17. plenarno zasedanje CEAOB

23. in 24. novembra 2021 je prek videokonferenčne povezave potekalo 17. plenarno zasedanje članov CEAOB (Odbor evropskih revizijskih nadzornih organov).

Člani so sprejeli več dokumentov:

  • predloge, ki izhajajo iz dela delovnih skupin v zvezi s spremenjeno misijo in namenom CEAOB, spremenjenim seznamom deležnikov in novimi komunikacijskimi platformami;
  • mandat posvetovalni skupini za delo na popravkih in dopolnitvah revizijske Uredbe in Direktive;
  • delovni program CEAOB in delovne načrte podskupin; in
  • tehnično oceno, ki je bila izvedena o regulativnem okviru ZDA.

Druge teme, o katerih so razpravljali člani, so zajemale prispevek CEAOB k odprtemu javnemu posvetovanju Evropske komisije glede teme Poročanje podjetij – izboljšanje kakovosti in izvrševanja. Člani so izvolili novega predsednika podskupine za sankcioniranje (Enforcement Subgroup) za štiriletno obdobje od novembra 2021 dalje. Poleg tega so bili na zasedanju predstavljeni izsledki raziskave, opravljene v okviru članstva v CEAOB o poklicnih kvalifikacijah revizorjev v EU, potem ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Sledila je razprava, kako naprej.

Na zasedanju je potekala okrogla miza s predstavniki združenja Accountancy Europe in predsednikom projektne skupine EFRAG za evropske standarde poročanja o trajnosti.

Več o delovanju CEAOB tukaj tukaj.

Spremembe Zakona o javnem naročanju

Z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21 – ZJN-3B) je med drugim v 18. točki prvega odstavka 27. člena določena nova izjema, pri kateri se določbe Zakona o javnem naročanju ne uporabljajo za javna naročila storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.

Mejne vrednosti, pod katerimi ni potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije, so trenutno določene v 22. členu ZJN-3, pri čemer za storitve obvezne revizije mejna vrednost znaša 214.000 evrov brez DDV.

Navedena določba ZJN-3 se začne uporabljati 1. 1. 2022. Glede na določbo petega odstavka 27. člena ZRev-2, da se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let, je potrebno za določitev mejne vrednosti upoštevati celoten znesek, za vsa leta, ki bodo zajeta v pogodbi o revidiranju in nato ugotoviti, ali je treba izpeljati postopek javnega naročanja, ali pa se upošteva nova izjema iz 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3.

Scroll to Top