Pravila ocenjevanja vrednosti so v skladu z zakonom o revidiranju razvrščena v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti, ki jo sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Pravila ocenjevanja vrednosti so razvrščena v tri ravni, ki os predstavljene v nadaljevanju.

a.

Zakon o revidiranju 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 
Prečiščeno besedilo ZRev-2

b.

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (veljavni od 31. januarja 2020)

c.

Drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in predpisi izdani na njihovi osnovi

d.

Slovenski poslovnofinančni standardi za ocenjevanje vrednosti
SPS 1: Ocenjevanje vrednosti podjetij (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)
SPS 2: Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)
SPS 3: Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018) 
SPS 4: Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
SPS 5: Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014)
SPS 7: Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti (Uradni list RS, št. 18/14, 14. 3. 2014 in Uradni list RS, št. 22/14, 31. 3. 2014)
SPS 8: Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018) 

e.

Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti

a.

Strokovno informativno gradivo Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti

 

Strokovno informativno gradivo 1: Diskontirani denarni tok
Strokovno informativno gradivo 2: Nabavnovrednostni način za opredmetena sredstva
Strokovno informativno gradivo 3: Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev
Strokovno informativno gradivo 4: Negotovost ocenjevanja vrednosti

b.

Pojasnila strokovnega sveta Inštituta

 

Pojasnilo 1: Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)

c.

Navodila Strokovnega sveta Inštituta

d.

Metodološka gradiva in priročniki Inštituta

 

Dr. Igor Pšunder, dr. Renato Vrenčur: Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, 7. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo (za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin).
Bojan Praznik:
Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij, 3. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij).

e.

European Valuation Standards 2016. Eighth Edition, TEGoVA
RICS Valuation – Professional Standards January 2014, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti, 2013 International Valuation Standards Council
Slovenski standard SIST ISO 9836: Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine

a.

Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki
(doma in v tujini)

 

Jay E. Fishman,Shannon P. Pratt, J. Clifford Griffith, D. Keith Wilson: Guide to Business Valuation, 2011, Practitioners Publishing Company, Fort Worth, Texas (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

 

Shannon P. Pratt, Alina V. Niculita: Valuing a Business, The Analysis and Apprasial of Closely Held Companies, Fifth Edition, 2008, McGraw-Hill Companies (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

 

McKinsey & Company, Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels. (2005). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc. (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij)

 

Robert P. Reilly in Robert P. Schweishs: The handbook of advanced business valuation

 

Strokovni prispevki na temo ocenjevanja vrednosti objavljeni v publikaciji SIR*IUS.

 

Dr. Franc Koletnik: Koliko je vredno podjetje (marec 2010), Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

 

S Pratt in R. Grabowski: Cost of Capital, Fourth Edition, 2010, John Wiley & Sons, Inc
(za področje ocenjevanja vrednosti podjetij)

 

American Society of Appraisers: Valuing Machinery and Equipment, ASA, 2000 (za področje ocenjevanja vrednosti strojev in opreme);

 

American Society of Appraisers: Appraising Machinery and Equipment, Mc Graw-Hill, 1989 (za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme).

 

Valuing machinery and equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets (American Society of Appraisers, ASA 2005);

 

Valuation of Plant and Machinery (Kirit P. Budhbhatti, ASA 2002)

 

Richard M. Betts, Silas J. Ely: Basic Real Estate Appraisal, 5th Edition, South-Western Educational Publishing, 2000 (za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin);

 

Appraisal Institute: Appraisal of Real Estate, 12th Edition (za področje ocenjevanja nepremičnin)

 

Standardi ocenjevanja vrednosti podjetij, ki jih predpisuje Ameriško združenje ocenjevalcev vrednosti ASA (ASA Business Valuation Standards) – za ocenjevanje vrednosti podjetij

 

Enotni standardi poklicne prakse ocenjevalcev vrednosti (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) /za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme/

 

Scroll to Top