Sodelovanje Agencije na 24. letni konferenci revizorjev

7. in 8. septembra 2023 je v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo potekala 24. letna konferenca revizorjev.

Kot predstavnika Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sta na konferenci sodelovala Mateja Cimerman, namestnica direktorja in Mitja Skitek, pomočnik direktorja.

Mateja Cimerman je na konferenci predstavila aktualnosti s področja revidiranja in bistvene ugotovitve iz opravljenih nazorov Agencije (stanje revizijskega trga, trenutne aktivnosti na področju revizijske regulative – spremembe hierarhije pravil revidiranja, prenovljena stališča zaradi sprememb MSS 4400, ostala pravila in predpisi v zvezi z opravljanjem revidiranja, predvidene spremembe ZRev-2 in ZGD-1 zaradi sprejete CSRD direktive, tematski pregledi Agencije, nadzorniške ugotovitve na podlagi opravljanih nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji v zadnji nadzorniški sezoni 2022/23 …). Prosojnice so dostopne tukaj

Mitja Skitek je predstavil revizorjeve naloge po prenovljenem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (razlogi za prenovo zakona, pomembne spremembe za revizorje, aktivnosti revizijskih družb, izdane smernice Agencije za pomoč pri izvajanju zakonskih obveznosti, nacionalna ocena tveganja …). Prosojnice so dostopne tukaj

13. sestanek podskupine ISG organizacije CEAOB

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 21. in 22. junija 2023 v Ljubljani gostila 13. sestanek podskupine ISG (Inspection Subgroup) organizacije CEAOB. Sestanek je vodil nemški nadzorni organ AOB, udeležili pa so se ga predstavniki iz 29 držav (države EU in EGP).

O CEAOB:

Odbor evropskih organov za nadzor revizije (CEAOB) je okvir za sodelovanje med nacionalnimi organi za nadzor revizije na ravni EU. Njegova vloga je okrepiti revizijski nadzor po vsej EU. S pospeševanjem zbliževanja nadzora CEAOB prispeva k učinkoviti in dosledni uporabi revizijske zakonodaje EU po vsej EU. CEAOB sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za revizijski nadzor EU in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Glavne obravnavane teme:

Dialog z vodstvom revizijskih družb Deloitte in Mazars

V okviru stalnega dialoga revizijskih regulatorjev o izboljšavah kakovosti revizije z velikimi evropskimi revizijskimi mrežami so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Deloitte, z namenom razprave o načrtih in dejavnostih revizijskih družb v mreži za izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale zadeve, povezane z uporabo orodij za analizo podatkov, izvajanjem Mednarodnih standardov upravljanja kakovosti (MSUK) in odzivom revizijskih družb na raziskavo CEAOB o določanju pomembnosti.

Z istim ciljem so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Mazars, da bi razpravljali o rezultatih kakovosti ter o načrtih in dejavnostih revizijske družbe za nadaljnje izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale strukturo upravljanja podjetja, nedavni razvoj v zvezi z uporabo orodij za analizo podatkov in revizijo, izvajanje MSUK ter rezultate notranjega spremljanja in zunanjih regulatornih pregledov.

Skupne ugotovitve pregledov

ISG vzdržuje zbirko podatkov o ugotovitvah pregledov za svoje člane, da lahko izmenjujejo znanje in ugotavljajo morebitne ponavljajoče se ugotovitve pregledov, ki zahtevajo nadaljnjo razpravo s podjetji in/ali postavljavci standardov. Člani ISG so na podlagi analize vnosov v podatkovno bazo obravnavali naravo ugotovitev v zvezi z revizijami finančnih institucij (bank in zavarovalnic) ter možne vzročne dejavnike za te ugotovitve.

Priprava na Direktivo o poročanju o trajnostnem razvoju

Člani ISG iz šestih držav (Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Slovaška) so razpravljali o izvajanju direktive o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij v svojih državah in vplivu na nadzor nad revidiranjem.

Dialog z ESMA

ISG je s predstavnikom ESMA razpravljal o stališču računovodskih strokovnjakov glede razkritij in uporabi koncepta pomembnosti pri razkritjih.

