanja revizijske družbe.

V zgornjem primeru se »revidiranje« nanaša na vse storitve revidiranja, torej tudi na posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih postopkov. Poročati je torej treba tudi o nerevizijskih poslih, ki jih je revizijska družba opravila za družbe ali družbe v mreži, pri katerih je opravljala posle dajanja zagotovil ali posle opravljanja dogovorjenih postopkov.

Zavarovanje odgovornosti

Zaradi zagotavljanja informacije, da je revizijska družba ustrezno zavarovana (in da še vedno izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja), revizijske družbe posredujejo kopijo zavarovalne police Agenciji ob sklenitvi zavarovanja, letno pa poročajo o načinu izračuna zavarovalne vsote.

Kot je navedeno v 2 točki 2. odstavka 67. člena Zrev-2, se pri izračunavanju zavarovalne vsote upošteva poslovno leto revizijske družbe. Način izračuna zavarovalne vsote je enak kot do sedaj in z novelo zakona ni prišlo do sprememb.  Poroča pa se enkrat letno oz. v 15 dneh od nastanka spremembe (sklenitve novega zavarovanja), in sicer podatke o obeh kriterijih za določitev zavarovalne vsote, ter o dejanski sklenjeni  zavarovalni vsoti.

Na Agenciji določbo drugega odstavka 67. člena ZRev-2 razumemo na način, da se za izračun zavarovalne vsote zavarovanja odgovornosti upoštevajo pogodbe, ki so bile sklenjene v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred sklenitvijo zavarovanja.

Pri izračunu se morajo upoštevati vse pogodbe o revidiranju in ne samo pogodb za revidiranje računovodskih izkazov. Glede na to, da se zavarovanje odgovornosti sklepa za posamezno poslovno leto, se tudi pri izračunu upoštevajo pogodbe o revidiranju za posamezno poslovno leto.

Sprememba podatkov

V skladu z veljavnim Zakonom o revidiranju pri registraciji revizijske družbe ni več potrebno predložiti najemne pogodbe o najemu poslovnih prostorov in dokazila o plačilu zavarovalne premije za poslovne prostore, tore tega Agenciji ni potrebno predložiti.

Sporočiti pa je potrebno spremembe podatkov, ki se vpisujejo v register revizijskih družb pri Agenciji.

V skladu z 78. členom ZRev-2, kot tudi s 5. členom Pravilnika o registrih Agencije, je potrebno obvestiti Agencijo o spremembah, saj se podatki v registrih Agencije ne posodabljajo avtomatično. 

Scroll to Top