Hierarhija pravil revidiranja opredeljuje pravila revidiranja in določitve prednostne uporabe posameznih pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi, zagotavlja izvajanje storitev revidiranja na najvišji kakovostni ravni ter podpira pri izvajanju storitev revidiranja zaradi širjenja najboljših strokovnih rešitev. V hierarhiji so določene ravni pravil revidiranja, ki določajo prednostno uporabo posameznih pravil oziroma njihovo obvezno uporabo.

Hierarhija pravil revidiranja

Direktiva 2014/56/EU o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze

Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014

Ravni pravil revidiranja

a) Zakon o revidiranju
 

Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št. 65/08, 63/13-ZS-K, 84/18 in 115/21)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Ur. l. RS, št. 84/2018)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Ur. l. RS št. 115/21)

b)

Mednarodni standardi revidiranja

 

Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti

Mednarodni standardi poslov preiskovanja

Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil

Mednarodni standardi sorodnih storitev

Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake

c)

Drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi

 

 

 

a) Stališča in pojasnila
Stališče 1  Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Ur. l. RS št.40/23)
Stališče 2 Pregled poročila o odnosih do povezanih družb (Ur. l. RS, št. 23/16)
Stališče 4 Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in revizije pogodbe o poustanovitvi (Ur. l. RS, št. 85/2020)
Stališče 5 Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje (Ur. l. RS, št. 85/2020)
Stališče 6 Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke  (Ur. l. RS, št. 85/2020)
Stališče 8

Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Ur. l. RS, št. 7/23)

Stališče 9 Revidiranje po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 85/2020)
Stališče 12

Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (Ur. l. RS, št. 7/23)

Stališče 13 Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu (Ur. l. RS, št. 54/10)
Stališče 14 Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali z zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja (Ur. l. RS, št. 12/20)
Stališče 15 Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 2/12)
  Pojasnilo na podlagi 5. člena Stališča 15
Stališče 17

Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Ur. l. RS, št. 7/23)

Stališče 18

Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS št. 7/23)

Stališče 19 Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki (Ur. l. RS št. 184/21)
Stališče 20 Posebne revizije (Ur. l. RS št. 184/21)

 

a) Navodila in priporočila

Navodilo za delovanje revizijskih družb 1 - Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov

Navodilo za delovanje revizijskih družb 2 - Katalog prepovedanih storitev

Priporočilo 1 za zagotavljanje kakovosti revidiranja računovodskih izkazov

Navodilo za pripravo revizorjevega poročila po 6. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS št. 71/99) (sprejet 8. 10. 99)

Navodilo 1 revizijskega sveta - Revizorjevi postopki pri preprečevanju pranja denarja

Smernice za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Navodilo 5 revizijskega sveta 5 - Pojasnjevalni odstavek v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2008

Vzorca pravilnikov za obvladovanje kakovosti

b) Metodološka gradiva in priročniki 

Pomembnost pri oblikovanju dolgoročnih rezervacij ob prehodu na SRS 2006

Napotki za pripravo revizijske dokumentacije pri reviziji manjših organizacij

Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije

Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti podjetij za potrebe postopka revidiranja

Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti nepremičnin za potrebe postopka revidiranja

Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti strojev in opreme za potrebe postopka revidiranja

Nadzor nad porabo sredstev skladov EU

c) Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini)

IAASB: Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment (januar, 2009)

IAASB: Challenges in Auditing Fair Value Accounting Estimates in the Current Market Environment (oktober, 2008)

IAASB: Emerging Practice Issues Regarding the Use of External Confirmations in an Audit of Financial Statements (november, 2009)

Evropska komisija: Certificates Issued by External Auditors – Guidance Notes for Beneficiaries and Auditors (julij, 2010)

IFAC: Guide to Quality Control for Small and Medium-Sized Entities, Second Edition (julij, 2010)

IFAC: Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Second Edition (oktober, 2010)

d) Splošno sprejeti postopki delovanja in dobra praksa s področja revidiranja (doma in v tujini)

Scroll to Top