Mnenje Agencije: dajanje zagotovil o trajnostnosti za leto 2023

Agencija meni, da posli dajanja zagotovil o trajnostnosti za poslovno leto 2023 predstavljajo dobršno mero tveganja za kakovost, saj gre za novo vrsto storitev tako za naročnika kot za revizijsko družbo. Če se revizijska družba vseeno odloči, da bo sprejela posel dajanja zagotovila o trajnostnosti že za poslovno leto 2023, Agencija opozarja, da je treba veliko pozornost nameniti predvsem postopkom sprejema posla, v okviru katerih mora pridobiti zadostne in ustrezne informacije za sestavitev pogodbe ter o okoliščinah posla. Ti posli se bodo v skladu z ZRev-2 obravnavali kot posli revidiranja, ki morajo biti izvedeni upoštevajoč vsa relevantna pravila revidiranja.

Celotno mnenje Agencije glede dajanja zagotovil o trajnostnosti za leto 2023 si lahko preberete na tej povezavi

Izobraževanje o poročanju podjetij o trajnostnosti

Agencija je že konec leta 2023 najavila, da v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) pripravlja koncept in dogovarja vsebino dodatnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev, ki bo po zakonski ureditvi tega področja štelo kot izobraževanje za pooblaščene revizorje za pridobitev dodatnega dovoljenja za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

V povezavi s tem vas obveščamo, da Inštitut že v mesecu januarju pripravlja prvo izobraževanje, ki bo predvidoma štelo kot izobraževanje za pridobitev dodatnega dovoljenja (povezava na seminar). Za pooblaščene revizorje, ki se ne bodo odločili za vključitev v izobraževanje oziroma za pridobitev dodatnega dovoljenja za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, bo to izobraževanje štelo kot dodatno izobraževanje z oznako B.

Vplivi sprememb MRS 1 na nekatere MSR-je

IFAC je v novem Priročniku mednarodnih objav s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike (2022), ki ga je objavil oktobra 2023, predstavil tudi določene uredniške in druge spremembe v priročniku.

Med drugim so spremembe posledica učinka spremembe MRS 1. Kot je opisano v IAASB-jevi publikaciji Amendments to IAS 1 and the Impact on the ISAs: Disclosure of Material Accounting Policy Information (november 2022), spremembe MRS 1 vplivajo tudi na MSR-je. V MRS 1 se je pojem “povzetki pomembnih računovodskih usmeritev”, zamenjal s “pomembne informacije o računovodskih usmeritvah”. Ta sprememba zahteva popravke primerov revizorjevih poročil in druge popravke v naslednjih MSR-jih:

MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle 

MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja 

MSR 570 (prenovljen): Delujoče podjetje 

MSR 600 (prenovljen): Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov) 

MSR 700 (prenovljen): Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih 

MSR 705 (prenovljen): Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja 

MSR 706 (prenovljen): Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah 

MSR 710: Primerjalne informacije 

MSR 720 (prenovljen): Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze 

MSP 2400 (prenovljen): Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti 

Pri tem bi radi poudarili, da sprememba vpliva na tiste zglede revizorjevih poročil v MSRjih, pri katerih je se kot računovodski okvir uporabljajo MSRPji. Agencija meni, da revizorji lahko pri pripravi revizorjevih poročil nov pojem uporabljajo tudi v povezavi s SRSji kot okvirom računovodskega poročanja. To velja, ne glede na to, da Stališče 1 v tem delu še ni bilo spremenjeno.

Prav tako so bile decembra 2023 opravljene nekatere terminološke uskladitve zgledov revizorjevih poročil v MSR 700 s tistimi iz Stališča 1, zato predlagamo, da ste pri ogledu sprememb zgledov pozorni tudi nanje.

Mnenje Agencije – spremljanje kakovosti zunanjega revizorja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje o načinu poročanja o kazalnikih kakovosti revidiranja, ki so predstavljeni v Smernicah za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja, objavljenih oktobra 2018. Mnenje Agencije je, da se morajo revizijske družbe pri poročanju revizijskim komisijam o porabi časa na tveganih področjih z njimi dogovoriti za natančen pomen pojma tveganih področij, ter revizijskim komisijam jasno predstaviti, ali evidenco porabe časa vodijo na način, da podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja lahko zagotovijo.

