Prenovljene spletne strani

Spoštovani uporabniki naših spletni strani. Pred vami je nekoliko prenovljena spletna stran, katere namen je preglednejše podajanje vsebin in predvsem informacij, ki vam bodo koristile pri vašem vsakdanjem delu, predvsem pa pri sprejemanju pravilnih odločitev.

Prosimo vas, da nam morebitne napake ali nedelovanje strani sporočite na naslov elektronske pošte info@anr.si. Prav tako pa so dobrodošli tudi predlogi za izboljšave ali dodatne vsebine.

Zbiranje vlog: Dodatno strokovno izobraževanje z oznako B

Agencija poziva vse zainteresirane izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence, da podajo vlogo za pridobitev soglasja Agencije za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja za pooblaščene revizorje z oznako B, s področij:

  • revidiranje,
  • računovodenje,
  • ocenjevanje vrednosti,
  • pravo,
  • finančne analize,
  • informacijske tehnologije in računalniški sistemi in
  • davki.

Agencija sprejema prijave izvajalcev izobraževanja najkasneje do 4. 12. 2020, o soglasjih pa bo Agencija odločila do 18. 12. 2020. Več o razpisu si lahko preberete v dokumentuObvestilo o zbiranju vlog za pridobitev soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021“.

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja v obdobju 2019-2020

Letno poročilo o nadzoru sistema zagotavljanja kakovosti revidiranja je namenjeno predstavitvi ugotovitev in sklepov Agencije v zvezi z opravljenimi nadzori nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. V poročilu so obravnavane najpomembnejše ugotovitve nadzora, v zvezi s katerimi so bila revizijskim družbam podana priporočila za izboljšanje vzpostavljenih sistemov notranjega obvladovanja kakovosti, ter področja, v zvezi s katerimi lahko revizijske družbe izboljšajo obstoječe postopke izvajanja revizij. Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti dela revizijskih družb in pooblaščenimi revizorji Agencija opravlja z namenom preverjanja, če revizijske družbe in pooblaščeni revizorji pri svojem delu ravnajo v skladu s pravili revidiranja. Cilj Agencije je s tem predvsem v izboljšanju integritete, neodvisnosti, nepristranskosti, odgovornosti, preglednosti in zanesljivosti delovanja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v javnem interesu. 

Poročilo o ukrepih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem objavlja Poročilo o ukrepih za leto 2019/2020, v katerem so podrobneje opisani izrečeni ukrepi nadzora subjektom nadzora v njeni pristojnosti. Namen poročila, ki je pripravljeno za nadzorniško sezono 2019/2020 in pokriva obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, je obvestiti javnost o izrečenih ukrepih nadzora revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem ter pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo tudi letos pripravili Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega interesa, kjer smo analizirali ključne revizijske zadeve (KAM) v izdanih revizorjevih poročilih za leto 2019, kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701). Letos smo prvič v Poročilo o tematskem pregledu vključili tudi analizo revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih subjektov javnega interesa.

V analizo je bilo vključenih 10 revizijskih družb, ki so v letu 2019 revidirale subjekte javnega interesa, ter 63 revizorjevih poročil o ločenih računovodskih izkazih in 32 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki so bila javno objavljena do datuma priprave poročila.

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) obvešča, da ima sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020, vpliv na izvajanje nalog in postopkov iz pristojnosti Agencije. Spremembe bodo veljale do prenehanja razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020. V nadaljevanju vas opozarjamo na najpomembnejša področja, ki jih spreminja ZZUSUDJZ.

Tek rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Tako v času veljavnosti navedenega zakona ne tečejo:

-roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, torej roki za morebitno vložitev zahteve za sodno varstvo zoper odločbo Agencije;

-roki v upravnih postopkih, ki jih vodi Agencija, kar velja tako za roke, v katerih morajo vložiti vloge subjekti nadzora (ugovori, izjave, poročila ipd.), kot tudi za roke, ki so s predpisi določeni za Agencijo;

-roki v prekrškovnih postopkih glede podaje izjave, zahteve za sodno varstvo ipd.

Roki se ne prekinejo v nujnih zadevah, na kar bo Agencija subjekte nadzora posebej opozorila, če bo prišlo do takega primera.

Vročanje

Osebno vročanje se v zadevah, ki niso nujne, ne opravlja. Če bo opravljena kakšna vročitev v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ v zadevi, ki je bila predana v vročanje pred uveljavitvijo zakona, postopkovni roki ne tečejo in bodo začeli teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19 oziroma najkasneje 2. 7. 2020. Agencija v času uporabe ZZUSUDJZ tudi ne bo vročala v prostorih Agencije.

Podajanje vloge in izjave

Med izvajanjem ukrepov ZZUSUDJZ na Agenciji ni mogoče vlagati pisnih in ustnih vlog ter izjav strank. ZZUSUDJZ omogoča, da se vloge podajo v elektronski obliki (tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način). Vloge lahko na Agencijo vložite tudi po pošti, Agencija pa prosi in predlaga, da se uporabi elektronska pot na naslov info@anr.si, če je le mogoče.

Želimo vam, da ostanete zdravi in vse dobro.

Dodatno stalno izobraževanje PR

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 še vedno veljajo številne omejitve za zbiranje oseb, kar ima velik vpliv tudi na možnost organizacije izobraževanj. Zaradi navedene situacije bo Agencija upoštevala polno število ur izobraževanja za spletna izobraževanja, izvedena v okviru predvidenih izobraževanja z oznako A in B, in sicer za vsa spletna izobraževanja izvedena v času od marca 2020 do preklica.

Scroll to Top