Poročilo o razvoju revizijskega trga EU, glede storitev obvezne revizije subjektov javnega interesa

Obveščamo vas, da je Evropska komisija dne 5. 3. 2024, objavila tretje Poročilo o razvoju revizijskega trga EU, glede storitev obvezne revizije subjektov javnega interesa, ki zajema leta od 2019 do 2021.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi projekta Market Monitoring, pri katerem poleg CEAOB med drugimi, sodeluje tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki CEAOB poroča o stanju na slovenskem revizijskem trgu, s posebnim poudarkom glede koncentracije revizijskega trga, kakovosti izvedenih revizij subjektov javnega interesa in delom revizijskih komisij.

Glavni poudarki, ki izhajajo iz objavljenega Poročila, so naslednji:

 • Revizijski trg ostaja visoko koncentriran,
 • Novi izzivi v prihodnjih letih, vključno s tehnološkim razvojem in CSRD,
 • Revizijske družbe so 67 % svojih prihodkov ustvarile z nerevizijskimi storitvami,
 • Vloga revizijskih komisij, pristojnih nacionalnih organov in CEAOB je pomembna za zaščito revizorjeve neodvisnosti in kakovosti revizije.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Evropske komisije na spodnjem naslovu:

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-publishes-third-report-eu-market-statutory-audit-services-2024-03-05_en

13. sestanek podskupine ISG organizacije CEAOB

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 21. in 22. junija 2023 v Ljubljani gostila 13. sestanek podskupine ISG (Inspection Subgroup) organizacije CEAOB. Sestanek je vodil nemški nadzorni organ AOB, udeležili pa so se ga predstavniki iz 29 držav (države EU in EGP).

O CEAOB:

Odbor evropskih organov za nadzor revizije (CEAOB) je okvir za sodelovanje med nacionalnimi organi za nadzor revizije na ravni EU. Njegova vloga je okrepiti revizijski nadzor po vsej EU. S pospeševanjem zbliževanja nadzora CEAOB prispeva k učinkoviti in dosledni uporabi revizijske zakonodaje EU po vsej EU. CEAOB sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za revizijski nadzor EU in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Glavne obravnavane teme:

Dialog z vodstvom revizijskih družb Deloitte in Mazars

V okviru stalnega dialoga revizijskih regulatorjev o izboljšavah kakovosti revizije z velikimi evropskimi revizijskimi mrežami so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Deloitte, z namenom razprave o načrtih in dejavnostih revizijskih družb v mreži za izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale zadeve, povezane z uporabo orodij za analizo podatkov, izvajanjem Mednarodnih standardov upravljanja kakovosti (MSUK) in odzivom revizijskih družb na raziskavo CEAOB o določanju pomembnosti.

Z istim ciljem so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Mazars, da bi razpravljali o rezultatih kakovosti ter o načrtih in dejavnostih revizijske družbe za nadaljnje izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale strukturo upravljanja podjetja, nedavni razvoj v zvezi z uporabo orodij za analizo podatkov in revizijo, izvajanje MSUK ter rezultate notranjega spremljanja in zunanjih regulatornih pregledov.

Skupne ugotovitve pregledov

ISG vzdržuje zbirko podatkov o ugotovitvah pregledov za svoje člane, da lahko izmenjujejo znanje in ugotavljajo morebitne ponavljajoče se ugotovitve pregledov, ki zahtevajo nadaljnjo razpravo s podjetji in/ali postavljavci standardov. Člani ISG so na podlagi analize vnosov v podatkovno bazo obravnavali naravo ugotovitev v zvezi z revizijami finančnih institucij (bank in zavarovalnic) ter možne vzročne dejavnike za te ugotovitve.

Priprava na Direktivo o poročanju o trajnostnem razvoju

Člani ISG iz šestih držav (Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Slovaška) so razpravljali o izvajanju direktive o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij v svojih državah in vplivu na nadzor nad revidiranjem.

Dialog z ESMA

ISG je s predstavnikom ESMA razpravljal o stališču računovodskih strokovnjakov glede razkritij in uporabi koncepta pomembnosti pri razkritjih.

Poleg tega so člani ISG prejeli posodobljene informacije o delu različnih delovnih skupin in o spremembah inšpekcijske podatkovne baze CEAOB ter delili svoje izkušnje o sodelovanju z revizijskimi regulatorji tretjih držav.

Letno plenarno zasedanje organizacije IFIAR 2023

Letošnje plenarno zasedanje svetovnega združenja nadzornikov IFIAR, katerega članica je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, je po štirih letih zopet potekalo v živo, od 25. do 27. aprila 2023, v Washingtonu, D.C.

Poleg seznanitve z delom organizacije v preteklem letu, skupščine in sprejetja letnega poročila so potekale tudi volitve za novega predsednika organizacije. Novi predsednik je postal dosedanji podpredsednik Takashi Nagaoka, predstavnik japonskega revizijskega regulatorja, za podpredsednika pa je bil izvoljen Kevin Prendergast, predstavnik irskega revizijskega regulatorja.

