26.01.2021

JAVNA RAZPRAVA

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo daje stališče, ki obravnava

REVIDIRANJE PRAVILNOSTI ELEKTRONSKE OBLIKE KONSOLIDIRANIN RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Javna razprava bo trajala do 30. aprila 2021, vse pripombe in predloge dopolnitev ali sprememb stališča pa se posredujejo na naslov elektronske pošte info@anr.si.

Dokument (.doc): Stališče: Revidiranje pravilnosti elektronske oblike konsolidiranih računovodskih izkazov

Stališče ureja revizorjeve postopke pri preverjanju skladnosti objavljenega letnega poročila v Evropski enotni elektronski obliki (v nadaljevanju: ESEF obliki) ter revizorjevo poročanje o opravljenem pregledu.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je dne 26. 1. 2021 (dodatno dopolnjeno 3. 2. 2021) v javno razpravo posredovalo osnutek stališča, ki obravnava revidiranje pravilnosti elektronske oblike konsolidiranih računovodskih izkazov (v nadaljevanju: Stališče ESEF).

V okviru javne razprave o Stališču ESEF so različni deležniki na Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem naslovili dileme glede razumevanja Razlagalnega sporočila Komisije, ki je bilo objavljeno 10. 11. 2020 (povezava ; točka 2.1 in 2.3. sporočila), v zvezi z obveznostjo revidiranja ESEF dokumentov.

Delovna skupina je ob pripravi predloga Stališča preučila vso razpoložljivo gradivo, ki obravnava problematiko priprave revidiranih letnih poročil javnih družb v elektronski obliki skladno z zahtevami Uredbe ESEF ter sledila smernicam Odbora evropskih organov za nadzor revizorjev (povezava; Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) z dne 28. 11. 2019, ki obravnavajo revizorjevo odgovornost v zvezi s tem, in za katere je Agencija kot članica CEAOB tudi potrdila, da jim bo sledila pri pripravi nacionalnih usmeritev za revizorje glede obveznosti revidiranja ESEF dokumentov.

Razlagalno sporočilo Komisije je bilo objavljen 10. 11. 2020 in jasno poudari stališče Evropske Komisije, da morajo zakoniti revizorji preveriti skladnost računovodskih izkazov s kakršno koli veljavno zakonsko zahtevo, vključno z ustreznimi zakonskimi zahtevami iz uredbe o ESEF in zagotoviti revizijsko mnenje o tem, ali so računovodski izkazi v skladu s temi zahtevami. Na ta način je razumeti, da gre v tem primeru za situacijo, ki jo opredeljuje druga alineja točke 3 drugega odstavka 57. člena ZGD-1 (»kjer je to ustrezno, ali letni računovodski izkazi izpolnjujejo zakonske zahteve«).

V zvezi z Razlagalnim sporočilom zato Agencija v nadaljevanju deležnikom sporoča, da le-to predstavlja stališče Evropske komisije o razumevanju zakonodajnih aktov EU. Ob predpostavki, da navedbe v razlagalnem sporočilu glede obveznosti revidiranja ESEF dokumentov, držijo, Agencija napotuje revizijske družbe in naročnike revidiranja k sklenitvi aneksov k obstoječim pogodbam o revidiranju z namenom pregleda skladnosti prikaza revidiranih računovodskih izkazov v elektronski obliki z zahtevami Uredbe ESEF, saj je posel revidiranja računovodskih izkazov zaradi dodatnih zahtev pomembno povečan. Agencija v tem delu pričakuje tudi pripravljenost javnih družb (naročnikov revizij), da bodo v dogovoru z revizijsko družbo ustrezno ovrednotili dodatno opravljeno delo.

Agencija revizijskim družbam tudi priporoča, da za izvedbo omenjenih poslov sledijo priporočilom predloga Stališča, ki je v javni razpravi in ki je po njenem mnenju pripravljen na način, da pokriva vse okoliščine izvajanja omenjenih poslov.

Agencija bo še naprej spremljala problematiko revidiranja ESEF dokumentov in o aktualnostih sproti obveščala na spletnih straneh.

V Ljubljani, 5. 2. 2021

(prvotna objava spodaj)

Za  pripravo stališča je bila na Agenciji ustanovljena delovna skupina s predstavniki revizijskih družb, ki revidirajo javne družbe, v stališču predlagane rešitve pa so rezultat proučevanja zahtev zakonodaje in veljavnih pravil revidiranja. Ker so zakonske zahteve pomemben dejavnik pri sprejemanju revizorjevih sklepov ne samo v skladu s predlaganim stališčem, ampak tudi v okviru revidiranja računovodskih izkazov, Agencija opozarja na določena pravna vprašanja, ki jih je potrebno v okviru javne razprave upoštevati:

