Sodelovanje Agencije v programu Svetovne banke STAREP

V obdobju od 8. do 10. junija 2021 je potekala 3-dnevna spletna konferenca v sodelovanju s Svetovno banko, v kateri je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem udeležencem programa Svetovne banke STAREP (Krepitev revidiranja in poročanja v vzhodnem partnerstvu) predstavila javni nadzor nad revizijsko stroko v Sloveniji. Cilj tridnevnih spletnih seminarjev o izmenjavi izkušenj je prenos izkušenj Agencije v povezavi:

  • z organizacijo in pristojnostmi Agencije pri opravljanju javnega nadzora nad revidiranjem;
  • s podlagami in odgovornostjo za pripravo pravil revidiranja kot podlage za opravljanje revidiranja v Sloveniji;
  • z opravljanjem rednih nadzorov, s predstavitvami in razpravami o ključnih načelih opravljanja nadzora in postopkih sistemov zagotavljanja kakovosti, preiskav, ter izrekanjem ukrepov nadzora;
  • z licenciranjem revizorjev in vodenjem registrov;
  • s spremljanjem osnovnega in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
  • s sodelovanjem s tujimi revizijskimi regulatorji.

STAREP je regionalni program Centra za reformo finančnega poročanja (CFRR) Svetovne banke, ki se je začel oktobra 2013, katerega udeleženci so predstavniki javnih nadzornih organov iz držav STAREP: Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine ter drugih držav opazovalk. 

Prenovljene spletne strani

Spoštovani uporabniki naših spletni strani. Pred vami je nekoliko prenovljena spletna stran, katere namen je preglednejše podajanje vsebin in predvsem informacij, ki vam bodo koristile pri vašem vsakdanjem delu, predvsem pa pri sprejemanju pravilnih odločitev.

Prosimo vas, da nam morebitne napake ali nedelovanje strani sporočite na naslov elektronske pošte info@anr.si. Prav tako pa so dobrodošli tudi predlogi za izboljšave ali dodatne vsebine.

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo tudi letos pripravili Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega interesa, kjer smo analizirali ključne revizijske zadeve (KAM) v izdanih revizorjevih poročilih za leto 2019, kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701). Letos smo prvič v Poročilo o tematskem pregledu vključili tudi analizo revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih subjektov javnega interesa.

V analizo je bilo vključenih 10 revizijskih družb, ki so v letu 2019 revidirale subjekte javnega interesa, ter 63 revizorjevih poročil o ločenih računovodskih izkazih in 32 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki so bila javno objavljena do datuma priprave poročila.

Dodatno stalno izobraževanje PR

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 še vedno veljajo številne omejitve za zbiranje oseb, kar ima velik vpliv tudi na možnost organizacije izobraževanj. Zaradi navedene situacije bo Agencija upoštevala polno število ur izobraževanja za spletna izobraževanja, izvedena v okviru predvidenih izobraževanja z oznako A in B, in sicer za vsa spletna izobraževanja izvedena v času od marca 2020 do preklica.

Dodatno izobraževanje PR z oznako A

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem bo v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 za ustrezna izobraževanja v okviru stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako A in B, upoštevala tudi izobraževanja, ki so izvedena kot izobraževanje prek spleta (t.i. webinarji).

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Področje Termin Trajanje
Seminar MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki računovodstvo 11.02.2020 6 ur
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih revizija 05.03.2020 3 ure
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih računovodstvo 05.03.2020 3 ure
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS – 7 – določila standarda, primeri in razkrigja računovodstvo 11.03.2020 6 ur
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov revizija 27.05.2020 6 ur
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove računovodstvo 30.09.2020 6 ur
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov revizija 14.10.2020 6 ur
Odloženi davki računovodstvo 22.10.2020 3 ure
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev revizija 12.11.2020 6 ur
Revidiranje pomembnih tveganj revizija 03.12.2020 3 ure
Konferenca Termin Trajanje
21. letna konferenca revizorjev 08.09.2020 – 9.9.2020 14 ur

Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev določa, da morajo pooblaščeni revizorji z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur. Agencija pooblaščene revizorje dodatno opozarja na določbo v pravilniku, da morajo vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A opraviti najmanj šest ur s področja revidiranja in najmanj šest ur s področja računovodenja.

Scroll to Top