Predstavnikom revizijskih regulatorjev iz 44 držav so globalni direktorji šestih največjih revizijskih mrež predstavili svoje videnje razvoja revizijske stroke v prihodnosti, udeleženci pa so jim zastavljali vprašanja glede razvoja njihovih družb in soočanja s trenutnimi izzivi.

V delovnih skupinah so se udeleženci ukvarjali z vprašanji privlačnosti poklica revizorja, razvoju poročanja in revidiranja področja ESG ter o trenutni problematiki stanja revizijskega trga, zlasti na področju revidiranja subjektov javnega interesa. Potekala je tudi razprava s postavljavci standardov (IAASB in IESBA).

Sporočilo za javnost s plenarnega zasedanja je na voljo na spletni strani organizacije IFIAR, na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2023-plenary-meeting/

IFIAR: Poročilo o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2022

Mednarodno združenje nadzornikov IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), katerega članica je tudi Agencija, je objavilo poročilo o rezultatih enajste letne raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov, ki izhajajo iz nadzorov šestih največjih svetovnih mrež revizijskih podjetij – BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG in PricewaterhouseCoopers – za leto 2022. K raziskavi so prispevali člani IFIAR iz enainpetdesetih jurisdikcij, med njimi tudi Agencija.

Letna raziskava o ugotovitvah nadzorov članic IFIAR zbira podatke o ključnih rezultatih nadzorov sistemov obvladovanja kakovosti na ravni revizijskih podjetij in na ravni revizij subjektov javnega interesa, vključno s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami.

Člani IFIAR so v raziskavi za leto 2022 poročali, da je imelo 26 % pregledanih revizijskih poslov vsaj eno (pomembno) ugotovitev, v primerjavi s 30 % v raziskavi iz leta 2021 in 47 % v prvi raziskavi iz leta 2014.

Medtem ko so ugotovitve raziskave pokazale izboljšave od začetka sledenja leta 2014, ostaja več kot četrtina navedenih revizij subjektov javnega interesa z vsaj eno (pomembno) ugotovitvijo. IFIAR poziva mreže in njihove družbe članice, naj si še naprej prizadevajo za izboljšanje kakovosti revizij, zmanjšajo število revizij z ugotovitvami in ostanejo pozorni na spremembe v poslovnem in gospodarskem okolju, kjer lahko trenutne razmere povečajo revizijsko tveganje in vplivajo na kakovost revizij. Poročilo o rezultatih raziskave za leto 2022 je dostopno tu: povezava

20. plenarno zasedanje članov CEAOB

3. in 4. novembra 2022 je v Bruslju potekalo 20. plenarno zasedanje članov CEAOB (Odbor evropskih revizijskih nadzornih organov), ki se ga je udeležila tudi predstavnica Agencije.

Člani so sprejeli poročilo o izvajanju CEAOB za leto 2022, delovni program CEAOB za leto 2023 in načrte dela podskupin za leto 2023.

Druge teme, o katerih so razpravljali člani, so zajemale poročanje o aktivnostih združenja EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) na področju trajnostnega poročanja, prispevek CEAOB k tem aktivnostim in poročanje članov o mednarodnem sodelovanju z organi tretjih držav in trenutno stanje na trgu obveznih revizije na področju Evropske Unije. Poleg tega so bile predstavljene in obravnavane glavne ugotovitve poročil Carbon Tracker (»Flying blind« & »Still flying blind«), status revizijskih podjetij tretjih držav z več registracijami v državah članicah EU in predhodna priporočila delovne skupine za spremembe revizijske uredbe in direktive.

Združenje CEAOB je v okviru svoje dejavnosti ozaveščanja različnih deležnikov in zainteresiranih strani na srečanje povabilo GPPC (Global Public Policy Committee) in Accountancy Europe, z namenom povezovanja o temah skupnega interesa.

Več o delovanju CEAOB tukaj.

Letno plenarno zasedanje IFIAR

Od 25. do 27. aprila 2022 je prek videokonferenčne povezave potekalo letno plenarno zasedanje članov mednarodnega združenja regulatorjev revizijskega trga (IFIAR), na katerem je bila med 53 svetovnimi regulatorji prisotna tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Rdeča nit tridnevnega srečanja je bil prehod v novo normalnost po COVID-19. Člani IFIAR so se pri tem osredotočili na izzive, ki jih to obdobje prinaša, ter razpravljali o tem, kakšen je vpliv na revidiranje in opravljanje nadzora nad revidiranjem. Razpravljali so tudi o prihajajočih standardih, predvsem s področja trajnostnega poročanja, in sprejeli posodobljena temeljna načela delovanja neodvisnih regulatorjev revizijskega trga ter letno poročilo za leto 2021.

Več na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2022-plenary-meeting/    

IFIAR: Poročilo o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2021

Mednarodno združenje IFIAR (The International Forum of Independent Audit Regulators), katerega članica je tudi Agencija, je dne 25. 3. 2022 objavilo poročilo o rezultatih svoje desete letne raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov, ki izhajajo iz posameznih nadzorov revizijskih družb, ki jih opravljajo regulatorji v revizijskih družbah, povezanih s šestimi največjimi svetovnimi mrežami revizijskih družb BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG in PricewaterhouseCoopers.

