Z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21 – ZJN-3B) je med drugim v 18. točki prvega odstavka 27. člena določena nova izjema, pri kateri se določbe Zakona o javnem naročanju ne uporabljajo za javna naročila storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.

Mejne vrednosti, pod katerimi ni potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije, so trenutno določene v 22. členu ZJN-3, pri čemer za storitve obvezne revizije mejna vrednost znaša 214.000 evrov brez DDV.

Navedena določba ZJN-3 se začne uporabljati 1. 1. 2022. Glede na določbo petega odstavka 27. člena ZRev-2, da se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let, je potrebno za določitev mejne vrednosti upoštevati celoten znesek, za vsa leta, ki bodo zajeta v pogodbi o revidiranju in nato ugotoviti, ali je treba izpeljati postopek javnega naročanja, ali pa se upošteva nova izjema iz 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3.

Scroll to Top
Scroll to Top