Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod posodobljenega Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (izdaja 2020), ki ga je izdala Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC).

Posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (izdaja 2020) vsebuje naslednje spremembe:

  • Spremembe dela 4B Kodeksa, da odražajo okvir in pojme, uporabljene v Mednarodnem standardu poslov dajanja zagotovil 3000 (prenovljen).
  • Spremembe za spodbujanje vloge in miselnosti, ki se pričakuje od računovodskih strokovnjakov. Spremembe med drugim krepijo vidike načel integritete, objektivnosti in strokovnega vedenja, povečujejo pričakovanja v vedenju vseh računovodskih strokovnjakov, saj od njih zahtevajo, da imajo pri opravljanju svojega poklica poizvedovalni um; poudarjajo potrebo, da se računovodje zavedajo možnega vpliva pristranskosti na njihove presoje in odločitve; in poudarjajo podporno vlogo, ki jo lahko organizacijska kultura igra pri spodbujanju etičnega ravnanja in poslovanja.

Celotno besedilo posodobljenega Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (izdaja 2020) je objavljeno na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/datoteke/revizorji/1929/kodeks-iesba-2018.pdf

Scroll to Top
Scroll to Top