Združenje IFIAR je zbiralo informacije o opravljenih nadzorih sistemov obvladovanja kakovosti na ravni revizijskih družb in opravljenih nadzorih na ravni posameznih revizijskih poslov. K raziskavi za leto 2021 so svoje ugotovitve prispevali regulatorji iz 52 držav, tudi Agencija. Izsledki raziskave IFIAR za leto 2021 kažejo, da je imelo 30 % pregledanih revizijskih poslov vsaj eno ugotovitev, v primerjavi s 34 % v raziskavi iz leta 2020 in manj kot 47 % ugotovitev, primerjalno s prvo raziskavo iz leta 2014.

Več v objavljenem Poročilu o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2021 tu: povezava.

18. plenarno zasedanje CEAOB

8. in 9. marca 2022 je prek videokonferenčne povezave potekalo 18. plenarno zasedanje članov CEAOB (Odbor evropskih revizijskih nadzornih organov), ki sta se ga udeležila tudi dva predstavnika Agencije.

Člani so sprejeli naslednje dokumente:

 • Letno poročilo CEAOB za leto 2021;
 • priporočilo za revizorje tretjih držav za izdajatelje, za katere veljajo zahteve ESEF;
 • ustanovitev delovne skupine za nadaljnji prispevek k posvetovanju Evropske komisije v zvezi s tematiko »Poročanju podjetij – izboljšanje kakovosti in izvrševanja«.

Druge teme, o katerih so razpravljali člani, so zajemale poročanje o aktivnostih združenja EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) na področju trajnostnega poročanja, prispevek CEAOB k tem aktivnostim in poročanje članov o mednarodnem sodelovanju z organi tretjih držav. Predstavljene so bile tudi nedavne aktivnosti podskupin CEAOB.

Združenje CEAOB je v okviru svoje dejavnosti ozaveščanja različnih deležnikov in zainteresiranih strani na srečanje povabilo predstavnike Petersonovega inštituta za mednarodno ekonomijo in združenji EACLN (European Audit Committee Leadership Network) in EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), z namenom povezovanja o temah skupnega interesa.

Več o delovanju CEAOB tukaj.

17. plenarno zasedanje CEAOB

23. in 24. novembra 2021 je prek videokonferenčne povezave potekalo 17. plenarno zasedanje članov CEAOB (Odbor evropskih revizijskih nadzornih organov).

Člani so sprejeli več dokumentov:

 • predloge, ki izhajajo iz dela delovnih skupin v zvezi s spremenjeno misijo in namenom CEAOB, spremenjenim seznamom deležnikov in novimi komunikacijskimi platformami;
 • mandat posvetovalni skupini za delo na popravkih in dopolnitvah revizijske Uredbe in Direktive;
 • delovni program CEAOB in delovne načrte podskupin; in
 • tehnično oceno, ki je bila izvedena o regulativnem okviru ZDA.

Druge teme, o katerih so razpravljali člani, so zajemale prispevek CEAOB k odprtemu javnemu posvetovanju Evropske komisije glede teme Poročanje podjetij – izboljšanje kakovosti in izvrševanja. Člani so izvolili novega predsednika podskupine za sankcioniranje (Enforcement Subgroup) za štiriletno obdobje od novembra 2021 dalje. Poleg tega so bili na zasedanju predstavljeni izsledki raziskave, opravljene v okviru članstva v CEAOB o poklicnih kvalifikacijah revizorjev v EU, potem ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Sledila je razprava, kako naprej.

Na zasedanju je potekala okrogla miza s predstavniki združenja Accountancy Europe in predsednikom projektne skupine EFRAG za evropske standarde poročanja o trajnosti.

Več o delovanju CEAOB tukaj tukaj.

Plenarno zasedanje CEAOB

22. in 23. junija 2021 je prek videokonferenčne povezave potekalo 16. plenarno zasedanje članov CEAOB. Poudarek dvodnevnega srečanja je bil na razpravi o napredku glede sodelovanja s tretjimi državami in njihovimi pristojnimi organi ter zakonodajnih predlogih EU, ki so trenutno v pripravi. Predstavniki podskupin CEAOB so predstavili opravljene aktivnosti v preteklem obdobju.

Člani so sprejeli več dokumentov: Poročilo o sankcioniranju na ravni članic CEAOB za leto 2021, Predlog in vprašalnik za revizijske komisije za naslednje nacionalno spremljanje trga na podlagi Uredbe; Poročilo o razlikah med Mednarodnimi standardi revidiranja, nacionalnimi revizijskimi standardi in pravnim okvirjem EU ter Predlog o prihodnjih presojah ustreznosti in enakovrednosti pristojnih organov tretjih držav.

CEAOB je za namen sodelovanja v okviru ozaveščanja zainteresiranih strani na zasedanje povabil predstavnike ESMA in EcoDa.

Scroll to Top
Scroll to Top