Dodatno izobraževanje PR z oznako A

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem bo v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 za ustrezna izobraževanja v okviru stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako A in B, upoštevala tudi izobraževanja, ki so izvedena kot izobraževanje prek spleta (t.i. webinarji).

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Področje Termin Trajanje
Seminar MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki računovodstvo 11.02.2020 6 ur
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih revizija 05.03.2020 3 ure
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih računovodstvo 05.03.2020 3 ure
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS – 7 – določila standarda, primeri in razkrigja računovodstvo 11.03.2020 6 ur
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov revizija 27.05.2020 6 ur
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove računovodstvo 30.09.2020 6 ur
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov revizija 14.10.2020 6 ur
Odloženi davki računovodstvo 22.10.2020 3 ure
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev revizija 12.11.2020 6 ur
Revidiranje pomembnih tveganj revizija 03.12.2020 3 ure
Konferenca Termin Trajanje
21. letna konferenca revizorjev 08.09.2020 – 9.9.2020 14 ur

Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev določa, da morajo pooblaščeni revizorji z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur. Agencija pooblaščene revizorje dodatno opozarja na določbo v pravilniku, da morajo vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A opraviti najmanj šest ur s področja revidiranja in najmanj šest ur s področja računovodenja.

Seznam subjektov javnega interesa

Skladno s 44. točko 3. člena ZRev2 so s 1.1.2020 postale subjekti javnega interesa tudi pokojninske družbe in družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež.

Subjekt javnega interesa je torej družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna oseba, zavezana k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom.

Agencija objavlja informativni seznam 178 družb, ki so subjekti javnega interesa na dan 30.6.2020 na podlagi zavezanosti k reviziji na podlagi ZGD-1. Agencija ne jamči za pravilnost navedenih podatkov, saj ni pristojna za tolmačenje zakonske definicije subjektov javnega interesa. Subjekt javnega interesa so lahko tudi družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji na podlagi drugih zakonov, npr. Zakona o gospodarskih javnih družbah, Zakona o igrah na srečo itd., ki niso del navedenega seznama.

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 31.3.2020 postale subjekt javnega interesa.xlsx

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 30.6.2020 subjekt javnega interesa.xlsx

Javna razprava: Stališče 17

Obveščamo vas, da je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem prenovila Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, ki ga posreduje v javno razpravo.

Javna razprava bo trajala do petka, 5. 6. 2020. Prosimo, da vse pripombe in predloge dopolnitev stališča Agenciji posredujte do navedenega datuma, in sicer v elektronski obliki na naslov elektronske pošte info@anr.si

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev ki zaposlujejo invalide.pdf

Dodatno pojasnilo o vodenju postopkov

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je z obvestilom z dne 31. 3. 2020 obvestila subjekte nadzora na sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ) in njegove posledice glede teka rokov, vročanja in podaje vlog in izjave.

Dne 1. 5. 2020 je stopila v veljavo novela ZZUSUDJZ, ki med drugim ureja vročanje v nenujnih zadevah. Tako bo tudi Agencija, skladno z navedenim zakonom, začela vročati akte iz svojih postopkov, torej odločbe, odredbe, sklepe in druge dokumente Agencije, ki jih je potrebno osebno vročati, po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Novela ZZUSUDJZ ne prinaša novosti glede mirovanja rokov v nenujnih zadevah.

Za omejitev širjenja virusne okužbe in zagotavljanje zdravja predlagamo, da za podajo vlog še vedno uporabljate možnost podaje vloge v elektronski obliki.

Posledice COVID-19

V povezavi s trenutnimi razmerami zaradi pandemije COVID-19 in s tem povezanimi negotovimi vplivi na gospodarstvo, posledično pa na računovodsko in revizijsko stroko, Agencija revizorjem in revizijskim družbam priporoča, da poleg spletnih strani Agencije, spremljajo tudi informacije mednarodnih in domačih inštitucij, in sicer:

CEAOB (Odbor evropskih organov za nadzor revizorjev) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en

IFIAR (Mednarodni forum neodvisnih regulatorejv revidiranja)  https://www.ifiar.org/about/covid-19-updates-public/

ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) https://www.esma.europa.eu/about-esma/covid-19

EBA (Evropski bančni organ) https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector

ECB (Evropska centralna banka) https://www.ecb.europa.eu/home/search/html/index.en.html?q=+covid

Banka Slovenije https://www.bsi.si/mediji

Agencija za trg vrednostnih papirjevhttps://www.a-tvp.si/arhiv-novic

Agencija z zavarovalni nadzor https://www.a-zn.si/o-agenciji/sporocila-za-javnost-novice/

UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj )  https://www.umar.gov.si/novice/novice/?no_cache=1

Prav tako priporočamo spremljanje objav mednarodnih strokovnih združenj, ki jih povzema tudi Slovenski inštitut za revizijo in objavlja na svoji spletni strani https://si-revizija.si/

Scroll to Top