Seznam obrazcev:

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja

Zahteva za ponovno izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Zahteva za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Obrazec za priglasitev praktičnega usposabljanja

Obrazec za poročanje o praktičnem usposabljanju

V skladu s Tarifo o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 48/19 in 107/23) je višina taks za izdajo potrdil in za izdajo izpisov iz evidenc določena v točkah. Vrednost točke po tej tarifi trenutno znaša 5,85 evrov.

Takse za posamična potrdila in izdajo izpisov iz evidenc znašajo:

  • Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja znaša 20 točk
  • Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja znaša 20 točk
  • Taksa za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 5 točk
  • Taksa za izdajo izpisa javnih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija, znaša 10 točk
  • Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja znaša 50 točk
  • Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja in registracijo revizijskega podjetja oziroma za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja in registracijo revizijskega subjekta iz tretjih držav znaša 50 točk

Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

Scroll to Top
Scroll to Top