Dodatno izobraževanje PR z oznako A

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem bo v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 za ustrezna izobraževanja v okviru stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako A in B, upoštevala tudi izobraževanja, ki so izvedena kot izobraževanje prek spleta (t.i. webinarji).

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Področje Termin Trajanje
Seminar MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki računovodstvo 11.02.2020 6 ur
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih revizija 05.03.2020 3 ure
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih računovodstvo 05.03.2020 3 ure
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS – 7 – določila standarda, primeri in razkrigja računovodstvo 11.03.2020 6 ur
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov revizija 27.05.2020 6 ur
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove računovodstvo 30.09.2020 6 ur
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov revizija 14.10.2020 6 ur
Odloženi davki računovodstvo 22.10.2020 3 ure
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev revizija 12.11.2020 6 ur
Revidiranje pomembnih tveganj revizija 03.12.2020 3 ure
Konferenca Termin Trajanje
21. letna konferenca revizorjev 08.09.2020 – 9.9.2020 14 ur

Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev določa, da morajo pooblaščeni revizorji z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur. Agencija pooblaščene revizorje dodatno opozarja na določbo v pravilniku, da morajo vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A opraviti najmanj šest ur s področja revidiranja in najmanj šest ur s področja računovodenja.