  1. Obveznost poročanja je na evropski ravni predpisala Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju Transparentna direktiva), in sicer v sedmem odstavku 4. člena. Iz proučevane veljavne slovenske zakonodaje ni razvidno, da bi bila omenjena določba direktive prenesena v naš pravni red. Tega manjka pa po mnenju delovne skupine ne more nadomestiti niti Delegirana uredba Komisije 2018/815, ki kot taka zavezanosti poročanja ne predpisuje, temveč predstavlja le tehnično podlago za izvedbo zaveze poročanja, ki izhaja iz direktive (Delegirana uredba 2018/815, ki je bila sprejeta za izvajanje Transparentne direktive, skladno z 290. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije ni zakonodajni akt, kar pomeni, da ne vzpostavlja pravic in obveznosti, temveč le podrobneje ureja način izvrševanja zakonodajnega akta). V zvezi s tem obstaja dilema, ki je delovna skupina ni razrešila, ali neporočanje, zamuda pri poročanju ali napačno poročanje predstavlja kršitev zakonodaje, kar bi morala revizijska družba upoštevati že pri sami reviziji računovodskih izkazov.
  2. Iz veljavne zakonodaje tudi ne izhaja jasna določba, ali je potrebno opraviti revidiranje ESEF dokumentov in potrditi njihovo skladnost z Delegirano Uredbo 2018/815. V zvezi s tem obstaja le splošna določba 57. člena ZGD-1, ki govori o tem, da revizor, »… kadar je to primerno, izrazi tudi mnenje, ali so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z zakonodajo«. Izdajanje posebnega revizorjevega poročila o spoštovanju določene zakonodaje pri pripravi računovodskih izkazov (tega ureja stališče, ki je v javni razpravi) mora po mnenju delovne skupine nedvoumno izhajati iz same zakonodaje in kvalifikacijo primernosti (…»kadar je to primerno…«) takega poročanja ne gre prepuščati presoji posamezne revizijske družbe. Ne glede na to pa obstaja pri javnih družbah, ki so subjekti javnega interesa, že obveza po dodatnem poročanju na podlagi Uredbe (EU) 537/2014 (Revizijska uredba).
  3. (dodano 3. 2. 2021) Glede revidiranja ESEF dokumentov opozarjamo tudi na Razlagalno sporočilo Komisije o pripravi, revidiranju in objavljanju računovodskih izkazov, vključenih v letna računovodska poročila, pripravljena v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 o evropski enotni elektronski obliki (ESEF) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN).

Ne glede na izražene dvome Agencija posreduje osnutek stališča v javno razpravo. Do njegove formalne potrditve naj le-ta služi revizijskim družbam kot dobra praksa, pri čemer je potreben tudi skrben razmislek o izpostavljenih dilemah.

 

22.9.2021

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem daje v javno razpravo osnutek Mnenja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem glede presoje pojmov »povezane osebe« in »mreža«.

Javna razprava bo trajala do 6. oktobra 2021. Pripombe in predloge dopolnitev posredujte na elektronski naslov: info@anr.si

Dokument: osnutek Mnenja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem glede presoje pojmov »povezane osebe« in »mreža«

18. 10. 2021

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo posreduje predlog Stališča 20 – Posebne revizije. Predlog stališča ureja izvajanje posebnih revizij, kot jih določa ZGD-1 (od 318. do 321. člen) in ki od posebnega revizorja zahteva spoštovanje zakona, ki ureja revidiranje. Ker so se v praksi pojavila različna vprašanja v zvezi s tem in ker so tudi revizijske družbe različno pristopale k izvajanju posebnih revizij, je namen Agencije s sprejetjem tega stališča poenotiti delovanje posebnih revizorjev.

Javna razprava bo potekala do petka, 29. 10. 2021. Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujte na elektronski naslov: info@anr.si. 

Dokument: Stališče 20 – Posebne revizije

18.11.2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo posreduje predloge prenovljenih stališč:

Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

Javna razprava bo potekala do petka, 2. 12. 2022.

Prosimo vas, da morebitne  pripombe in vaše predloge glede prenovljenih stališč Agenciji posredujte do navedenega datuma, in sicer v elektronski obliki na naslov elektronske pošte info@anr.si

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem se je na seji dne 23. 5. 2023 seznanil z osnutkom Spremembe Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Osnutek spremembe je pripravljen ob upoštevanju 4. člena veljavne Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 48/19), in sicer se s predlagano spremembo usklajuje vrednost točke z rastjo cen življenjskih potrebščin ter se daje v javno razpravo.

Javna razprava bo trajala do 9. junija 2023. Pripombe in predloge dopolnitev posredujte na elektronski naslov: info@anr.si

Dokument: sprememba Tarife

22.11.2023

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo posreduje predlog Stališča 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih. Predlog stališča ureja izvajanje poslov dajanja zagotovil o primernosti sodil za delitev posrednih stroškov (oziroma tistih gospodarskih kategorij, ki jih naročnik ne more neposredno razporejati na različne dejavnosti) po različnih dejavnostih naročnika in pravilnosti njihove uporabe. 

V Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter v nekaterih drugih zakonih najdemo določbe zakonodajalca, ki od revizorja zahtevajo izvedbo naloge, povezane s pregledom ustreznosti sodil in pravilnosti njihove uporabe. Revizijske postopke so revizorji v preteklosti izvajali v okviru revizije računovodskih izkazov, drugih poslov dajanja zagotovil ali poslov opravljanja dogovorjenih postopkov ter o tem poročali v poročilu neodvisnega revizorja, v poročilu neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu ali v poročilu o opravljenih dogovorjenih postopkih.

Ker so se v praksi pojavila različna vprašanja v zvezi s tem in ker so tudi revizijske družbe različno pristopale k izvajanju tovrstnih poslov, je namen Agencije s sprejetjem tega stališča poenotiti delovanje revizorjev.

Javna razprava bo potekala do vključno ponedeljka, 4.12.2023. Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujte na elektronski naslov: info@anr.si. 

Dokument: Stališče 10 – predlog

Scroll to Top
Scroll to Top