Poročanje o letnih poročilih, izdanih v elektronski obliki (ESEF)

Pri pregledu letnih poročil javnih družb za poslovno leto 2021 je Agencija v nekaterih primerih zaznala pomanjkljivosti pri revizorjevem poročanju o skladnosti letnih poročil, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo.

Revizijske družbe namreč niso poročale tudi o skladnosti ločenih računovodskih izkazov, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo, kar ni skladno z zahtevami petega odstavka 134. člena ZTFI-1 in 20. člena Stališča 19.

Revizijske družbe zato opozarjamo na dosledno spoštovanje zahtev 134. člena ZTFI-1, ki v 4. odstavku povzema določbe 7. odstavka 4. člena Transparentne direktive in 20. člena Stališča 19, ki od javnih družb in revizorjev računovodskih izkazov zahtevata, da se revizor v svojem poročilu opredeli tako o skladnosti konsolidiranih kot tudi ločenih računovodskih izkazov, objavljenih v elektronski obliki, z Delegirano uredbo. Pri tem za ločene računovodske izkaze poroča le o tem, ali so objavljeni v skladu z Delegirano uredbo, in sicer v veljavni XHTML obliki.