Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) obvešča, da ima sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020, vpliv na izvajanje nalog in postopkov iz pristojnosti Agencije. Spremembe bodo veljale do prenehanja razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020. V nadaljevanju vas opozarjamo na najpomembnejša področja, ki jih spreminja ZZUSUDJZ.

Tek rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Tako v času veljavnosti navedenega zakona ne tečejo:

-roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, torej roki za morebitno vložitev zahteve za sodno varstvo zoper odločbo Agencije;

-roki v upravnih postopkih, ki jih vodi Agencija, kar velja tako za roke, v katerih morajo vložiti vloge subjekti nadzora (ugovori, izjave, poročila ipd.), kot tudi za roke, ki so s predpisi določeni za Agencijo;

-roki v prekrškovnih postopkih glede podaje izjave, zahteve za sodno varstvo ipd.

Roki se ne prekinejo v nujnih zadevah, na kar bo Agencija subjekte nadzora posebej opozorila, če bo prišlo do takega primera.

Vročanje

Osebno vročanje se v zadevah, ki niso nujne, ne opravlja. Če bo opravljena kakšna vročitev v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ v zadevi, ki je bila predana v vročanje pred uveljavitvijo zakona, postopkovni roki ne tečejo in bodo začeli teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19 oziroma najkasneje 2. 7. 2020. Agencija v času uporabe ZZUSUDJZ tudi ne bo vročala v prostorih Agencije.

Podajanje vloge in izjave

Med izvajanjem ukrepov ZZUSUDJZ na Agenciji ni mogoče vlagati pisnih in ustnih vlog ter izjav strank. ZZUSUDJZ omogoča, da se vloge podajo v elektronski obliki (tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način). Vloge lahko na Agencijo vložite tudi po pošti, Agencija pa prosi in predlaga, da se uporabi elektronska pot na naslov info@anr.si, če je le mogoče.

Želimo vam, da ostanete zdravi in vse dobro.