Imenovanje direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi predloga ministra za finance je Vlada RS na 101. redni seji dne 24. 4. 2024 za direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenovala Matejo Cimerman. Imenovana je za mandatno dobo 6 let, in sicer od 13. 6. 2024 do 12. 6. 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mateja Cimerman je pooblaščena revizorka, ki je na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem zaposlena vse od ustanovitve Agencije leta 2009 in trenutno opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja. Pred imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja je opravljala naloge namestnice direktorja in vodje Sektorja za nadzor in regulativo, kjer je bila odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del iz pristojnosti Agencije.

15 let delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

V začetku meseca marca 2024 mineva 15 let od začetka delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija).

Agencija opravlja javni nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti v Republiki Sloveniji. Temeljno poslanstvo Agencije je pripeljati revizijsko stroko do ravni, na kateri bo v največji meri služila javnemu interesu. V času od začetka delovanja Agencije do danes, so se njene pristojnosti pomembno okrepile, tako na področju izvajanja nadzorov kot na področju regulatornega delovanja.

Nedvomno je kakovost revidiranja in ocenjevanja vrednosti pomemben dejavnik pri  ugotavljanju stopnje zaupanja javnosti v finančni in gospodarski sistem vsake države. Rezultati nadzorov pa so eden ključnih kazalcev kakovosti na obeh področjih. Med pomembnejšimi izzivi prihodnosti Agencija izpostavlja promocijo poklica pooblaščenega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, prizadevanja za izboljšanje pogojev za delo ter povečanje atraktivnosti obeh poklicev in spodbujanje sledenja tehnološkemu razvoju.

V zadnjem času Agencija pomembno krepi tudi svojo mednarodno prepoznavnost v okviru organizacij kot sta IFIAR in CEAOB, kar je poleg sodelovanja z nacionalnimi organi, izjemnega pomena za kakovostno opravljanje poslanstva Agencije.

Razrešitev direktorja Agencije in imenovanje vršilke dolžnosti direktorja

Vlada RS je mag. Petra Zmagaja razrešila s položaja direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, za vršilko dolžnosti direktorja agencije pa je imenovala Matejo Cimerman.

Na podlagi Zakona o revidiranju direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za finance. Skladno z odločbo vlade je mag. Peter Zmagaj s položaja razrešen s 6. decembrom 2023, Mateja Cimerman pa je za vršilko dolžnosti direktorja agencije imenovana od 13. decembra 2023 do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 12. junija 2024.

VIR: »Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem«, 12.12.2023, https://www.gov.si/novice/2023-12-12-vlada-imenovala-vrsilko-dolznosti-direktorja-agencije-za-javni-nadzor-nad-revidiranjem/

Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v obdobju 2022/2023

Agencija je tudi v letošnjem letu pripravila Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Poročilo) za obdobje 2022/2023. Kot je bila praksa že v lanskem letu, gre za strnjeno Poročilo Agencije, ki je v pretežnem delu pripravljeno na podlagi zahtev ZRev-2 in Uredbe, za širši pogled na revizijski trg v Sloveniji pa smo dodali še nekatera druga področja.

V Poročilu so predstavljena naslednja področja:

 • Pristojnosti in naloge Agencije glede revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev, drugih subjektov nadzora in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
 • Revizijski trg v Republiki Sloveniji,
 • Nadzorniški pristop nad poslovanjem revizijskih družb, delom pooblaščenih revizorjev, ocenjevalcev vrednosti in nad drugimi subjekti nadzora
 • Rezultati iz opravljenega nadzora nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti
 • Ugotovitve in sankcije v nadzorniški sezoni 2022/2023
 • Izrečeni ukrepi v obdobju 2022/2023

Glede na pozitiven odziv v preteklem letu, verjamemo, da bo tudi letošnje Poročilo zanimivo in koristno celotni zainteresirani javnosti, predvsem pa revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in ocenjevalcem vrednosti, saj ponuja vpogled v naše ugotovitve in zaključke v obravnavanem obdobju. Povezava na poročilo.

Nova članica strokovnega sveta Agencije

Vlada RS je na svoji redni seji dne 20. 4. 2023 imenovala novo članico strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Na predlog Ministrstva za finance je bila za obdobje šestih let imenovana ga. Ana Rep.

Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v obdobju 2021/2022

Objavljamo Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v obdobju 2021/2022, kjer smo skladu z načrtom dela tokrat združili poročila Agencije, ki smo jih v preteklosti objavljali ločeno, in  kjer smo celovito zajeli pomemben del aktivnosti Agencije.

V poročilu smo predstavili:

 • Pristojnosti in naloge Agencije glede revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev, drugih subjektov nadzora in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
 • Revizijski trg v republiki Sloveniji,
 • Nadzorniški pristop nad poslovanjem revizijskih družb, delom pooblaščenih revizorjev, ocenjevalcev vrednosti in drugimi subjekti nadzora
 • Rezultate nadzora – Ugotovitve in sankcije v nadzorniški sezoni 2021/2022, tako za revizijske družbe kot tudi pooblaščene revizorje in pooblaščene ocenjevalce vrednosti. V prilogi 1 temu poročilu smo predstavili tudi izrečene ukrepe v obdobju 2021/2022
 • Analizo poročil o preglednosti revizijskih družb subjektov javnega interesa v letu 2021

Verjamemo, da bo poročilo zanimivo in koristno celotni zainteresirani javnosti predvsem pa revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in ocenjevalcem vrednosti, katerim poročilo, daje dodaten vpogled v delo in rezultate dela Agencije v obravnavanem obdobju. Povezava na Poročilo

Scroll to Top
Scroll to Top