Obvestilo o rednih nadzorih

Skladno s 74. členom Zakona o revidiranju Agencija trenutno opravlja nadzore nad zakonitostjo in kakovostjo dela naslednjih revizijskih družb:

  • CONSTANTIA PRIMIA d.o.o.,
  • DELOITTE REVIZIJA d.o.o.,
  • REVISTO d.o.o.,
  • BM VERITAS d.o.o.,
  • REVIDICOM d.o.o.,
  • VALUTA d.o.o

V sklopu nadzorov Agencija opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v navedenih revizijskih družbah.

Obvestilo naročnikom storitev revizijske družbe STONIK d.o.o.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je bila obveščena, da je eden od naročnikov revizije računovodskih izkazov revizijske družbe STONIK d.o.o., prejel dopis revizijske družbe RESNI d.o.o., v katerem je med drugim navedeno, da naj bi revizijska družba RESNI d.o.o. kupila revizijsko družbo STONIK d.o.o., ki naj bi mu bila pripojena. Navedeno je tudi, da bo revizijska družba RESNI d.o.o. prevzela vse revizijske posle po obstoječih pogodbah ter da podpis novih pogodb o revidiranju ne bo potreben. Dopis vsebuje podpis pooblaščenega revizorja S. N., kot svetovalca uprave revizijske družbe RESNI d.o.o.

Agencija je bila po preveritvi informacij s strani revizijske družbe RESNI d.o.o. obveščena, da:

  • pooblaščeni revizor S. N. ni imel nobenih pooblastil za pošiljanje obvestil v imenu revizijske družbe RESNI d.o.o.,
  • direktor revizijske družbe RESNI d.o.o. ni bil seznanjen o tem, da se v imenu revizijske družbe RESNI d.o.o. pošiljajo dopisi s takšno vsebino,
  • revizijska družba RESNI d.o.o. nima s pooblaščenim revizorjem S. N. nobenega pogodbenega odnosa za opravljanje storitev revidiranja.

Dodatno je revizijska družba RESNI d.o.o. pojasnila, da je bila sicer predvidena pripojitev revizijske družbe STONIK d.o.o., kar so urejali z njenim lastnikom in direktorjem, pooblaščenim revizorjem A. K., so pa bili vsi postopki nakupa in pripojitve, po prejemu informaciji o izrečenem ukrepu revizijski družbi STONIK d.o.o. in o domnevno ponarejenem dopisu revizijske družbe RESNI d.o.o., odpovedani.

Ker Agencija ni seznanjena kdo so bili prejemniki navedenih dopisov, zaradi varstva naročnikov revizijske družbe STONIK d.o.o., svoje ugotovitve tudi javno objavlja.

Obvestilo o rednih nadzorih

Skladno s 74. členom Zakona o revidiranju Agencija trenutno opravlja nadzore nad zakonitostjo in kakovostjo dela naslednjih revizijskih družb:

CONSTANTIA PRIMIA d.o.o.,

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.,

REVISTO d.o.o..

V sklopu nadzorov Agencija opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v navedenih revizijskih družbah.

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja v obdobju 2019-2020

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja je namenjeno predstavitvi ugotovitev in sklepov Agencije v zvezi z opravljenimi nadzori nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. V poročilu so obravnavane najpomembnejše ugotovitve nadzora, v zvezi s katerimi so bila revizijskim družbam podana priporočila za izboljšanje vzpostavljenih sistemov notranjega obvladovanja kakovosti, ter področja, v zvezi s katerimi lahko revizijske družbe izboljšajo obstoječe postopke izvajanja revizij. Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb in pooblaščenimi revizorji Agencija opravlja z namenom preverjanja, če revizijske družbe in pooblaščeni revizorji pri svojem delu ravnajo v skladu s pravili revidiranja. Cilj Agencije je s tem predvsem v izboljšanju integritete, neodvisnosti, nepristranskosti, odgovornosti, preglednosti in zanesljivosti delovanja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v javnem interesu. 

Poročilo o ukrepih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem objavlja Poročilo o ukrepih za leto 2019/2020, v katerem so podrobneje opisani izrečeni ukrepi nadzora subjektom nadzora v njeni pristojnosti. Namen poročila, ki je pripravljeno za nadzorniško sezono 2019/2020 in pokriva obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, je obvestiti javnost o izrečenih ukrepih nadzora revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem ter pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) obvešča, da ima sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020, vpliv na izvajanje nalog in postopkov iz pristojnosti Agencije. Spremembe bodo veljale do prenehanja razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020. V nadaljevanju vas opozarjamo na najpomembnejša področja, ki jih spreminja ZZUSUDJZ.

Tek rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Tako v času veljavnosti navedenega zakona ne tečejo:

-roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, torej roki za morebitno vložitev zahteve za sodno varstvo zoper odločbo Agencije;

-roki v upravnih postopkih, ki jih vodi Agencija, kar velja tako za roke, v katerih morajo vložiti vloge subjekti nadzora (ugovori, izjave, poročila ipd.), kot tudi za roke, ki so s predpisi določeni za Agencijo;

-roki v prekrškovnih postopkih glede podaje izjave, zahteve za sodno varstvo ipd.

Roki se ne prekinejo v nujnih zadevah, na kar bo Agencija subjekte nadzora posebej opozorila, če bo prišlo do takega primera.

Vročanje

Osebno vročanje se v zadevah, ki niso nujne, ne opravlja. Če bo opravljena kakšna vročitev v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ v zadevi, ki je bila predana v vročanje pred uveljavitvijo zakona, postopkovni roki ne tečejo in bodo začeli teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19 oziroma najkasneje 2. 7. 2020. Agencija v času uporabe ZZUSUDJZ tudi ne bo vročala v prostorih Agencije.

Podajanje vloge in izjave

Med izvajanjem ukrepov ZZUSUDJZ na Agenciji ni mogoče vlagati pisnih in ustnih vlog ter izjav strank. ZZUSUDJZ omogoča, da se vloge podajo v elektronski obliki (tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način). Vloge lahko na Agencijo vložite tudi po pošti, Agencija pa prosi in predlaga, da se uporabi elektronska pot na naslov info@anr.si, če je le mogoče.

Želimo vam, da ostanete zdravi in vse dobro.

Seznam subjektov javnega interesa

Skladno s 44. točko 3. člena ZRev2 so s 1.1.2020 postale subjekti javnega interesa tudi pokojninske družbe in družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež.

Subjekt javnega interesa je torej družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna oseba, zavezana k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom.

Agencija objavlja informativni seznam 178 družb, ki so subjekti javnega interesa na dan 30.6.2020 na podlagi zavezanosti k reviziji na podlagi ZGD-1. Agencija ne jamči za pravilnost navedenih podatkov, saj ni pristojna za tolmačenje zakonske definicije subjektov javnega interesa. Subjekt javnega interesa so lahko tudi družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji na podlagi drugih zakonov, npr. Zakona o gospodarskih javnih družbah, Zakona o igrah na srečo itd., ki niso del navedenega seznama.

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 31.3.2020 postale subjekt javnega interesa.xlsx

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 30.6.2020 subjekt javnega interesa.xlsx

Scroll to Top