Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo pripravili Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti MSUK 1, ki od revizijskih družb zahteva bolj individualen pristop kot prejšnji MSOK 1.

Glede na ugotovitve Agencije v okviru nadzora pregledanih registrov tveganj posameznih revizijskih družb ter vprašanja revizijskih družb, ki se nanašajo na to področje, je Agencija to področje ocenila kot najpomembnejše, ter se pri pripravi tematskega pregleda osredotočila predvsem na pregled registrov tveganja, in sicer pregled določanja ciljev kakovosti, ustreznosti opredelitve tveganj in odzivov na opredeljena tveganja.

V okviru tematskega pregleda je Agencija pregledala registre tveganj 18 revizijskih družb, ki so bile razdeljene v štiri skupine glede na število zaposlenih, število zaposlenih pooblaščenih revizorjev in prihodke iz naslova revidiranja računovodskih izkazov. BIG 4 revizijske družbe niso bile predmet tematskega pregleda in jih bo Agencija obravnavala ločeno.

Glavni cilj Agencije pri izvedbi tematskega pregleda je bila torej analiza določanja ciljev kakovosti, prepoznavanja in ocenjevanja tveganj za kakovost ter načrtovanje in izvajanje odzivov na tveganja za kakovost, ki so jo izvedle revizijske družbe, ki so bile vključene v vzorec za tematski nadzor, in s tem med drugim pomagati revizijskim družbam pri letnem ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti., pri čemer smo na podlagi primerjave registrov tveganj med revizijskimi družbami, skušali podati mnenje o ustreznosti ali neustreznosti posameznih opisov tveganj in ukrepov zanje kot tudi ovrednotenje ciljev kakovosti v luči ugotovitev Agencije, ki izhajajo iz analize trga ter rednih nadzorov nad revizijskimi družbami.

Agencija pričakuje, da boste revizijske družbe skrbno pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema kakovosti ter k ponovni presoji svojih registrov tveganj, ter jih glede na ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju, ustrezno dopolnile.

Agencija, bo ustreznost sistema upravljanja kakovosti v skladu z MSUK 1 preverjala v okviru rednih nadzorov, kjer bo posebno pozornost namenila registrom tveganj, predvsem z vidika ovrednotenja in opisa tveganj,  odzivov na ta tveganja, ter prilagojenosti le teh posamezni revizijski družbi.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Agencije: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev vsako leto ugotavlja, da se znatno število kršitev pravil revidiranja nanaša tudi na področje postopkov sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki.

Ker so prav postopki sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki ključni predpogoj in začetno varovalo kakovosti revidiranja, je Agencija izvedla tematski nadzor tega področja. V okviru tematskega nadzora je Agencija pregledala metodologijo in postopke v zvezi s sprejemom in ohranjanjem razmerij z naročniki na izbranem vzorcu poslov revidiranja v 19 revizijskih družbah.

Z veseljem sporočamo, da je Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki zdaj na razpolago na spletnih straneh Agencije na povezavi: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Na podlagi tematskega nadzora Agencija ugotavlja, da morajo revizijske družbe postopke sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki izboljšati. Izboljšave so potrebne tako v metodologiji kot tudi pri izvajanju postopkov pri obveznih revizijah. Revizijske družbe morajo k temu nemudoma pristopiti in izboljšave uvesti čim prej.

Agencija pričakuje, da bodo revizijske družbe skrbno proučile ugotovitve in priporočila v tem poročilu in pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti v zvezi s sprejemom in ohranjanja razmerij z naročniki, vse z namenom zagotavljanja čim večje kakovosti delovanja in izvajanja kakovostnih storitev za naročnike ter s tem zagotavljanje zaupanja v delo revizorjev in v računovodske izkaze revidiranih družb.

Analiza odvisnosti kakovosti revidiranja od porabe časa

Objavljamo rezultate korelacijske analize med obsegom porabljenih ur za posamezno revizijo računovodskih izkazov in pomembnimi ugotovitvami, ugotovitvami ter ukrepi nadzora, ki je bila opravljena skladno z načrtom dela za leto 2022. Analiza je bila opravljena kot podlaga za priporočilo, ki ga je Agencija izdala dne 21.2.2022 glede minimalnega števila porabljenih ur za srednje in velike družbe.

Dokument je dosegljiv na povezavi: analiza

Analiza poročil o preglednosti v letu 2021

Poleg rednih nadzorov Agencija izvaja tudi tematske preglede posameznih področij Uredbe 537/2014/EU in Zakona o revidiranju, katerih namen je sistematično preveriti ravnanja vseh revizijskih družb z namenom identifikacije morebitnih sistemskih pomanjkljivosti njihovih ravnanj oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju njihovih nalog ter identificiranja dobrih praks ter področij za izboljšavo. V ta namen je Agencija v letu 2022 opravila pregled vseh objavljenih poročil o preglednosti revizijskih družb za leto 2021. Z ugotovitvami Agencije se lahko seznanite v priloženem poročilu.

IFIAR: Poročilo o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2021

Mednarodno združenje IFIAR (The International Forum of Independent Audit Regulators), katerega članica je tudi Agencija, je dne 25. 3. 2022 objavilo poročilo o rezultatih svoje desete letne raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov, ki izhajajo iz posameznih nadzorov revizijskih družb, ki jih opravljajo regulatorji v revizijskih družbah, povezanih s šestimi največjimi svetovnimi mrežami revizijskih družb BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG in PricewaterhouseCoopers.

Združenje IFIAR je zbiralo informacije o opravljenih nadzorih sistemov obvladovanja kakovosti na ravni revizijskih družb in opravljenih nadzorih na ravni posameznih revizijskih poslov. K raziskavi za leto 2021 so svoje ugotovitve prispevali regulatorji iz 52 držav, tudi Agencija. Izsledki raziskave IFIAR za leto 2021 kažejo, da je imelo 30 % pregledanih revizijskih poslov vsaj eno ugotovitev, v primerjavi s 34 % v raziskavi iz leta 2020 in manj kot 47 % ugotovitev, primerjalno s prvo raziskavo iz leta 2014.

Več v objavljenem Poročilu o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2021 tu: povezava.

Zagotavljanje zadostnih virov za kakovostno opravljanje revidiranja

Agencija opozarja, da morajo revizijske družbe zagotavljati ustrezne kadrovske vire za izvajanje storitev revidiranja. V določenih nadzorih so bila ugotovljena zelo velika odstopanja pri obremenitvah posameznikov. Preobremenjenost, poleg drugih posledic, ki jih povzroča posameznikom, predstavlja tudi veliko grožnjo za kvaliteto revidiranja oziroma za je razlog za kršitve pravil revidiranja, ki jih ugotavljano pri nadzorih. V najbolj drastičnih primerih, Agencija ukrepa tudi z izdajo odredb za odpravo kršitev.

Scroll to Top
Scroll to Top