Poleg tega so člani ISG prejeli posodobljene informacije o delu različnih delovnih skupin in o spremembah inšpekcijske podatkovne baze CEAOB ter delili svoje izkušnje o sodelovanju z revizijskimi regulatorji tretjih držav.

Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij – delavnica

Posodobitev: S strani ECOFEL-a smo bili obveščeni, da je rok za prijavo podaljšan do 7. aprila 2023.

V okviru svetovnega združenja finančnih obveščevalnih enot EGMONT deluje izobraževalni center ECOFEL, ki organizira spletno delavnico na temo »Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij«. Delavnica bo potekala 25. in 26. aprila 2023 od 14.00 do 17.00 ure, v angleškem jeziku.

Udeleženci bodo obravnavali razumevanje pomena prijav sumljivih transakcij pri zavezancih in značilnosti visoko-kakovostnih prijav. Poleg tega bo obravnavana vloga finančnih obveščevalnih enot pri zagotavljanju usmeritev in povratnih informacij zavezancem.

Delavnica je namenjena predstavnikom finančnih obveščevalnih enot regijske skupine Europe I, ter tudi predstavnikom nadzornih organov za preprečevanje pranja denarja in zavezancem. Zato vabimo predstavnike revizijskih družb ter pooblaščence in namestnike pooblaščencev v revizijskih družbah, da se delavnice udeležijo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je zahtevana predhodna registracija do 4. aprila 2023. Podrobnosti najdete v agendi.

Zainteresirani posamezniki se prijavijo preko spletne povezave https://www.research.net/r/STR-Ouality.

Agencija se je predstavila na konferenci Hrvatske revizorske komore

V dnevih od 5. do 7. oktobra 2022 je v Opatiji potekalo 15. strokovno srečanje Hrvatske revizorske komore. Gre za osrednje letno izobraževanje in srečanje hrvaških zakonitih revizorjev.

Agencija je na povabilo Hrvatske revizorske komore udeležencem predstavila javni nadzor nad revizijsko stroko v Sloveniji.

Sodelovala je tudi na okrogli mizi, kjer so predstavniki hrvaškega regulatorja, hrvaške revizijske zbornice, nemške revizijske zbornice in Agencije razpravljali o perečih prihodnjih izzivih za revizijsko stroko in izmenjevali izkušnje glede nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem tudi letos sodeluje v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah in je 11. oktobra 2022 podpisala Sporazum o sodelovanju. Več o uvodnem slavnostnem dogodku ter namenu ozaveščanja o prevarah si lahko preberete v nadaljevanju.

Foto: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – izjava za javnost

Ljubljana, 11. oktober 2022 – V okviru priprav na Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah se je danes že četrto leto zapored odvila podpisna slovesnost kot potrditev sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram. Tako kot v preteklih letih, bo tudi letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 V svetu vsako leto pod okriljem največje Svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram ACFE v mesecu novembru poteka Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki osvetljuje finančne prevare, ki posameznike, davkoplačevalce, podjetja in skupnosti vsako leto stanejo na milijarde evrov. Posebno pozornost se posveča obravnavi finančnega kriminala, pranja denarja in razvoju finančne forenzike. Dogodek je v Sloveniji od leta 2019 koordiniral Deloitte Slovenija, letos pa je po dogovoru s partnerji koordinacijo prevzela Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Glede na dober odziv, ki ga je dogodek imel v preteklih letih s strani širše javnosti, bodo dogodek ponovili tudi letos dosedanji in novi partnerji Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Deloitte Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna, Urad za mladino, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Slovenski državni holding, Kapitalska družba, društvo Transparency International Slovenia, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Združenje notranjih revizorjev, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Klub Slovenskih podjetnikov, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Tax-Fin-Lex, časopisna hiša Delo, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Fakulteta za management Univerze na Primorskem ter Športna loterija in igre na srečo d.d.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021 podpirajo tudi Banka Slovenije, Evropska investicijska banka (EIB), Evropska banka za obnovo in razvoj ter Agencija za zavarovalni nadzor.

Tematike, o katerih bodo priznani gostje in strokovnjaki iz tega področja razpravljali, bodo zanimive in aktualne za današnji čas. V času Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki bo letos potekal med 14. in 18. novembrom, se načrtuje vrsta dogodkov, namenjenim k osvetlitvi problematike.

