Poročilo o ukrepih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem objavlja Poročilo o ukrepih za leto 2019/2020, v katerem so podrobneje opisani izrečeni ukrepi nadzora subjektom nadzora v njeni pristojnosti. Namen poročila, ki je pripravljeno za nadzorniško sezono 2019/2020 in pokriva obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, je obvestiti javnost o izrečenih ukrepih nadzora revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem ter pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo tudi letos pripravili Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega interesa, kjer smo analizirali ključne revizijske zadeve (KAM) v izdanih revizorjevih poročilih za leto 2019, kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701). Letos smo prvič v Poročilo o tematskem pregledu vključili tudi analizo revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih subjektov javnega interesa.

V analizo je bilo vključenih 10 revizijskih družb, ki so v letu 2019 revidirale subjekte javnega interesa, ter 63 revizorjevih poročil o ločenih računovodskih izkazih in 32 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki so bila javno objavljena do datuma priprave poročila.

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Vodenje postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v času interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) obvešča, da ima sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020, vpliv na izvajanje nalog in postopkov iz pristojnosti Agencije. Spremembe bodo veljale do prenehanja razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020. V nadaljevanju vas opozarjamo na najpomembnejša področja, ki jih spreminja ZZUSUDJZ.

Tek rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Tako v času veljavnosti navedenega zakona ne tečejo:

-roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, torej roki za morebitno vložitev zahteve za sodno varstvo zoper odločbo Agencije;

-roki v upravnih postopkih, ki jih vodi Agencija, kar velja tako za roke, v katerih morajo vložiti vloge subjekti nadzora (ugovori, izjave, poročila ipd.), kot tudi za roke, ki so s predpisi določeni za Agencijo;

-roki v prekrškovnih postopkih glede podaje izjave, zahteve za sodno varstvo ipd.

Roki se ne prekinejo v nujnih zadevah, na kar bo Agencija subjekte nadzora posebej opozorila, če bo prišlo do takega primera.

Vročanje

Osebno vročanje se v zadevah, ki niso nujne, ne opravlja. Če bo opravljena kakšna vročitev v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ v zadevi, ki je bila predana v vročanje pred uveljavitvijo zakona, postopkovni roki ne tečejo in bodo začeli teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za ukrepe zaradi epidemije COVID-19 oziroma najkasneje 2. 7. 2020. Agencija v času uporabe ZZUSUDJZ tudi ne bo vročala v prostorih Agencije.

Podajanje vloge in izjave

Med izvajanjem ukrepov ZZUSUDJZ na Agenciji ni mogoče vlagati pisnih in ustnih vlog ter izjav strank. ZZUSUDJZ omogoča, da se vloge podajo v elektronski obliki (tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način). Vloge lahko na Agencijo vložite tudi po pošti, Agencija pa prosi in predlaga, da se uporabi elektronska pot na naslov info@anr.si, če je le mogoče.

Želimo vam, da ostanete zdravi in vse dobro.

Dodatno stalno izobraževanje PR

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 še vedno veljajo številne omejitve za zbiranje oseb, kar ima velik vpliv tudi na možnost organizacije izobraževanj. Zaradi navedene situacije bo Agencija upoštevala polno število ur izobraževanja za spletna izobraževanja, izvedena v okviru predvidenih izobraževanja z oznako A in B, in sicer za vsa spletna izobraževanja izvedena v času od marca 2020 do preklica.

Dodatno izobraževanje PR z oznako A

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem bo v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 za ustrezna izobraževanja v okviru stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako A in B, upoštevala tudi izobraževanja, ki so izvedena kot izobraževanje prek spleta (t.i. webinarji).

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Področje Termin Trajanje
Seminar MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki računovodstvo 11.02.2020 6 ur
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih revizija 05.03.2020 3 ure
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih računovodstvo 05.03.2020 3 ure
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS – 7 – določila standarda, primeri in razkrigja računovodstvo 11.03.2020 6 ur
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov revizija 27.05.2020 6 ur
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove računovodstvo 30.09.2020 6 ur
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov revizija 14.10.2020 6 ur
Odloženi davki računovodstvo 22.10.2020 3 ure
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev revizija 12.11.2020 6 ur
Revidiranje pomembnih tveganj revizija 03.12.2020 3 ure
Konferenca Termin Trajanje
21. letna konferenca revizorjev 08.09.2020 – 9.9.2020 14 ur

Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev določa, da morajo pooblaščeni revizorji z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur. Agencija pooblaščene revizorje dodatno opozarja na določbo v pravilniku, da morajo vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A opraviti najmanj šest ur s področja revidiranja in najmanj šest ur s področja računovodenja.

Scroll to Top
Scroll to Top