Analiza odvisnosti kakovosti revidiranja od porabe časa

Objavljamo rezultate korelacijske analize med obsegom porabljenih ur za posamezno revizijo računovodskih izkazov in pomembnimi ugotovitvami, ugotovitvami ter ukrepi nadzora, ki je bila opravljena skladno z načrtom dela za leto 2022. Analiza je bila opravljena kot podlaga za priporočilo, ki ga je Agencija izdala dne 21.2.2022 glede minimalnega števila porabljenih ur za srednje in velike družbe.

Dokument je dosegljiv na povezavi: analiza

Objavljena je Direktiva (EU) 2022/2464 (CSRD)

Obveščamo vas, da je bila v evropskem uradnem listu objavljena Direktiva (EU) 2022/2464 (CSRD), ki je dostopna na tej  spletni povezavi:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=SL

Direktiva med drugim spreminja tudi Direktivo 2006/43/ES in Uredbo 537/2014, ki urejata delovanje revizijske stroke. Rok za implementacijo Direktive v nacionalno zakonodajo je 6. julija 2024, razen 4. člena, ki spreminja Uredbe (EU) št. 537/2014 in stopi v veljavo 1. januarja 2024, ter je v celoti zavezujoč in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Dodatna izobraževanja z oznako B v letu 2023

Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev, je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 20. 12. 2022, podelila soglasje petim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2023 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja za pooblaščene revizorje z oznako B.

Izobraževalne institucije, ki so pridobile soglasje Agencije so:  Slovenski inštitut za revizijo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Združenje nadzornikov Slovenije ter Arvio, innovative mortgage technologies, d.o.o.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija na svoji spletni strani (https://www.anr.si/izobrazevanje/dodatno-izobrazevanje/oznaka-b/) objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo.

Poročanje o letnih poročilih, izdanih v elektronski obliki (ESEF)

Pri pregledu letnih poročil javnih družb za poslovno leto 2021 je Agencija v nekaterih primerih zaznala pomanjkljivosti pri revizorjevem poročanju o skladnosti letnih poročil, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo.

Revizijske družbe namreč niso poročale tudi o skladnosti ločenih računovodskih izkazov, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo, kar ni skladno z zahtevami petega odstavka 134. člena ZTFI-1 in 20. člena Stališča 19.

Revizijske družbe zato opozarjamo na dosledno spoštovanje zahtev 134. člena ZTFI-1, ki v 4. odstavku povzema določbe 7. odstavka 4. člena Transparentne direktive in 20. člena Stališča 19, ki od javnih družb in revizorjev računovodskih izkazov zahtevata, da se revizor v svojem poročilu opredeli tako o skladnosti konsolidiranih kot tudi ločenih računovodskih izkazov, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo. Pri tem za ločene računovodske izkaze poroča le o tem, ali so objavljeni v skladu z Delegirano uredbo, in sicer v veljavni XHTML obliki.

Scroll to Top