»Ponosni smo, da od Deloitte Slovenija prevzemamo koordinatorstvo ter na tak način pripomoremo, da bomo z Mednarodnim tednom ozaveščanja o prevarah v Sloveniji tudi letos prispevali k ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram. Posebno smo veseli, da so se nam v letošnjem letu pridružili še novi partnerji, kar je za ozaveščenost v razmerah, ko se, najprej zaradi pandemije, sedaj pa zaradi bližnje vojne povečujejo zmeda, strah in gospodarska nestabilnost, to pa so situacije, v katerih žal vemo, da prevare še bolj uspevajo, izjemnega pomena.

Poslovne šole, na katere zaradi njihove specifike in tesne povezanosti z okoljem te spremembe še posebej hitro vplivajo, imamo pomembno vlogo pri pripravi mladih na življenje in na delo, na to, da bodo zavestni posamezniki z visokimi etičnimi standardi, ki bodo krojili našo družbo v prihodnje« je ob podpisu dejala dekanja Ekonomske fakultete, prof. dr. Metka Tekavčič.

»Leto 2022 bo zaznamovala ruska agresija na Ukrajino. Nemirna situacija tako v Ukrajini kot tudi na Balkanu in drugje po svetu vpliva na celotno ekonomijo, posledično so tudi ljudje prizadeti finančno kot tudi varnostno. Ranljivost šibkih prevaranti radi izrabijo za svoje koristi in cilje, zato je letos še toliko bolj pomembno osveščati prebivalstvo o prevarah, ki se dogajajo in učiti mlade tako v šolah kot na fakultetah, da z veliko mero razuma presojajo ponujene priložnosti po hitrem zaslužku. Nove oblike prevar se rojevajo vsak dan, tako da zelo pozdravljamo dogodke ob Tednu ozaveščanja o prevarah in si želimo še več iniciativ, ki bodo dosegle širok spekter prebivalstva« je povedala Sonja Kolar, predsednica ACFE Slovenija.

Kaj je Teden ozaveščanja o prevarah?

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je svetovno priznan dogodek, ki strokovnjakom in skupnostim za boj proti prevaram ponuja priložnost, da se združijo in si ogledajo, kako daljnosežne so lahko posledice prevar ter kako skupaj izboljšati naše okolje in povečati ozaveščenost o prevarah. Teden prevar je ustanovilo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) leta 2000 kot dogodek, namenjen širjenju ozaveščenosti o prevarah. Celotedenska kampanja spodbuja javne uradnike, poslovne vodje, zaposlene in splošno javnost, naj proaktivno podvzamejo korake za zmanjšanje vpliva prevar s spodbujanjem ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram.

Angažiranje izvajalcev dogovorjenih postopkov

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) je ob opravljanju javnega nadzora nad revidiranjem zaznala, da se v določenih primerih naročniki ne zavedajo, da potrebujejo storitev revidiranja in posledično angažirajo neustrezne izvajalce za opravljanje takih storitev.

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13-ZS-K, 84/18 in 115/21; v nadaljevanju: ZRev-2) v 33. točki 3. člena določa, da revidiranje pomeni revizijo posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov, druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih postopkov, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike. Nadalje je v 5. členu ZRev-2 določeno, da revidiranje lahko opravlja samo revizijska družba in v njenem imenu le pooblaščeni revizor.

Nekateri projekti, ki so financirani iz Evropske unije, zahtevajo pripravo določenih poročil o porabi sredstev, ki jih mora pripraviti ali pregledati pooblaščeni revizor (v angleških besedilih je običajno uporabljena beseda »auditor« v povezavi z Direktivo 2006/43/ES). V teh primerih gre za tako imenovano izvajanje dogovorjenih postopkov. Glede na predhodno navedene določbe ZRev-2, lahko take storitve opravljajo izključno revizijske družbe, v njihovem imenu pa pooblaščeni revizorji.

