Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 107/23 je bila dne 20. 10. 2023 objavljena Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. S spremembo je bila usklajena vrednost točke, ki je določena s Tarifo, in sicer za rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od uveljavitve tarife leta 2019. Tako po novem znaša vrednost točke 5,85 eura.

Sprememba bo vplivala predvsem na višino taks za izdajo in podaljšanje dovoljenj, za nostrifikacijo v tujini opravljenega izobraževanja, za izdajo potrdil o vpisu v register ipd. Prav tako bo sprememba vrednosti točke vplivala na višino nadomestil stroškov postopka za ukrepe nadzora, ki jih izreka Agencija.

Zbiranje vlog: dodatno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B v letu 2024

Agencija poziva vse zainteresirane izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence, da podajo vlogo za pridobitev soglasja Agencije za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako B v letu 2024.

Vloge sprejemamo do vključno ponedeljka, 4.12.2023, o soglasjih pa bo Agencija odločila do torka, 19.12.2023. Več o razpisu si lahko preberete v dokumentu “Obvestilo o zbiranju vlog za pridobitev soglasja za izvajanje letnega programa dodatnega izobraževanja pooblaščeni revizorjev z oznako B za leto 2024

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti – izdaja 2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

Priročnik nadomešča Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) iz leta 2021 in vključuje spremembe, ki so začele veljati decembra 2022 in se nanašajo na:

– storitve, ki ne dajejo zagotovil (NAS) in določbe v zvezi s honorarji,

– spremembe, ki obravnavajo nepristranskost ocenjevalca kakovosti posla (EQR) in drugih ustreznih ocenjevalcev,

– usklajevalne spremembe kodeksa, povezane z upravljanjem kakovosti, ki so bile izdane zaradi dokončanja svežnja standardov upravljanja kakovosti Odbora za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB).

Izdaja priročnika iz leta 2022 vsebuje tudi spremenjeno opredelitev subjekta javnega interesa (SJI), ki med drugim določa širši seznam kategorij SJI-ja, vključno z novo kategorijo »organizacije, s katero se javno trguje«, ki nadomešča kategorijo »kotirajoča organizacija«. Spremenjena opredelitev SJI-ja in z njo povezane določbe bodo začele veljati za revizije računovodskih izkazov za obdobja, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali pozneje. Predčasna uporaba bo dovoljena.

Celotno besedilo Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: kodeks-racunovodski-strokovnjaki-2022.pdf (si-revizija.si)

Predlog novele ZGD-1M v javni obravnavi

Do 31. oktobra 2023 je v javni obravnavi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M): povezava. S tem se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov. Na podlagi direktive s področja poročanja podjetij o trajnostnosti se med drugim posodabljajo obstoječa pravila glede nefinančnega poročanja, in sicer s širitvijo zavezancev za poročanje (na vse velike družbe ter na vse srednje in majhne družbe, ki kotirajo na borzi – razen mikro družb), s širitvijo obsega in vsebine informacij, o katerih se mora poročati ter tudi z večjim nadzorom nad vsebino poročanja s strani revizorjev, s čimer vsebina novele pomembno posega tudi na področje revidiranja.

Scroll to Top
Scroll to Top