Ker Velika Britanija s 1. 1. 2021 zapušča Evropsko unijo, Financial Reporting Council iz Velike Britanije (FRC UK) opozarja revizijske družbe iz držav članic, ki revidirajo računovodske izkaze izdajateljev, katerih vrednostni papirji kotirajo na njihovem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, da čim prej pristopijo k registraciji kot revizorji tretjih držav. Več o tem …

Scroll to Top
Scroll to Top