Celotno besedilo je dostopno Tukaj

Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo pripravili Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti MSUK 1, ki od revizijskih družb zahteva bolj individualen pristop kot prejšnji MSOK 1.

Glede na ugotovitve Agencije v okviru nadzora pregledanih registrov tveganj posameznih revizijskih družb ter vprašanja revizijskih družb, ki se nanašajo na to področje, je Agencija to področje ocenila kot najpomembnejše, ter se pri pripravi tematskega pregleda osredotočila predvsem na pregled registrov tveganja, in sicer pregled določanja ciljev kakovosti, ustreznosti opredelitve tveganj in odzivov na opredeljena tveganja.

V okviru tematskega pregleda je Agencija pregledala registre tveganj 18 revizijskih družb, ki so bile razdeljene v štiri skupine glede na število zaposlenih, število zaposlenih pooblaščenih revizorjev in prihodke iz naslova revidiranja računovodskih izkazov. BIG 4 revizijske družbe niso bile predmet tematskega pregleda in jih bo Agencija obravnavala ločeno.

Glavni cilj Agencije pri izvedbi tematskega pregleda je bila torej analiza določanja ciljev kakovosti, prepoznavanja in ocenjevanja tveganj za kakovost ter načrtovanje in izvajanje odzivov na tveganja za kakovost, ki so jo izvedle revizijske družbe, ki so bile vključene v vzorec za tematski nadzor, in s tem med drugim pomagati revizijskim družbam pri letnem ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti., pri čemer smo na podlagi primerjave registrov tveganj med revizijskimi družbami, skušali podati mnenje o ustreznosti ali neustreznosti posameznih opisov tveganj in ukrepov zanje kot tudi ovrednotenje ciljev kakovosti v luči ugotovitev Agencije, ki izhajajo iz analize trga ter rednih nadzorov nad revizijskimi družbami.

Agencija pričakuje, da boste revizijske družbe skrbno pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema kakovosti ter k ponovni presoji svojih registrov tveganj, ter jih glede na ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju, ustrezno dopolnile.

Agencija, bo ustreznost sistema upravljanja kakovosti v skladu z MSUK 1 preverjala v okviru rednih nadzorov, kjer bo posebno pozornost namenila registrom tveganj, predvsem z vidika ovrednotenja in opisa tveganj,  odzivov na ta tveganja, ter prilagojenosti le teh posamezni revizijski družbi.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Agencije: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev vsako leto ugotavlja, da se znatno število kršitev pravil revidiranja nanaša tudi na področje postopkov sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki.

Ker so prav postopki sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki ključni predpogoj in začetno varovalo kakovosti revidiranja, je Agencija izvedla tematski nadzor tega področja. V okviru tematskega nadzora je Agencija pregledala metodologijo in postopke v zvezi s sprejemom in ohranjanjem razmerij z naročniki na izbranem vzorcu poslov revidiranja v 19 revizijskih družbah.

Z veseljem sporočamo, da je Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki zdaj na razpolago na spletnih straneh Agencije na povezavi: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Na podlagi tematskega nadzora Agencija ugotavlja, da morajo revizijske družbe postopke sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki izboljšati. Izboljšave so potrebne tako v metodologiji kot tudi pri izvajanju postopkov pri obveznih revizijah. Revizijske družbe morajo k temu nemudoma pristopiti in izboljšave uvesti čim prej.

Agencija pričakuje, da bodo revizijske družbe skrbno proučile ugotovitve in priporočila v tem poročilu in pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti v zvezi s sprejemom in ohranjanja razmerij z naročniki, vse z namenom zagotavljanja čim večje kakovosti delovanja in izvajanja kakovostnih storitev za naročnike ter s tem zagotavljanje zaupanja v delo revizorjev in v računovodske izkaze revidiranih družb.

Dodatna izobraževanja z oznako B v letu 2024

Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 19. 12. 2023, podelila soglasje petim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2024 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja za pooblaščene revizorje z oznako B.

Izobraževalne institucije, ki so pridobile soglasje Agencije so:  Slovenski inštitut za revizijo, Združenje nadzornikov Slovenije, Arvio d.o.o., Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ter Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija na svoji spletni strani (https://www.anr.si/izobrazevanje/dodatno-izobrazevanje/oznaka-b/) objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo.

Scroll to Top
Scroll to Top