Neupoštevanje teh zahtev ima lahko več posledic. Lahko pomeni neustrezno izpolnjevane zahteve za pridobitev oziroma črpanje evropskih sredstev, kar ima lahko za končno posledico tudi morebitno vračanje evropskih sredstev oziroma najmanj ponovni strošek z ustreznim angažiranjem revizijske družbe, da v njenem imenu pooblaščeni revizor opravi ustrezne dogovorjene postopke.

Nespoštovanje zahtev glede izvajanja storitev revidiranja pa ima lahko posledice tudi za izvajalca take storitve. Opravljanje storitev revidiranja s strani osebe, ki nima ustreznih dovoljenj, je prekršek, za katerega je z ZRev-2 določena globa do višine 50.000 EUR. Agencija je letos za tovrstno kršitev že izrekla globo.

Agencija priporoča vsem naročnikom, da že v postopkih za izbiro izvajalca storitev natančno preverijo, katero storitev potrebujejo ter v skladu s tem iščejo ustrezne izvajalce, ki jih določa ZRev-2.

Učinek vojne v Ukrajini in sprejetih ukrepov na širši mednarodni ravni na delo revizorjev

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem obsoja vsakršna nasilna dejanja in vojaško agresijo, ki ima uničujoče posledice za prebivalstvo. Posledice vojne in vsi sprejeti ukrepi na širši mednarodni ravni vplivajo neposredno in posredno tudi na slovenske gospodarske družbe in s tem tudi revizorje, ki morajo kljub vsem okoliščinam, pritiskom negotovosti in časovnih rokov, še naprej v celoti spoštovati Mednarodne standarde revidiranja. Poudariti želimo pomembnost revizorjevega obravnavanja vseh izzivov, ki jih povzročajo navedene okoliščine tako revidiranim družbam kot njihovemu poročanju.

Združenje Accountancy Europe je 9. 3. 2022 na spletnih straneh objavilo opozorilo glede učinka vojne v Ukrajini in njenih posledic na delo računovodskih strokovnjakov. Revizorje opozarjamo, da naj bodo pri reviziji računovodskih izkazov družb za leto 2021, še posebej pozorni na:

  • vpliv vojne na revizorjevo oceno tveganja podjetja;
  • pridobivanje ustreznih in zadostnih revizijskih dokazov;
  • vpliv na revizorjevo oceno delujočega podjetja;
  • vpliv prihodnjih obetov podjetja na revizorjevo poročilo;
  • razmislek o ustreznosti razkritij poslovodstva o vplivu vojne;
  • možne učinke na revizorjevo poročilo;
  • možne učinke na revizorjev sprejem ali nadaljevanje posla.

Podrobneje so navedene zadeve obravnavane na tej povezavi.

Obveščanje Agencije o odstopih in razrešitvah

Na Agenciji smo v zadnjem času prejeli, poleg obvestil o razrešitvah revizijskih družb oziroma o odstopu revizijskih družb od revizij računovodskih izkazov v obdobju, za katero je veljalo imenovanje, tudi več obvestil o prekinitvah storitev revidiranja, ki niso revizije računovodskih izkazov.

Obveščanje Agencije o odstopih in razrešitvah je določeno v tretjem odstavku 37. člena in tretjem odstavku 78. člena Zakona o revidiranju ter v 6. členu Pravilnika o poročanju revizijskih družb, ki določajo, da morajo naročniki in revizijske družbe Agencijo obvestiti o odstopu ali razrešitvi v roku 15 dni od takega dogodka. Ob jezikovni razlagi navedenih določb je razvidno, da je zakonodajalec predvidel poročanje o odstopih in razrešitvah v zvezi z revizijami računovodskih izkazov, ne pa o prekinitvi katerega koli revizijskega posla.

Glede na navedeno Agencije ni treba obveščati o prekinitvah pogodb za druge posle revidiranja (npr. za dogovorjene postopke).

Objava prostega delovnega mesta

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem vabi k sodelovanju novega sodelavca (m/ž) za sklenitev zaposlitve za nedoločen čas na delovnem mestu Področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo.

Prijave kandidatov zbiramo do vključno 10. januarja 2022 na e-naslovu: info@anr.si; s pripisom »za razpis – področni sekretar« ali pisno na naslov: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana.

Celotno besedilo razpisa si lahko preberete tukaj

Scroll to Top